Okólnik nr 1/2021

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 1/2021

OKÓLNIK NR 1 /2021

Z POSIEDZENIA  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

w dniach 26 kwietnia, 07 czerwca i 28 sierpnia 2021r.

 

1.  Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

    w okresie od stycznia do sierpnia 2021 roku.

             Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała zebranych,  że ze względu na obostrzenia związane z pandemią koronawirusa Covid 19 nie odbyły się zaplanowane  w styczniu 2021 roku

Koncert Noworoczny i Spotkanie Noworoczne Macierzy.

Od miesiąca lutego 2021 Członkowie Zarządu Głównego uczestniczyli w następujących wydarzeniach:

- 13 lutego 2021r. - Pani prezes Marta Kawulok oraz wiceprezesi Bronisław Brudny i Leszek Pindur uczestniczyli w  uroczystości  z okazji  80. rocznicy Zrzutu Cichociemnych w Dębowcu. Pod pomnikiem upamiętniającym zrzut Cichociemnych przedstawiciele Zarządu Głównego MZC złożyli kwiaty. Następnie Pani prezes ZG MZC Marta Kawulok wręczyła Panu Tomaszowi Brannemu Wójtowi Gminy Dębowiec list gratulacyjny z okazji Jubileuszu Zrzutu Cichociemnych oraz „Kalendarz Cieszyński 2021”,

-  22 lutego 2021r. - odbyło się spotkanie  Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego, na którym poczyniono ustalenia odnośnie wydania  Kalendarza Cieszyńskiego na rok 2022.  Kolejne spotkanie członków Kolegium Redakcyjnego zaplanowano na miesiąc  czerwiec 2021r.

- 24 maja 2021 – zebranie Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego. Zostały poczynione ustalenia dotyczące stypendiów macierzowych i pomostowych, dla uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku, na rok szkolny 2021/2022. Ze względu na małe zasoby finansowe ilość fundowanych stypendiów w tym roku będzie znacząco mniejsza. Do wszystkich szkół średnich powiatu cieszyńskiego zostanie przesłane pismo informujące o planowanym funduszu stypendialnym na rok szk. 2021/2022,

- 30 maja 2021 – Jubileusz 50 lecia kapłaństwa ks. Oskara Kuśki, Członka Honorowego MZC. Uroczystości odbyły się w Strumieniu. Zarząd Główny MZC przekazał na ręce Ks. O. Kuśki  list gratulacyjny z życzeniami dalszej owocnej pracy kapłańskiej i działalności na niwie macierzowej,

- 05 czerwca 2021 - uroczysty Jubileusz 15 lecia Koła MZC w Drogomyślu. Uroczystość została zorganizowana w Pruchnej, w  gospodarstwie agroturystycznym Wodna Dolina. 15- lecie Koła było okazją do wspomnień i uhonorowania najbardziej aktywnych członków, wspominano zmarłego w zeszłym roku Prezesa Jana Szerudę. ZG MZC reprezentowała pani Prezes Marta Kawulok, która złożyła Prezesowi Zbigniewowi Podymie i członkom Koła MZC w Drogomyślu gratulacje z okazji jubileuszu oraz życzenia kolejnych tak pięknych jubileuszy, a także wręczyła  Panu Prezesowi list gratulacyjny i upominek od ZG MZC.    

- 27.06.2021 - Msza św. w intencji zmarłych i żyjących członków MZC; intencję zamówiło i zaproszenie do udziału w mszy przesłało  Koło MZC nr 6 w Cieszynie,

- 06. 07.2021 -  przedszkole „Hichopotam” w Górkach Wielkich obchodziło swoje 10-lecie i z tej okazji przysłało podziękowania dla Macierzy za dotychczasową współpracę oraz udział członków ZG MZC w pracach Jury Konkursu Gwary dla Przedszkolaków, a także pamiątkowe zdjęcie,

- 2.07.2021 – wiceprezes ZG MZC B. Brudny uczestniczył w zebraniu Koła nr 2. W czasie zebrania  zgłoszono do ZG wnioski:

       - o wygospodarowanie w siedzibie Macierzy miejsca na dokumentację tego Koła

     - o większą dbałość  wyglądu zewnętrznego  i  treść materiałów wywieszonych w  gablocie   macierzowej wiszącej  przy ulicy Menniczej

       - o większe aktywizowanie młodzieży do uczestnictwa w działaniach Macierzy

- 01.08.2021 – wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny uczestniczył w obchodach kolejnej rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego,                                                           

 

2. Uchwały Zarządu Głównego MZC w sprawie wyróżnień i odznaczeń macierzowych

            Zarząd Główny podjął  uchwały dotyczące przyznania odznaczeń i wyróżnień macierzowych  na podstawie wniosków złożonych przez Zarząd Główny MZC  oraz Zarządy Kół Terenowych Macierzy.

Kandydaci do najwyższego wyróżnienia  macierzowego – Godności Członka Honorowego Macierzy:

1. Bronisław Brudny                          / Kolo MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie /

2. Henryk Franek                               / Kolo MZC w Zebrzydowicach /

Wniosek został poddany pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC jednogłośnie poparli wniosek.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021r. podjął  Uchwałę nr 1 / 2021  o wystąpienie do Walnego Zjazdu Delegatów z rekomendacją p. Bronisława Brudnego /Kolo MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie / i p. Henryka Franka / Koło MZC w Zebrzydowicach / do nadania Godności  Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

            Kolejne wnioski dotyczyły wyróżnienia  Medalem Pawła Stalmacha. Pani Prezes wysunęła wniosek , aby następujące osoby uhonorować tym wyróżnieniem:

1. Władysławę Magierę     / Koło MZC nr 4  Przewodników PTTK  im. W. Orszulika, w Cieszynie/

2. Wojciecha Kiełkowskiego    / Kolo MZC w Strumieniu /

3. Państwo Zofię i Zbigniewa Kajmowiczów  / Darczyńcy, fundatorzy stypendiów macierzowych/              

Po uzasadnieniu,  wnioski zostały poddane pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC poparli je jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. podjął  Uchwałę nr 2 / 2021 w sprawie przyznania „Medalu Pawła Stalmacha” następującym osobom:

1. Władysławie Magierze  / Koło MZC nr 4  Przewodników PTTK  im. W. Orszulika, w Cieszynie/

2. Wojciechowi Kiełkowskiemu        / Koło MZC w Strumieniu /

3. Państwu Zofii i Zbigniewowi Kajmowiczom  / Darczyńcom, fundatorom stypendiów macierzowych/                         

            Następnie Pani Prezes przedstawiła wnioski kandydatów do Odznaczenia „Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”:

1. Urszula Skowron                                         / Koło MZC w Zebrzydowicach /

2. Władysława Lewandowska                         / Koło MZC w Strumieniu /

3.  Helena Szefer                                             / Koło MZC w Strumieniu /

Po odczytaniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem, wnioski zostały poddane pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC poparli je jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. podjął  Uchwałę nr 3 / 2021 w sprawie wyróżnienia Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej następujących osób:

1. Urszulę Skowron                               / Koło MZC w Zebrzydowicach /

2. Władysławę Lewandowską              / Koło MZC w Strumieniu /

3.  Helenę Szefer                                  / Koło MZC w Strumieniu /

Kolejno rozpatrzone zostały wnioski o uhonorowanie Aktami Uznania. Po przedstawieniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem, wnioski zostały poddane pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC poparli je jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. podjął  Uchwałę nr 4 / 2021 w sprawie wyróżnienia Aktem Uznania następujących osób:

1. Adama Gawrona                            / Kolo MZC w Strumieniu /

2. Bogusława  Lewandowskiego       / Kolo MZC w Strumieniu /

3. Józefa Mojeścika                           / Kolo MZC w Strumieniu /

4. Urszulę  i Henryka Sosnę              / Kolo MZC w Strumieniu /

5. Redakcję „Nowa Formacja”          / Kolo MZC w Strumieniu /

            Zarząd Główny podjął uchwały dotyczące przyznania odznaczeń i wyróżnień macierzowych  na podstawie wniosków złożonych przez  Zarządy Kół Terenowych Macierzy, w drugim terminie tj. do końca maja.

Pani Prezes przedstawiła kandydatów do Odznaczenia „Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”:

1.Aldona Wojnar         / Koło MZC nr1 „Centrum” w Cieszynie /

2.Krystyna Szebesta   / Koło MZC nr 2 „ Mały Jaworowy” w Cieszynie /

3.Wanda Grzybek       / Koło MZC nr 8 w Cieszynie Mnisztwie /

Po przedstawieniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem, wnioski zostały poddane pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC poparli je jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 czerwca 2021 r. podjął  Uchwałę nr 5 / 2021 w sprawie wyróżnienia Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej następujących osób:

1. Aldonę Wojnar         / Koło MZC nr1 „Centrum” w Cieszynie /

2. Krystynę Szebestę   / Koło MZC nr 2 „ Mały Jaworowy” w Cieszynie /

3. Wandę Grzybek      / Koło MZC  nr 8 w Cieszynie Mnisztwie /

 

Następnie rozpatrzono wnioski o nadanie Aktu Uznania, następującym osobom :

1. Aleksandrze Liszce    / Koło MZC nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie /

2. Renacie i Arnosztowi Konstankiewiczom  / Koło PZKO w Wędryni /

3. Marcie i Karolowi Roszkom / Koło PZKO w Wędryni /

Po przedstawieniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem, wnioski zostały poddane pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC poparli je jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 czerwca 2021 r. podjął  Uchwałę nr 6 / 2021 w sprawie wyróżnienia Aktem Uznania następujących osób:

1. Aleksandrę Liszkę    / Koło MZC  nr 2 „Mały Jaworowy” w Cieszynie /

2. Renatę i Arnoszta Konstankiewiczów  / Koło PZKO w Wędryni /

3. Martę i Karola Roszków / Koło PZKO w Wędryni /

    

3. Informacje o stanie przygotowań do Zwyczajnego Sprawozdawczego Walnego Zjazdu  Delegatów Macierzy

            Prezes Marta Kawulok zaproponowała termin Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy na 18.09.2021r. Członkowie ZG zaakceptowali taki termin WZD.

Co do miejsca Walnego Zjazdu, pani Prezes poinformowała,że wyszła propozycja od pani  Burmistrz Gabrieli Staszkiewicz, aby to wydarzenie odbyło się w Domu Narodowym, rozważano także zorganizowanie Zjazdu w odremontowanym Domu Ludowym w Pogwizdowie, jak zaproponował w ubiegłym roku Wójt Gminy Hażlach pan G. Sikorski. Część osób opowiedziała się też za lokalizacją  Zjazdu , jak to najczęściej bywało, w Zespole Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych przy Placu Londzina w Cieszynie. Decyzja co do miejsca WZD nie została jednak podjęta. Pani prezes po uzgodnieniach poinformuje, gdzie ostatecznie odbędzie się WZD Macierzy.

            Następnie prezes M. Kawulok zaproponowała kandydatów na prowadzących WZD
p. Władysławę Magierę i p. Leszka Pindura. Członkowie ZG zaakceptowali propozycję kandydatów na prowadzących obrady WZD.

            Kolejno zostali zaproponowani kandydaci na protokolantów – p. Aleksandra Czajkowska i p. Irena Skrzyżala. Członkowie ZG zaakceptowali propozycję kandydatów na protokolantów obrad WZD.

Pozostałe sprawy takie jak ustalenie propozycji kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków i Komisji Mandatowej, ustalenie liczby Delegatów, Jubilatów i poczęstunku zostaną ustalone na kolejnym posiedzeniu Zarządu.     

            Na kolejnym posiedzeniu ZG prezes M. Kawulok poinformowała, że WZD odbędzie się  w Domu Narodowym o godz. 8.30 w pierwszym terminie lub o  godz. 9.00 w drugim terminie.

            Ze względu na rezygnację z funkcji sekretarza ZG MZC i działalności w ZG kol.
A. Czajkowskiej, na protokolantów zostały zaproponowane p. Natalia Bańczyk i p. Irena Skrzyżala.

Na kandydatów do Komisji Uchwał i Wniosków zaproponowano p. Halinę Sajdok-Żyłę, p. Urszulę Skowron, p. Grażynę Tomecką, do Komisji Mandatowej zaproponowano p. Józefa Króla, p. Henryka Franka, p. Cezarego Tomiczka.

Liczbę delegatów ustalono  na 68 osób, zaproszono także 20 Prezesów Kół, 10 osób wyróżnionych, 31 gości, 5 Jubilatów Członków Honorowych MZC oraz 5 osób  z GKR i 2 osoby z Sądu Koleżeńskiego. W sumie w obradach WZD ma uczestniczyć około 120 osób.

Ustalono,że poczęstunek będzie skromny, tylko kołacze, kawa, herbata i zimne napoje; obsługą zajmą się uczniowie z Zespołu Szkół Ekonomiczno – Gastronomicznych w Cieszynie pod nadzorem nauczyciela szkoły.

Medale P. Stalmacha, Złote Odznaki MZC, prezenty i listy gratulacyjne dla Jubilatów przygotuje pani Prezes, kwiaty zamówi Pani A. Biały z biura Macierzy.

Wiceprezes ZG Leszek Pindur przewiezie swoim samochodem sztandar, obraz Pawła Stalmacha, statuty, drukowane Sprawozdania z działalności ZG MZC w roku 2020, wyróżnienia, materiały biurowe, wydawnictwa macierzowe do sprzedaży, a sprzedażą książek zajmą się panie Janina Guziur i  Anna Biały.

Materiały dla protokolantów, listy delegatów, listy gości, listy Jubilatów przygotuje pani Prezes z Sekretarzem ZG MZC. Zajmą się one również  zakopertowaniem pism do Prezesów Kół wraz z zaproszeniami dla Delegatów, osób wyróżnionych i Jubilatów + regulamin obrad WZD
+ 2 egzemplarze Sprawozdania z działalności ZG MZC w 2020 roku.

 

4.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

Koło MZC nr 2 „ Mały Jaworowy” w Cieszynie / Prezes E. Raabe /

            Pani Natalia Bańczyk opowiedziała o cyklicznych spotkaniach Klubu Propozycji, którego organizatorem jest Koło nr 2 i Dom Narodowy. W ramach tych spotkań zainaugurowano cykl „ Wielcy Macierzowcy”, przypomniano sylwetkę pana Władysława Sosny, a w dalszej kolejności odbędą się prelekcje o panu redaktorze  Tadeuszu Kopoczku, Mariuszu Makowskim i Leonie Miękinie. Pani Bańczyk wspomniała też o wycieczce do Wisły, która była kontynuacją wykładu pani dr Renaty Czyż o pisarzu Jerzym Pilchu. Zwróciła uwagę,że Dom Narodowy jest bardzo otwarty na współpracę i chętnie włącza się we współorganizowanie imprez wspólnie z Macierzą.

 

5. Sprawy bieżące

Pani Prezes poinformowała zebranych o następujących sprawach:

-  p. Zbigniew Biały złożył do ZG MZC pismo  z prośbą o umożliwienie  prowadzenia działalności gospodarczej w wynajmowanym przez niego mieszkaniu przy  ul. Stalmacha 14 ( na działalność  gospodarczą przeznaczył 2[m2 ] pomieszczenia). Pismo zostało rozpatrzone pozytywnie, otrzymał zgodę na prowadzenie działalności gospodarczej,

- analiza budżetu naszego Stowarzyszenia w roku 2021 i projekt na rok 2022

 Pani Prezes Marta Kawulok, która zwróciła się do Głównej Księgowej ZG MZC p. A. Hławiczki
z prośbą o przedstawienie  analizy budżetu naszego Stowarzyszenia  w roku 2021 i na rok 2022. Po zapoznaniu się z tą analizą można stwierdzić, że dochody jakie pozyskujemy z działalności gospodarczej pokrywają koszty jakie ponosimy  zaledwie na poziomie około 60%, dlatego musimy szukać oszczędności, a równocześnie starać się pozyskać dodatkowe środki finansowe. W związku z tym Pani Prezes zaproponowała, aby dokonać  zmian tj. redukcji etatu w zatrudnieniu pracownika biura ZG MZC oraz pracownika kostiumerni. Pani prezes postawiła wniosek , aby od września bieżącego roku zatrudnienie w  biurze ZG MZC zmniejszyć  z ½ etatu  do  ¼  etatu. Natomiast w kostiumerni, od listopada  2021r. po  przejściu pani Krystyny Fiter na emeryturę, zmniejszyć zatrudnienie   z 1 etatu  do ¼ etatu. Wniosek Pani Prezes został poddany pod głosowanie i jednogłośnie zaakceptowany przez członków ZG MZC.

          Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 26 kwietnia 2021 r. podjął Uchwałę nr 5 /2021, iż od 01 września 2021r. zatrudnienie w  biurze ZG MZC zostanie zmniejszone  z ½ etatu  do
¼  etatu, a w kostiumerni od 01 listopada  2021r. po  przejściu pani Krystyny Fiter na emeryturę, zostanie zmniejszone zatrudnienie   z 1 etatu  do ¼ etatu.

          Następnie Pani Prezes wystąpiła  do członków Zarządu Głównego MZC, z propozycją  , aby zwrócić się do Prezesów  Kół  Terenowych z prośbą adresowaną do wszystkich członków Macierzy o jednorazową darowiznę, w wysokości 50 zł, na działalność Statutową Stowarzyszenia Macierz Ziemi Cieszyńskiej, którą każdy może odliczyć sobie od podatku ponieważ mamy status OPP. Zostanie przygotowane pismo w tej sprawie i przesłane do Prezesów Kół. Ponadto prezes
M. Kawulok przekazała, że z podobną prośbą o darowiznę na działalność statutową Stowarzyszenia zwróci się do Prezesów firm i przedsiębiorstw, które wspierają działalność Macierzy.

            Na wniosek p Józefa Króla została powołana Komisja finansowa w składzie: p. Leszek Pindur, p. Józef Król, p. Cezary Tomiczek, p. Irena Skrzyżala, p. A. Hławiczka, prezes M. Kawulok, która  jeszcze raz dokładnie zanalizuje  budżet w roku 2021 i na rok 2022 i opracuje plan naprawczy.

            Pan Leszek Pindur  wnioskował, aby podjąć bardziej rygorystyczne kroki wobec Kół, które nie wywiązały się z Uchwały WZD nakazującej wpłatę 2zł/rok  od członka Koła  na cele Statutowe tj. na utrzymanie  majątku Stowarzyszenia.

- podjęta została decyzja o przesunięciu terminu zwyczajnego, sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy, który planowo miał od być się w miesiącu maju, na miesiąc wrzesień w wyniku  obowiązujących obostrzeń spowodowanych pandemią korona wirusa Covid 19,

- został przesłany do Urzędu Miasta Cieszyna, drogą  e -mailową,  wniosek o przyznanie grantu na realizację zadania: Wydawnictwo „Kalendarz Cieszyński 2022”,

- do Powiatu Cieszyńskiego zostaną, w miesiącu sierpniu, przesłane wnioski o przyznanie  małych grantów na realizację zadań:  „Stypendia dla uczniów klas maturalnych i studentów I roku studiów dziennych stacjonarnych na rok szkolny 2021/2022”  i „Kalendarz Cieszyński 2022”,

- do Państwa Zofii i Zbigniewa Kajmowiczów  został przesłany list z podziękowaniami za   ufundowanie, w okresie od 2017 do 2021 roku na kwotę 50 tys. zł,  24 stypendiów i 3 nagród dla niezamożnej a uzdolnionej młodzieży, a także rozliczenie przekazanej przez nich darowizny na stypendia oraz „Akt Uznania”,

- w kolejnej edycji ilość stypendiów będzie zdecydowanie mniejsza ze względu na brak środków. Prawdopodobnie będziemy zmuszeni   zrezygnować  z rekomendowania wniosków na stypendia pomostowe „Dyplom z marzeń” ,  ze względu na wzrost wysokości stypendium do 7000zł na rok,  w których Macierz partycypuje w 1/4 wysokości tego stypendium. Zapewnione są środki na dwa stypendia artystyczne fundowane przez Państwo Annę i Jana Olbrychtów,

- Zarząd Koła MZC w Drogomyślu,wystąpił do Zarządu Głównego z prośbą o wyrażenie  zgody na możliwość zawarcia Logo Macierzy w Logo Koła. Pani Prezes pokazała Członkom ZG MZC opracowany projekt Logo Koła w Drogomyślu i zapytała członków Zarządu czy akceptują ten projekt i przychylają się do prośby Koła.

Zarząd  jednogłośnie wyraził zgodę na wykorzystanie Logo Macierzy w Logo Koła podejmując  Uchwałę nr 7 /2021.

- Pani Prezes poinformowała zebranych o spotkaniu Rady Funduszu Stypendialnego i o decyzjach jakie zostały podjęte. Brak środków finansowych spowoduje rezygnację z udziału w programie przyznawania stypendiów pomostowych „ Dyplom z marzeń”. Ponadto w związku z brakiem środków finansowych, postanowiono wystąpić do Starostwa Powiatowego z wnioskiem o grant  na stypendia w wysokości  nie 5000zł  a 10000zł. Jeżeli  grant zostanie przyznany w większej kwocie to pozwoli to na ufundowanie 6 do 7 stypendiów dla uczniów klas maturalnych i 4 stypendiów dla studentów. Zostaną także przyznane dwa stypendia artystyczne  fundowane przez Państwo Annę i Jana Olbrychtów.

Do dyrektorów szkół średnich zostanie przesłane pismo zawierające szczegółowe informacje o  stypendiach, ich wysokości i warunkach jakie muszą spełnić uczniowie ubiegający się o takie wsparcie ze strony MZC,

- w związku z trudną sytuacją finansową Macierzy został opracowany przez Komisję finansową „Plan naprawczy”, o którym zostaną pisemnie poinformowani prezesi Kół Terenowych.  Pismo wiodące adresowane do prezesów Kół zawierać będzie prośbę w sprawie darowizny w wysokości 50zł na działalność statutową macierzy, którą to kwotę ofiarodawca może odpisać sobie od podatku, a także informację o ustaleniu terminu Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy na 18.09.2021.

Plan naprawczy opracowany przez Komisję finansów będzie w formie załącznika do pisma wiodącego adresowanego do prezesów Kół Terenowych,

- Pani Prezes zwróciła się do obecnych członków ZG z prośbą, aby podjęli się pełnienia      dyżurów wakacyjnych w biurze Zarządu Głównego w czwartki w godz. 13.00 – 15.00  i w piątki w godz. 10.00 – 12.00 / co związane jest z urlopem p. Aleksandry Czajkowskiej i rozwiązaniem z Nią umowy o pracę z końcem miesiąca czerwca, a nowy pracownik biura będzie zatrudniony dopiero od 1.09. 2021 /. Do dyżurów w czwartki zgłosiły się chętne osoby, lista jest do wglądu u pani Prezes. Piątkowe dyżury będzie pełnić główna księgowa  p. Alina Hławiczka,

 - Kolejną sprawą było ustalenie terminu  podpisywania  sprawozdania finansowego za 2020 rok. Część osób zadeklarowała możliwość złożenia podpisu w formie on-line, część postanowiła zjawić się w biurze osobiście i złożyć podpis. Pani księgowa umówiła  chętne osoby na spotkanie w biurze. Z osobami, które będą podpisywały on-line główna księgowa będzie kontaktować się telefonicznie,

- Pani Prezes poinformowała o otwarciu portalu internetowego zrzutka.pl, do wpłacania darowizn pieniężnych  na działalność Statutową MZC. W związku z otwarciem tego portalu konieczne jest ustalenie pełnomocnika do zarządzania portalem. Postawiła wniosek aby pełnomocnictwo powierzyć pani  Alinie Hławiczce. Wniosek został poddany pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC poparli go jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 28 sierpnia 2021 r. podjął  Uchwałę nr 8/2021 w sprawie powierzenia zarządzania portalem zrzutka.pl p. A. Hławiczce,

- wiceprezes Bronisław Brudny wyszedł z propozycją przygotowania przez główną księgową ZG  pisma, które w przystępny sposób wyjaśni  finanse Macierzy, ponieważ doszły do niego głosy,że sprawozdanie finansowe jest mało czytelelne dla laików,

- Prezes M. Kawulok poinformowała  o ilości wniosków stypendialnych złożonych do dnia 30 sierpnia: 3 wnioski uczniów z klas maturalnych, 1 wniosek o stypendium pomostowe / złożony przez studenta spoza powiatu cieszyńskiego /, 2 wnioski o stypendium artystyczne. Przypomniała również, że można ubiegać się o stypendium macierzowe dla studentów i że termin składania wniosków został przedłużony do 15 września,

- Pani Prezes poinformowała o wysłaniu pisma do Głównej Komisji Rewizyjnej informującego o zrealizowaniu wszystkich Uchwał podjętych na ubiegłorocznym WZD i o realizacji planu pracy ZG  w roku 2020,

- Pani Prezes poinformowała, że ZAIKS upomniał się o opłaty za ubiegłoroczny Koncert Noworoczny, na ten cel wydano ponad 1800złotych,

- w dniu 02.10.2021 roku odbędzie się wydarzenie będące realizacją projektu związanego z 100. rocznicą III Powstania Śląskiego. Projekt został opracowany i przygotowanym przez MGOK w Strumieniu i Koło MZC w Strumieniu oraz Zarząd Główny Macierzy, a współfinansowany będzie przez Urząd Marszałkowski Województwa śląskiego,

- w sierpniu dotarła do nas smutna wiadomość, iż zmarł prezes Macierzy Szkolnej w Republice Czeskiej, pan Tadeusz Smugała. W uroczystości pogrzebowej wezmą udział przedstawiciele ZG, zostanie również wystawiony Sztandar Macierzy,

- Pan Leszek Pindur  poruszył sprawę niekonsekwentnego płacenia składek w niektórych Kołach, dlatego proponuje postawić tę sprawę na WZD oraz wnioskować o rozwiązanie Kół skupiających mniej niż 10 członków i niewykazujących żadnej działalności.  

 

                                                           Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                                /- / Marta Kawulok

    / - / Natalia Bańczyk                                                                          

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

Facebook
MZCnew version 11