Okólnik nr 1/2022

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 1/2022

Okólnik nr 1/2022

 z posiedzeń Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,

które odbyły się w dniach 10 stycznia,7 lutego i 7 marca 2022 roku.

 

1.Udział członków ZG MZC w uroczystościach i imprezach w okresie od grudnia 2021 do lutego 2022 roku.

- 02.12.2021 - w Zespole Szkół Ekonomiczno - Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie odbył się on-line „ Międzyszkolny Konkurs Gwary”. W konkursie wzięło udział 5 uczniów cieszyńskich szkół średnich. W jury konkursu zasiadała pani prezes M. Kawulok.  Przyznano dwa I miejsca , jedno II miejsce i jedno III miejsce  oraz  jedno wyróżnienie,

- 6.12.2021 - w siedzibie ZG MZC odbyło się wyjątkowe posiedzenie z udziałem prezesów i skarbników Kół Terenowych. Jego celem było wyjaśnienie skomplikowanych zagadnień finansowych związanych z budżetem Macierzy, a także zapoznanie się z zakresem obowiązków  Głównej Księgowej ZG MZC,

- 11.12.2021 - W restauracji „Pod Królem Polskim” miało miejsce spotkanie noworoczne Koła nr 2 MZC, z ramienia ZG uczestniczyła w nim pani Natalia Bańczyk,

- 14.12.2021 -  odbyła się  on-line uroczysta Konferencja z okazji Jubileuszu 20 lat działalności Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi, wydarzenie śledziła pani Prezes M. Kawulok. Podsumowano 20 lat działalności Fundacji , była również mowa o  funduszu stypendialnym,

- 16.12.2021 -  p. Józef Król uczestniczył w spotkaniu przedsiębiorców z terenu gminy Jasienica, była to wielka uroczystość, która zgromadziła aż 200 osób i miała bogatą oprawę,

- 16.12.2021 -  p. Władysława Magiera wzięła udział w spotkaniu noworocznym Koła nr 4 MZC,

- 18.12.2021 - w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się promocja kalendarzy wydanych przez stowarzyszenia i fundacje działające na śląsku cieszyńskim, w której wzięli udział pani W. Magiera i pan L. Pindur promujący „Kalendarz Cieszyński 2022”,

- 17.01.2022 -  77 rocznica Marszu Śmierci, w Dębowcu odbyły się uroczystości przy mogile poległych, w których uczestniczył pan Bronisław Brudny. W Marszu Śmierci na trasie z Oświęcimia do Wodzisławia brał udział pan Cezary Tomiczek,

- 20.01.2022 -  odbyło się posiedzenie Zarządu Koła MZC w Zebrzydowicach,

- 19.01.2022 - w Klubie Propozycji przy Kole MZC nr 2 w Cieszynie wygłosiła wykład pani Władysława Magiera na temat: „Pierwsze studentki ze śląska cieszyńskiego”, w wykładzie uczestniczyła pani Natalia Bańczyk,

- 26.01.2022 - w rocznicę agresji Czechosłowacji na Polskę w Zebrzydowicach odprawiono mszę za poległych i złożono kwiaty na ich mogiłach. W uroczystej mszy wzięła udział p. Urszula Skowron,

- 27.01.2022 -  w uroczystości 77 rocznicy wyzwolenia obozu w Oświęcimiu uczestniczył pan Cezary Tomiczek,

- 28.01.2022 - w Zebrzydowicach odbyło się Zebranie Koła MZC, w trakcie którego wysłuchano wykładu ks. prof. Józefa Budniaka. W Zebraniu uczestniczyła p. Urszula Skowron,

- 10.02. 2022 – w imieniu ZG Macierzy, kolega Józef Król złożył Pani Emilii Sośnie życzenia z okazji Jej 90 urodzin oraz wręczył upominek,

- 11.02.2022 – wiceprezesi ZG MZC Leszek Pindur i Bronisław Brudny uczestniczyli w Dębowcu, w uroczystości upamiętniającej 81 rocznicę Pierwszego Zrzutu Cichociemnych na terenie tej Gminy,

- 16.02.2022 –  w Klubie Propozycji odbyła się prelekcja koleżanki Władysławy Magiery na temat: „ S. Hulka - Laskowski i jego związki z Cieszynem”. Organizatorem spotkania było Koło MZC
nr 2 w Cieszynie,

 

- 25.02.2022 - odbyło się zebranie Kolegium Redakcyjnego „Kalendarza Cieszyńskiego”; dyskutowano na temat przygotowań  do wydania kolejnego Kalendarza Cieszyńskiego na rok 2023

 

2.Uchwały podjęte przez ZG MZC w okresie od stycznia do marca 2022 roku.

        ZG  na posiedzeniu w dniu 07 stycznia 2022 podjął Uchwałę nr 1/2022 o wynajęciu na rzecz podmiotu ZB JOB CENTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa jednego wydzielonego pomieszczenia o powierzchni 30m kwadratowych w kostiumerni.

Jednocześnie ZG MZC podjął  Uchwałę nr 2/2022 ustalającą kwotę zryczałtowaną za najem w wysokości 160zł/m-c i za media kwotę zryczałtowaną w wysokości 40zł/m-c  netto + VAT,  płatną przez podmiot ZB JOB CENTER Sp. z o.o. Spółka Komandytowa,

      Członkowie ZG dyskutowali o dostarczaniu korespondencji do Domu Macierzy przy ulicy Stalmacha 14. Lokale w naszym budynku są nienumerowane co stanowi utrudnienie w dostarczeniu korespondencji. ZG postanowił to zmienić i podjął Uchwałę nr 3/2022 o ponumerowaniu lokali w Domu Macierzy przy ulicy Stalmacha 14 w następujący sposób:

ZG MZC - nr1, Biblioteka Pedagogiczna - nr2 , mieszkanie p. Cioska – nr3, kostiumernia – nr4, mieszkanie p. Biały- nr5.

            Następną sprawą omawianą na posiedzeniu była sprawa dzierżawy dachu przez firmę Euronet na prowadzenie łącza światłowodowego . Postanowiono podjąć Uchwałę nr 4/2022 o podniesieniu opłaty za dzierżawę powierzchni pod dachem na prowadzenie łącza światłowodowego przez firmę Euronet do wysokości 200zł. netto/m-c.

 

    Zarząd Główny podejmował uchwały dotyczące przyznania odznaczeń i wyróżnień macierzowych  na podstawie wniosków złożonych przez  Zarządy Kół Terenowych Macierzy i Zarząd Główny MZC. Po  wnikliwej analizie każdego wniosku i poddaniu ich pod głosowanie, Zarząd Główny MZC podjął  stosowne uchwały.

            Pani Prezes przedstawiła kandydatów do wyróżnienia Aktem Uznania:

- Irena Góra                 / Koło MZC nr 4 w Cieszynie /

- Henryka Jałowiczor / Koło MZC  nr 4 w Cieszynie /

- Beata Tyrna              / Koło MZC nr 4 w Cieszynie /

- Teresa Setnicka        / Koło MZC nr 4 w Cieszynie /

- Agnieszka Fober     / Koło MZC w Grodźcu /

- Bernadeta Łuszczewska – Gruszka / Koło MZC w Grodźcu /

- Danuta Kubala        / Koło MZC w Grodźcu /

- Barbara Krzywda    / Koło MZC w Grodźcu /

- Karol Węglarzy       / Koło MZC w Grodźcu /

- Antonina Bilińska   / Koło MZC w Strumieniu /

- Irena Blobel            / Koło MZC w Strumieniu /

- Honorata Kuś         / Koło MZC w Strumieniu /

- Stanisław Lapczyk  / Koło MZC w Strumieniu /

- Władysława Lewandowska  / Koło MZC w Strumieniu /

- Tadeusz Szczygieł  / Koło MZC w Strumieniu /

- Jarosław Wójtowicz  / Koło MZC w Strumieniu /

- Grupa Teatralna „Źródło” pod kierownictwem Anastazji Żur

- Obsługa kuchni Szkoły Podstawowej w Strumieniu

- Zespół Regionalny „Strumień”

Po przedstawieniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem, wnioski zostały poddane pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC poparli je jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 lutego 2022 r. podjął  Uchwałę nr 5 /2022 w sprawie wyróżnienia Aktem Uznania następujących osób:

- Irenę Górę                 / Koło MZC nr 4 w Cieszynie /

- Henrykę Jałowiczor / Koło MZC  nr 4 w Cieszynie /

- Beatę Tyrnę              / Koło MZC nr 4 w Cieszynie /

- Teresę Setnicką        / Koło MZC nr 4 w Cieszynie /

- Agnieszkę Fober     / Koło MZC w Grodźcu /

- Bernadetę Łuszczewską – Gruszka / Koło MZC w Grodźcu /

- Danutę Kubalę        / Koło MZC w Grodźcu /

- Barbarę Krzywdę    / Koło MZC w Grodźcu /

- Karola Węglarzego       / Koło MZC w Grodźcu /

- Antoninę Bilińską   / Koło MZC w Strumieniu /

- Irenę Blobel            / Koło MZC w Strumieniu /

- Honoratę Kuś         / Koło MZC w Strumieniu /

- Stanisława Lapczyka  / Koło MZC w Strumieniu /

- Władysławę Lewandowską  / Koło MZC w Strumieniu /

- Tadeusza Szczygła  / Koło MZC w Strumieniu /

- Jarosława Wójtowicza  / Koło MZC w Strumieniu /

- Grupę Teatralną „Źródło” pod kierownictwem Anastazji Żur

- Obsługę kuchni Szkoły Podstawowej w Strumieniu

- Zespół Regionalny „Strumień”

 

            Pani Prezes przedstawiła kandydatów do Odznaczenia Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej:   

- Grażyna Gądek     / Koło MZC w Strumieniu /

- Adamowi Gawron / Koło MZC w Strumieniu /

- Stanisław Cebulak  / Koło MZC w Grodźcu /                             

- Maria Pieczora / Koło MZC w Grodźcu /

- Elżbieta Chromik /  Koło MZC w Zebrzydowicach /

- Aldona Kopiec     /  Koło MZC w Zebrzydowicach /

- Urszula Patyk      /  Koło MZC w Zebrzydowicach /

- Krystyna Kędra   / Koło nr 8 MZC w Cieszynie /

- Grażyna Ciemała  / Koło nr 8 MZC w Cieszynie /

Zarząd Główny MZC wnioskował o przyznanie Złotej Odznaki MZC 1 osobie:

- Grzegorzowi Sikorskiemu / Koło MZC nr 1 w Cieszynie /

Po przedstawieniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem, wnioski zostały poddane pod głosowanie, członkowie Zarządu Głównego MZC poparli je jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 lutego 2022 r. podjął  Uchwałę nr 6/2022 w sprawie wyróżnienia Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej następujących osób:

- Grażynę Gądek     / Koło MZC w Strumieniu /

- Adama Gawrona / Koło MZC w Strumieniu /

- Stanisława Cebulak  / Koło MZC w Grodźcu /                             

- Marię Pieczorę / Koło MZC w Grodźcu /

- Elżbietę Chromik /  Koło MZC w Zebrzydowicach /

- Aldonę Kopiec     /  Koło MZC w Zebrzydowicach /

- Urszulę Patyk      /  Koło MZC w Zebrzydowicach /

- Krystynę Kędrę   / Koło MZC nr 8  w Cieszynie /

- Grażynę Ciemałę  / Koło MZC nr 8 w Cieszynie /

- Grzegorza Sikorskiego  / Koło MZC nr 1 w Cieszynie /                           

 

            Następnie Pani Prezes przedstawiła kandydatów do wyróżnienia  Medalem Pawła Stalmacha:

- Krystyna Kurzyca /  Klub Literacki Nadolzie /                           

- Józef Król / Koło MZC w Grodźcu /

- Henryk Żabicki / Koło MZC nr 1 w Cieszynie /                                          

- Jadwiga Tarnawa Marczak / Koło MZC nr 8 w Cieszynie /

Po przedstawieniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem, wnioski zostały poddane pod głosowanie, 10 osób głosowało za, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 lutego 2022 r. podjął  Uchwałę nr 7/2022 w sprawie wyróżnienia   Medalem Pawła Stalmacha następujących osób:

- Krystynę Kurzycę /  Klub Literacki Nadolzie /                           

- Józefa Króla          / Koło MZC w Grodźcu /

- Henryka Żabickiego / Koło MZC nr 1 w Cieszynie /                                          

- Jadwigę Tarnawę Marczak / Koło MZC nr 8 w Cieszynie /

 

            Pani Prezes przedstawiła kandydatów do wyróżnienia  Godnością Członka Honorowego MZC:

- Leszek Gańczarczyk / Cieszyński Klub Hobbystów /

Zarząd Główny MZC wnioskował o przyznanie Godności członka Honorowego MZC Pani                                                                

- Irenie Skrzyżali  / Koło MZC w Grodźcu /

Po przedstawieniu zebranym  wniosków  wraz  z uzasadnieniem, wnioski zostały poddane pod głosowanie, 10 osób głosowało za, jedna osoba wstrzymała się od głosu.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 lutego 2022 r. podjął  Uchwałę nr 8/2022 w sprawie nadania   Godności Członka Honorowego Macierzy następującym osobom:

- Leszkowi Gańczarczykowi / Cieszyński Klub Hobbystów /                                                                

- Irenie Skrzyżali  / Koło MZC w Grodźcu /

 

      Kolejno Pani prezes wystąpiła z wnioskiem, aby wystąpić o Odznakę „Zasłużony dla Województwa Śląskiego” dla pana Jerzego Wałgi, a dla pani Władysławy Magiery o Odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej”. Wniosek został poddany pod głosowanie, 10 osób głosowało za, 1 osoba wstrzymała się od głosu.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 lutego 2022 r. podjął  Uchwałę nr 9/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o OdznakęZasłużony dla Województwa Śląskiego” dla pana Jerzego Wałgi oraz podjął  Uchwałę nr 10/2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o Odznakę „Zasłużony dla kultury polskiej” dla pani Władysławy Magiery.

 

            Kolejną  sprawą było ustalenie wysokości podatku od nieruchomości od wynajmowanego pomieszczenia przez pana Zbigniewa Białego. Pani prezes zaproponowała żeby wysokość tego podatku wynosiła 80 zł na miesiąc i aby przygotować  aneks do umowy z panem Zbigniewem Białym. ZG przyjął ten wniosek jednogłośnie. Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 lutego 2022 r. podjął  Uchwałę nr 11/2022 w sprawie  ustalenia podatku, w wysokości 80 zł na miesiąc, od wynajmowanego pomieszczenia przez pana Zbigniewa Białego.

 

            Rozpatrzono wniosek o Złotą Odznakę MZC dla p. Genowefy Koczoń - skarbnika Koła  MZC nr 2 w Cieszynie. Pan wiceprezes B. Brudny zapoznał zebranych z wnioskiem o przyznanie
p. Genowefie Koczoń  Złotej Odznaki MZC. Następnie postawił wniosek o podjęcie Uchwały
nr 11/2022 w sprawie przyznania p. Genowefie Koczoń Złotej Odznaki MZC. Uchwała została podjęta jednogłośnie.

            Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 marca 2022 r. podjął  Uchwałę nr 12/2022 w sprawie wyróżnienia Złotą Odznaką Macierzy Ziemi Cieszyńskiej panią Genowefę Koczoń

 /z Koła MZC  nr 2 w Cieszynie /,

 

3. Z działalności Kół Terenowych MZC.

 

       W pierwszych miesiącach 2022 roku nasze Koła Terenowe prowadziły bardzo ograniczoną działalność lub zawiesiły ją na czas trwania ograniczeń pandemicznych.

Do ZG nie dotarły żadne informacje o spotkaniach lub innej formie działalności. Jedynie cykliczne spotkania w Klubie Propozycji, współorganizowane przez Koło MZC nr 2 w Cieszynie odbywały się w każdą 3 środę miesiąca, w Domu Narodowym, gdzie zaproszeni prelegenci prowadzili ciekawe wykłady.

 

ad.4 Sprawy bieżące

 

Przekazane na posiedzeniu ZG MZC w dniu 10 stycznia 2022 roku:

 

       - Pani Prezes M. Kawulok poinformowała o ilości sprzedanych i zarezerwowanych biletów na koncert noworoczny. Na dzień 7 stycznia w sumie sprzedanych i zarezerwowanych było 325 biletów, w tym głównie tańszych po 50zł. Po obliczeniu ewentualny dochód wyniósłby 24150zł, ( zakładając, że nikt nie zrezygnowałby z zakupionych czy zarezerwowanych biletów). Z tego musielibyśmy ponieść koszty:

 12 000 orkiestra

   1 000 soliści

   2 800 wynajęcie teatru

   2 400 nagłośnienie

   2 500 Zaiks

Jak widać z tego zestawienia dochód byłby niewielki.

Biorąc pod uwagę zbliżającą się piątą falę pandemii Covid-19 i w związku z tym, podjęcie bardziej radykalnych obostrzeń sanitarnych, a także przewidywany mały dochód z koncertu, ZG MZC z przykrością podjął decyzję o odwołaniu koncertu noworocznego, który miał się odbyć w dniu 29 stycznia 2022 roku. Pani prezes powiedziała, że będzie informacja o odwołaniu koncertu na stronie www. Macierzy i teatru, na facebooku, i na afiszach. ZG MZC bardzo przeprasza wszystkich melomanów, stałych miłośników naszych koncertów noworocznych za zaistniałą sytuację, jednocześnie mamy nadzieję, że w 2023 roku uda się zorganizować koncert już bez przeszkód.

Pani Irena Skrzyżala i p. Józef Król poddali pod rozwagę zorganizowanie koncertu w bardziej sprzyjającym czasie np. w maju. Wszyscy uczestnicy posiedzenia poparli bdb pomysł zorganizowania Koncertu Majowego. Pani prezes obiecała pomysł wdrożyć w życie.

            - Pani Prezes poinformowała, iż po konsultacjach z kierownictwem teatru i orkiestrą, zdecydowano, że tradycyjny, doroczny koncert charytatywny MZC, tym razem Koncert Majowy, odbędzie się 14.05.2022r., o godz. 18.00 w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. Wcześniej będziemy składali, do Urzędu Miejskiego w Cieszynie, wniosek o tzw. mały grant na  organizację tego koncertu.

            - Pani Prezes poinformowała o złożeniu do Urzędu Miasta w Cieszynie 2 ofert na realizację zadań: „Wydawnictwo Kalendarz Cieszyński 2023” i  „Koncert Noworoczny 2022”. Natomiast wnioski do Starostwa Powiatu Cieszyńskiego o tzw. małe granty na realizację zadań Wydawnictwo Kalendarz Cieszyński 2023” i „ Stypendia macierzowe” zostaną złożone dopiero w miesiącu sierpniu 2022r.

W 2021 roku 3 zadania zostały zrealizowane. Sprawozdania z realizacji tych zadań zostały złożone  w Urzędzie Miasta jak i w Starostwie, gdzie zostały przyjęte bez uwag,

            - Pani Prezes M. Kawulok poinformowała, że po 12 latach pełnienia funkcji przewodniczącej RFSŚC, ze względu na swoje problemy zdrowotne, zwróciła się z prośbą do Rady Funduszu Stypendialnego o wybór nowego przewodniczącego, proponując do tej funkcji p. Cezarego Tomiczka. Prośba ta została przyjęta i dokonano wyboru  nowego przewodniczącego, którym został pan Cezary Tomiczek. Członkowie ZG złożyli nowemu przewodniczącemu RFSŚC gratulacje, a Pani prezes podziękowała koledze, że podjął się pełnienia tej funkcji i jednocześnie życzyła Mu owocnej pracy i wiele sukcesów.

Prezes poinformowała również, że  w tym roku odbędzie WZD sprawozdawczo- wyborczy i z tych samych powodów nie będzie kandydowała na funkcję prezesa ZG MZC,

 

            - Pani prezes M. Kawulok przypomniała, iż wnioski o wyróżnienia macierzowe Koła Terenowe powinny  złożyć w biurze ZG do końca miesiąca stycznia br. Jednocześnie dodała, że
p. Anna Biały, pracownik biura ZG, prześle mailem do wszystkich prezesów Kół informację przypominającą o terminie składania wniosków,

            - Zarząd Główny MZC planuje zorganizowanie sprawozdawczo – wyborczego WZD w ostatnią sobotę maja 2022 lub początkiem miesiąca czerwca br. Decyzję o terminie WZD Zarząd Główny podejmie na posiedzeniu w miesiącu marcu br.,

            - Zarząd Główny MZC podjął decyzję, że w bieżącym roku Spotkanie Noworoczne nie odbędzie się ze względu na obostrzenia pandemiczne,

            - W 2021 roku przybyło 13 nowych członków MZC. Cieszymy się, że mimo trudnej sytuacji pandemicznej znaleźli się chętni do przystąpienia do naszego Stowarzyszenia,

            - Urząd Miasta poinformował ZG, że uchwałą z dnia 30.09.2021 zmienił nazwę ulicy Partyzantów na ulicę Bursztynową. Dokonano tego na wniosek ZG MZC z dnia 7.07.1997 roku.
23 lat potrzebowało Miasto na rozpatrzenie naszego wniosku!

            - Z uwagi na nowe przepisy, stowarzyszenia i fundacje zostały zobowiązane do dokonania zgłoszenia do Centralnego Rejestru Beneficjentów Rzeczywistych(CRBR). Ustalono, że członkowie ZG złożą podpisy elektroniczne pod tym dokumentem w dniu 28.01.2022r.,

            - Pani Prezes poinformowała zebranych o otrzymanym pisemnym zawiadomieniu o otwarciu przyspieszonego postępowania układowego Przedsiębiorstwa „Dom Książki” Sp. z o.o. w restrukturyzacji, ul. Hoża 29/31, 00-521 Warszawa, KRS0000031166, na kwotę 2450,26zł za wydawnictwa MZC. Jak wynika z powyższego pisma  kwotę tą możemy spisać na straty.

            - Na wniosek pani prezes i głównej księgowej postanowiono wystosować pisemne podziękowania dla wszystkich darczyńców, którzy wpłacali datki na zrzutkę pl. lub wpłacili darowiznę na działalność statutową naszego stowarzyszenia.

            - Rada Panteonu Górnośląskiego zwróciła  się do ZG o wytypowanie 3-4 kandydatek, zasłużonych działaczek dla Śląska Cieszyńskiego.  Po akceptacji Rady Panteonu sylwetki tych Pań zostaną zaprezentowane, w miesiącu czerwcu, na wystawie podczas uroczystości otwarcia sali wystawowej Panteonu, a później znajdą się w wydanym przez Panteon leksykonie.  Po konsultacji z panią W. Magierą ZG MZC wytypował następujące kandydatki: Zofię Kirkor Kiedroniową, Dorotę Kłuszyńską,  Władysławę Sikorową i Stefanię Michejdową.

           

Przekazane na posiedzeniu ZG MZC w dniu 7 lutego 2022 roku:

 

            - Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała zebranych, że z KRS wpłynęła informacja o wykreśleniu z rejestru KRS panią Aleksandrę Czajkowską jako sekretarza ZG MZC i wpisaniu do rejestru KRS panią Natalię Bańczyk jako nowego sekretarza ZG MZC.

            - Następnie pani Prezes poinformowała, że Okólnik nr 2/2021 został wysłany do prezesów Kół Terenowych i dodała, iż sprawozdania z działalności Kół Terenowych za rok 2021 docierają stopniowo, jednak jeszcze kilku brakuje, więc będzie monitować do prezesów o dosłanie brakujących sprawozdań.

            - Pani prezes zaproponowała, aby Walny Zjazd Delegatów Macierzy odbył się w Domu Narodowym dnia 4 lub 11.06.2022. Dokładny termin poda po ustaleniu z p. dyr. COK „Dom Narodowy” w Cieszynie.

            - Pani Prezes Marta Kawulok poinformowała, że spotkała się i rozmawiała z panią Jadwigą Chlebik prezesem Koła nr 6, która przekazała na  ręce prezes Kawulok pismo informujące o  rozwiązaniu Koła MZC nr 6. Jednocześnie pani prezes J. Chlebik stwierdziła, że część członków Koła nr 6 chce przejść do innych Kół. 10% z zebranych składek przez Koło nr 6 zostało przekazanych do ZG MZC.

            - Rozmawiano także o uporządkowaniu dokumentacji macierzowej z Kół Terenowych, które uległy rozwiązaniu i przekazaniu tej dokumentacji do Książnicy Cieszyńskiej.

            - Pan Leszek Pindur poinformował zebranych o kłopotach z instalacją elektryczną w Bibliotece Pedagogicznej i zapytał czy ZG MZC będzie partycypował w kosztach remontu uszkodzonej instalacji. Pani prezes stwierdziła, iż będzie to zależało od kondycji finansowej naszego Stowarzyszenia.

Przekazane  na posiedzeniu ZG MZC w dniu 7 marca 2022 roku:

            - Koncert Majowy zostanie zorganizowany w zamian za Koncert Noworoczny, który musieliśmy odwołać z powodu obostrzeń pandemicznych. Ustalono termin koncertu na 14.05.2022 roku, pozostałe sprawy organizacyjne zostaną omówione na kwietniowym zebraniu ZG,

          - Ustalony został termin Walnego Zjazdu Delegatów na 11.06.2022, który odbędzie się w COK „Dom Narodowy” w Cieszynie,

            - Ustalono harmonogram  posiedzeń ZG, w II kwartale br. Odbędą się kolejno:  4.04.2022, 9.05.2022 i 06.06.2022 roku.

 

 

Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

        / - / Natalia Bańczyk                                                                        /- / Marta Kawulok

 

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

Facebook
MZCnew version 11