FUNDUSZ STYPENDIALNY

Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego.

W roku 2002 powstał Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego, który stara się pomagać uzdolnionej a niezamożnej młodzieży powiatu cieszyńskiego, nawiązując tym do działalności Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego powstałej w 1885 roku, która jako najważniejszy cel postawiła sobie zbudowanie polskiego szkolnictwa. Dzięki jej działalności na Śląsku Cieszyńskim powstały: dwa gimnazja, seminarium nauczycielskie oraz szereg polskich szkół ludowych, ochronek i internatów. Współczesna Macierz Ziemi Cieszyńskiej nawiązuje do tych chlubnych tradycji. Dzięki wielu prywatnym darczyńcom, cieszyńskim firmom i przedsiębiorcom, a także pomocy Urzędu Miejskiego i Starostwa Powiatowego w Cieszynie, w ciągu 20 lat swego istnienia Fundusz zgromadził 456
.300,00 zł, które zostały rozdzielone na stypendia dla 262 uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku studiów. Dzięki współpracy z Polsko–Amerykańską Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi, w ramach tak zwanych stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń”, już 102 studentów otrzymało z naszego powiatu zwiększoną o 75% pomoc finansową.

W roku 2021 stypendia macierzowe otrzymało 18 osób. Roczne stypendium maturzysty wynosi 900 zł, a dla studenta 1800 zł. Stypendia „Dyplom z marzeń” po 7000 zł na rok, z czego trzy czwarte pokrywa łódzka fundacja, a resztę Macierz Ziemi Cieszyńskiej. Fundusz Stypendialny Śląska Cieszyńskiego przyznaje także co roku jedną lub dwie nagrody specjalne, którą otrzymują uczniowie mający szczególne osiągnięcia w nauce lub sporcie. Nagroda specjalna wynosi od 500 do 1000 zł. Stypendium artystyczne przyznawane od siedmiu lat otrzymało 12 studentów uczelni artystycznych. Szczególne miejsce w tworzeniu materialnej podstawy Funduszu zajmuje organizowany pod patronatem Burmistrza Miasta Cieszyna „Koncert Noworoczny” będący jednym z najważniejszych dobroczynnych wydarzeń kulturalnych i towarzyskich Cieszyna. Cały dochód z koncertu przeznaczony jest na Fundusz Stypendialny. Do dobrej tradycji należy uroczyste wręczanie pierwszej transzy stypendiów na Zamku Cieszyn.

Radę Funduszu tworzą:

dr Cezary Tomiczek – przewodniczący,

dr Irena Skrzyżala – zastępca przewodniczącego,

Marta Kawulok,

Janusz Łukomski-Prajzner,

Józef Broda,

Ewa Gołębiowska,

Stanisław Kubicius,

dr Jan Olbrycht,

Grażyna Staszkiewicz (Burmistrz Miasta Cieszyna),

Grażyna Tomecka.

 

Rada dzmiała w oparciu o regulamin zatwierdzony przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Słowa uznania i podziękowania należą się tym, którzy zadeklarowali stałe miesięczne wpłaty na Fundusz. Są to między innymi nauczyciele z Zespołu Szkół Ekonomiczno-Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

Szczególne podziękowania składamy na ręce fundatorów stypendiów: Państwu Anie i Janowi Olbrychtom, Starostwu Powiatowemu w Cieszynie, Burmistrzowi Miasta Cieszyna, Państwu Zofii i Zbigniewowi Kajmowiczom oraz wszystkim darczyńcom, którzy dokonali odpisu 1% w ramach OPP.

 • Pismo do szkoł w sprawie stypendiów 2022

   

                     Cieszyn, 22 kwietnia 2022 r.

   

   

          Szanowna  Pani / Szanowny Pan

          Dyrektor

   

  Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycznych i pomostowych na rok szkolny 2022/2023.

              Informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do PSP pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta do 7000zł/ rok, ale ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na drugim roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział  w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, absolwenci liceów, techników, szkół branżowych II stopnia którzy ukończyli szkołę w 2022 roku i którzy spełniają łącznie następujące warunki:

   a) są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka,

   b) posiadają rekomendację Organizacji Lokalnej uczestniczącej w XXI edycji Programu,

              c)  mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, potwierdzone            zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia             Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl.

   d) pochodzą z rodzin , w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 2107 zł  brutto wyliczony z czerwca 2022 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się zasiłku pielęgnacyjnego, dodatku pielęgnacyjnego otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością,

             e) osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 100. Algorytm                        obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku nr1 do Regulaminu.

  Kandydaci do stypendium zostaną podzieleni na 2 grupy: kandydaci realizujący studia w zakresie dyscypliny naukowej ekonomia i finanse oraz pozostali kandydaci i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup.

  Stypendia otrzymują studenci, którzy legitymują się najwyższą liczbą punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów stypendium otrzymują osoby o niższych dochodach w rodzinie.

  O stypendia pomostowe nie mogą ubiegać się studenci podejmujący studia na kierunkach dla służb mundurowych.

          Rada Funduszu Stypendialnego podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nie objętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych. Stypendia te, fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości tj. 1800zł  na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700zł na rok.

              W związku z takim układem proponowanych stypendiów  serdecznie prosimy o składanie wniosków, wraz z załącznikami, w siedzibie Zarządu Głównego MZC / ul. Stalmacha 14 w Cieszynie /  w terminie do 16 sierpnia 2022r. z podziałem na:

  a) tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią wszystkie kryteria regulaminowe Programu Stypendiów Pomostowych / PSP / i złożą wnioski on-line, a także wydrukowany wniosek wraz z załącznikami złożą w siedzibie Macierzy przy ul. Stalmacha w Cieszynie, do dnia 25 sierpnia 2022r.

  b) tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP – maksymalnie do dwóch kandydatów ze szkoły,

  c) przyszłorocznych maturzystów, mieszkających w miejscowościach powiatu cieszyńskiego (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

  d) tegorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne,

  e) uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się ubiegać o uzyskanie nagrody specjalnej

              Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków
  o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej  zamieszczone są
  (i są do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

              Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2022/23, zamieszczony jest już na stronie internetowej:
  www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line  będą na stronie Fundacji od 04 lipca 2022r., zamknięcie aplikacji on-line nastąpi 16 sierpnia 2022r. o godz. 16.00; adres e-mail  fep@ fep.lodz.pl ;  tel. 42 6325991

   

   

  Uprzejmie prosimy Panią/Pana Dyrektor/a o pilne przekazanie uczniom następujących informacji:

   - o możliwości składania wniosków o stypendium macierzowe, artystyczne, pomostowe „Dyplom z marzeń” lub nagrodę specjalną oraz  zamieszczenie tej informacji na stronie internetowej szkoły,

   - o zamieszczonych  materiałach informacyjnych na stronie internetowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej oraz Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

  Jednocześnie zwracamy się z prośbą o zamieszczenie na tablicy informacyjnej w szkole wiadomości, o otwarciu kolejnej edycji  stypendiów macierzowych i pomostowych na rok szk. 2022/2023.

   

                                                               Z wyrazami szacunku         

   

                          Przewodniczący RFSŚC                                     Prezes ZG MZC        

                              Cezary Tomiczek                                             Marta Kawulok

   

 • Regulamin Funduszu

  Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego prowadzonego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej.

 • Wnioski do pobrania

Facebook
MZCnew version 11