Okólnik nr 2/18

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 2/18

OKÓLNIK NR 2  / 18

Z POSIEDZEŃ  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

W DNIACH   05 lutego i 05 marca 2018 r.

 

 

1. Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach   w styczniu i lutym 2018 roku.

2. Relacja ze Spotkania Noworocznego w Zebrzydowicach w dniu 24. 01. 2018 roku

3. Rozpatrzenie wniosków Koła Terenowego nr 8 Cieszyn- Mnisztwo w sprawie  przyznania  Aktów Uznania oraz podjęcie Uchwały nr 1 / 18

4. Rozpatrzenie wniosków Kół Terenowych Macierzy w sprawie odznaczeń i wyróżnień macierzowych oraz podjęcie Uchwał: nr 2/ 18 , nr 3/18, nr 4/ 18,  nr 5/ 18

5. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

6.  Sprawy bieżące

Informacje na temat:

  • Domu Ludowego w Pogwizdowie
  • Realizacja Uchwały nr 7 podjętej na Walnym Zjeździe Delegatów w dniu 27 maja 2017r.

 

ad.1 Informacja o  udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w styczniu  i lutym 2018 r.

 

- 07 stycznia 2018 – Koncert Noworoczny- udział członków Zarządu Głównego MZC.

Pani Prezes podziękowała, za pomoc przy organizacji Koncertu, członkom Zarządu Głównego MZC, wolontariuszom z I LO im A. Osuchowskiego oraz uczniom i opiekunom z ZSE-G  za obsługę gastronomiczną,

 

- 10 stycznia 2018 – Spotkanie Noworoczne w Strumieniu. Zarząd Główny reprezentował

Zdzisław Wyleżuch. Przekazał życzenia Noworoczne od Zarządu Głównego MZC,

 

- 11 stycznia 2018 – wernisaż wystawy w Muzeum Drukarstwa – Zarząd Główny reprezentował wiceprezes ZG Karol Franek,

 

- 12 stycznia 2018  – Spotkanie Noworoczne CKH - Zarząd Główny reprezentował wiceprezes

Karol Franek.  Przekazał życzenia Noworoczne  od Zarządu Głównego MZC,

 

- 13 stycznia 2018 – Spotkanie Noworoczne Koła MZC nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie.. Zarząd Główny reprezentowała p. Halina Sajdok -Żyła. Przekazała życzenia Noworoczne od Zarządu Głownego MZC,

 

- 15 stycznia 2018 – Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Burmistrza Miasta Cieszyna  dla Organizacji  Pozarządowych. Zarząd Główny reprezentowali   Prezes Marta Kawulok i Wiceprezes Bronisław Brudny,

 

- 17 stycznia 2018 – wernisaż wystawy "Ku upamiętnieniu obchodów 90 – lecia śmierci społecznika i macierzowca Antoniego Osuchowskiego w LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowała  Prezes Marta Kawulok.. W wernisazu uczestniczyli uczniowie

klas 4- tych i nauczyciele historii,

 

- 18 stycznia 2018  – Koncert poświecony kompozytorowi Ulmanowi, zorganizowany w Sali koncrtowej Szkoły Muzycznej przez Towarzystwo Współopracy Polsko – Austriackiej. Zarząd Główny MZC reprezentowali: Prezes Marta Kawulok, Wiceprezes Karol Franek, Władysława Magiera,

- 22 stycznia 2018  – spotkanie cykliczne poświęcone organizacji obchodów 100 rocznicy odzyskania Niepodległosci. Zarzad Główny reprezentowali Prezes Marta Kawulok, Wiceprezes Bronisław Brudny i Władysława Magiera,

 

- 24 stycznia 2018 – Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Zarząd Główny MZC.

Spotkanie zostało zorganizowane w Sali GOKu w  Zebrzydowicach. Uczestniczyli członkowie Zarządu Głównego MZC z p. Prezes Martą Kawulok,  prezesi Kół Terenowych wraz z dwoma członkami Kół, przedstawiciele władz powiatu cieszyńskiego i Gminy Zebrzydowice, Czlonkowie Honorowi Macierzy, a także przedstawiciele Macierzy Szkolnej i PZKO w RC,

 

-28 stycznia 2018  – zebranie GKR – uczestniczyły  Prezes Mata Kawulok i Główna Księgowa Alina Hławiczka,

 

- 02 lutego 2018 -  Zebranie wyjazdowe Koła nr 4 – Zarząd Główny reprezentowała Władysława Magiera - Prezes Koła,

 

- 04 lutego 2018 -  promocja monografii Strumienia w MGOK u – Zarząd Główny reprezentował  Bronisław Brudny – wiceprezes ZG MZC,

 

- 08 lutego 2018 – Spotkanie w Sali Sesyjnej Ratusza – omawiano propozycje dla Seniorów,              Zarząd Główny reprezentował pan Bronisław Brudny – wiceprezes ZG MZC,

 

-  23 lutego 2018 -    Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Kole MZC w Grodźcu. Zarząd Główny reprezentowali: Pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezes- Bronisław Brudny, czlonkowie Zarządu Głównego MZC  Edward Cichy i  Józef Król,

 

- 23 lutego 2018 -   prelekcja p. A. Ruśniok w Książnicy Cieszyńskiej  n/t rzeźbiarza - twórcy "Ślązaczki" Zarząd Głowny reprezentowała  Władysława Magiera,

 

- 27 lutego 2018 -  Konkurs krasomówczy  w Czeskim Cieszynie, ZG reprezentowała Regina Kapała,

 

- 28 lutego 2018 -  Promocja publikacji "Cieszyński Rocznik Muzealny nr 6".  Zarząd Główny reprezentowałi Władysława Magiera, Jerzy Wałga i Karol Franek.

 

ad. 2  Relacja ze Spotkania Noworocznego w Zebrzydowicach w dniu 24. 01. 2018 roku

 

             W tym punkcie głos zabrała Pani Prezes Marta Kawulok. Spotkanie Noworoczne zorganizowane przez Zarząd Główny MZC w dniu 24 stycznia 2018 roku odbyło się w sali GOK- u w Zebrzydowicach. Oprócz  członków Zarządu Głównego MZC,  w spotkaniu uczestniczyli prezesi Kół Terenowych wraz z dwoma członkami Kół, Członkowie Honorowi Macierzy oraz zaproszeni goście - Starosta Powiatu Cieszyńskiego Janusz Król, Zastępca Wójta Gminy Zebrzydowice Karol Sitek, Prezes Macierzy Szkolnej w RC Tadeusz Smugała i  przedstawiciel Zarządu Głównego PZKO w RC J. Gawlik.W spotkaniu uczestniczyło  47 osób,  a łącznie z członkami Zespołu
 " Nadolzianie" 62 osoby.

Po przywitaniu zaproszonych Gości i Macierzowców Pani Prezes Marta Kawulok przedstawiła obecnym sprawozdanie z  działalności Zarządu Głównego MZC za rok 2017. Następnie głos zabrali  zaproszeni goście. Po wystąpieniach Gości,  ponownie głos zabrała Pani Prezes . Poinformowała obecnych o wyróżnieniu Laurami " Śląskie Wawrzyny" dwóch członków Macierzy - p. Annę Grygierek Burmistrza Strumienia oraz p. Jerzego Wałgę członka ZG MZC.

 

 

W imieniu Zarządu Głównego MZC, Pani Prezes wraz z wiceprezesem Bronisławem Brudnym, złożyli  gratulacje i kwiaty na ręce wyróżnionych Laureatów.

Kolejno głos zabrał  Leszek Pindur – wiceprezes ZG MZC promując najnowszy "Kalendarz Cieszyński 2018" . Zwrócił uwagę obecnych na  wiele ciekawych artykułów zawartych w tym Kalendarzu, a zwłaszcza na te związane z jubileuszem 100 lecia Odzyskania Niepodległości przez Polskę. Spotkanie uświetnił znakomity występ Zespołu " Nadolzianie". Obecni ze wzruszeniem wysłuchali wykonanych Pastorałek i kolęd.

Na zakończenie Pani Prezes  podziękowała wszystkim, którzy pomogli w organizacji Spotkania Noworocznego:  p dyrektor GOK-u oraz Pani Prezes i wiceprezesowi  Koła MZC w Zebrzydowicach, Prezesom Kół, którzy zadbali o słodki poczęstunek, a  pani  Halinie Sajdok Żyle za przygotowanie i przewiezienie bardzo smakowitego barszczyku, p. Leszkowi Pindurowi za promocję KC 2018 i Zespołowi  " Nadolzianie" za znakomity koncert kolęd i pastorałek.

 

ad.3 Rozpatrzenie wniosków Koła Terenowego nr 8  Cieszyn – Mnisztwo w sprawie nadania "Aktów Uznania"oraz podjęcie Uchwały nr 1/2018

 

            Na zebraniu Zarządu Głównego MZC w dniu 05 lutego 2018 r. Pani Prezes odczytała wnioski skierowane do Zarządu Głównego MZC przez Zarząd Koła MZC Cieszyn- Mnisztwo,  w sprawie nadania "Aktów Uznania"  członkom tego Koła:

 

1. Teodolindzie i Kazimierzowi Banotom    Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo          

2. Grażynie i Leszkowi Ciemałom                Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

3. Genowefie  Dąbrowskiej                           Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

4. Wandzie Grzybek                                      Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

5. Michalinie Herrman                                  Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

6. Krystynie Kędra                                        Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

7. Jerzemu Majerowi                                     Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

8. Jadwidze Tarnawa- Marczak                     Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

9. Irenie Sembol                                            Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

10. Marii Sznapce                                          Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

11. Ewie i Leszkowi Wojaczkom                  Koło MZC nr 8  Cieszyn - Mnisztwo

12. Franciszkowi Żyle                                   Koło MZC nr 8  Cieszyn – Mnisztwo

 

Następnie poddała pod głosowanie nazwiska wymienionych wyżej osób.

Członkowie Zarządu Głównego MZC jednogłośnie poparli wniosek Zarządu Koła i podjęli

Uchwałę nr 1 / 18 przyznającą Akty Uznania wyżej wymienionym osobom.

 

ad. 4  Rozpatrzenie wniosków Kół Terenowych Macierzy w sprawie odznaczeń i wyróżnień macierzowych oraz podjęcie Uchwał: nr 2/ 18 , nr 3/18, nr 4/ 18,  nr 5/ 18

 

 Na  zebraniu w dniu 05 marca 2018r.  Zarząd Główny MZC  rozpatrywał wnioski przesłane do Zarządu Głównego przez Koła Terenowe Macierzy,  oraz propozycje Zarządu Głównego MZC dotyczące wyróżnienia i odznaczenia  tych członków Kół, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i pracą na rzecz  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

 

Lista kandydatów wnioskowanych do poszczególnych wyróżnień i odznaczeń:

 

 GODNOŚĆ CZŁONKA HONOROWEGO  MACIERZY

 

Alojzy Gawron                                              Koło MZCw Strumieniu

dr Tadeusz Kania                                           Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

Eugeniusz Lorek                                            Kolo MZC nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie

 

MEDAL PAWŁA STALMACHA

 

Janina Gajda                                                  Koło MZC w Warszawie

Regina Kapała                                               Kolo MZC nr 3 w Cieszynie

Honorata Kuś                                                Koło MZC w Strumieniu

Zdzisława Mielczarska                                 Kolo MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

Leszek Pindur                                                Koło MZC nr 3 w Cieszynie

 

ZLOTA ODZNAKA MACIERZY

 

Paweł Berek                                                  Kolo MZC w Warszawie

Aleksandra Czajkowska                                Koło MZC nr 3 w Cieszynie

prof. Janusz Guziur                                       Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie

Stefania Jarczyk                                            Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie

Maria Król                                                     Kolo MZC w Krakowie

Władysława Magiera                                    Kolo MZC nr 4 w Cieszynie

Stefania Pacewicz                                         Kolo MZC w Krakowie

Barbara Płusa                                                Koło MZC nr 3 w Cieszynie

Irena Sembol                                                 Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo

Czesław Stuchlik                                           Koło MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie

Maria Sznapka                                               Koło MZC Cieszyn- Mnisztwo

Krzysztof Wójtowicz                                    Kolo MZC w Strumieniu

Henryk Żabicki                                             Kolo MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie

 

AKTY UZNANIA

 

Stanisław Achremczyk                                  Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie 

Andrzj Barzyk                                                        Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie  

Lucyna Bińczyk                                            Koło MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie

Anna i Jacek Bizoń                                        Koło MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie

Irena Blobel                                                   Koło MZC w Strumieniu

Krzysztof Ciemała                                        Koło MZC nr 6 " U Zduna " w Cieszynie

Stanisław Cebulak                                        Koło MZC w Grodźcu

Jerzy Piotr Frankowski                                  Koło MZC w Warszawie

Janina Gazda                                                  Koło MZC w Grodźcu

Bożena Gładysz – Malik                               Koło MZC w Strumieniu

Beata Greń                                                     Koło MZC w Strumieniu

Piotr Grygierczyk                                          Koło MZC w Warszawie

Edward Krysta                                               Koło MZC w Grodźcu

Bogusław Moczała                                       Koło MZC w Grodźcu          

Krystyna Nowak                                            Koło MZC w Strumieniu

Gertruda Obracaj                                           Koło MZC w Grodźcu

Małgorzata Orawska                                     Koło MZC w Strumieniu     

Maria Pieczora                                              Koło MZC w Grodźcu

Jolanta Płonka                                               Koło MZC nr 6 w Cieszynie

Maria Rusin                                                   Kolo MZC w Strumieniu

Kazimierz Starzyk                                         Koło MZC w Warszawie

Zdzisława Szostok                                         Koło MZC w Grodźcu

Łucja Kajstura Wałek i Klaudiusz Wałek      Koło MZC nr 6 w Cieszynie

Marek Węglorz                                             Koło MZC w Gliwicach

Akademicki Chór im. Prof.W. Wawrzyka     Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie 

 

 

            Po szczegółowym omówieniu i  rozpatrzeniu  każdego wniosku, Pani Prezes poddała przedstawione kandydatury pod głosowanie.

Zarząd Główny MZC podjął w dniu 05 marca 2018 roku Uchwały przyznające wyróżnienia i odznaczenia macierzowe następującym osobom:

 

UCHWAŁA NR 2 / 18

 

Zarząd Główny MZC wystąpi z wnioskiem do Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy o nadanie Godności CZŁONKA HONOROWEGO MACIERZY  następującym osobom:

 

Alojzemu Gawronowi                                   Koło MZCw Strumieniu

dr Tadeuszowi Kani                                       Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

Eugeniuszowi Lorkowi                                 Kolo MZC nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie

 

Uchwała nr 2/18 została podjęta jednogłośnie.

 

UCHWAŁA NR 3 / 18

 

Zarząd Główny MZC postanowił uhonorować  "MEDALEM PAWŁA STALMACHA":

 

Janinę Gajdę                                                  Koło MZC w Warszawie

Reginę Kapałę                                               Kolo MZC nr 3 w Cieszynie

Zdzisławę Mielczarską                                 Kolo MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

Leszka Pindura                                              Koło MZC nr 3 w Cieszynie

 

Uchwała nr 3/18 została podjęta jednogłośnie.

 

UCHWAŁA NR 4 / 18

 

Zarząd Główny MZC postanowił przyznać " ZŁOTĄ ODZNAKĘ MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ":

 

Pawłowi Berkowi                                          Kolo MZC w Warszawie

Aleksandrze Czajkowskiej                            Koło MZC nr 3 w Cieszynie

Stefani Jarczyk                                              Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie

Marii Król                                                     Kolo MZC w Krakowie

Władysławie Magierze                                 Kolo MZC nr 4 w Cieszynie

Stefani Pacewicz                                           Kolo MZC w Krakowie

Barbarze Płusie                                             Koło MZC nr 3 w Cieszynie

Irenie Sembol                                                Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

Czesławowi Stuchlikowi                               Koło MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie

Marii Sznapce                                                Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

Krzysztofowi Wójtowiczowi                        Kolo MZC w Strumieniu

Henrykowi Żabickiemu                                Kolo MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie

 

Uchwała nr 4/18 została podjęta jednogłośnie.

 

UCHWAŁA NR 5 / 18

 

Zarząd Główny uhonorował " AKTEM UZNANIA" MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ

 

prof. Stanisława Achremczyka                                 Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie       

dr Andrzeja  Barzyka                                                            Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie         

Lucynę  Bińczyk                                                       Koło MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie

Annę i Jacka Bizoń                                                    Koło MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie

Irenę Blobel                                                               Koło MZC w Strumieniu

Krzysztofa Ciemałę                                                   Koło MZC nr 6 " U Zduna " w Cieszynie

Stanisława Cebulaka                                                 Koło MZC w Grodźcu

Jerzego  Piotra Frankowskiego                                 Koło MZC w Warszawie

Janinę Gazdę                                                             Koło MZC w Grodźcu

Bożenę Gładysz – Malik                                          Koło MZC w Strumieniu

Beatę Greń                                                                Koło MZC w Strumieniu

Piotra Grygierczyka                                                  Koło MZC w Warszawie

Edwarda Krystę                                                         Koło MZC w Grodźcu

Bogusława Moczałę                                                  Koło MZC w Grodźcu          

Krystynę Nowak                                                        Koło MZC w Strumieniu

Gertrudę Obracaj                                                      Koło MZC w Grodźcu

Małgorzatę Orawską                                                 Koło MZC w Strumieniu     

Marię Pieczorę                                                          Koło MZC w Grodźcu

Jolantę Płonkę                                                           Koło MZC nr 6 w Cieszynie

Marię Rusin                                                               Kolo MZC w Strumieniu

Kazimierza Starzyka                                                 Koło MZC w Warszawie

Zdzisławę Szostok                                                     Koło MZC w Grodźcu

Łucję Kajsturę-Wałek i Klaudiusza Wałek               Koło MZC nr 6 w Cieszynie

dr Marka Węglorza                                                  Koło MZC w Gliwicach

Akademicki Chór im. Prof.W. Wawrzyka                Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie       

 

 

Uchwała nr 5/18 została podjęta jednogłośnie.

 

ad.5 Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie / Prezes - Bronisław Brudny/

 

Na  spotkaniu członków Koła Nr 1, które odbyło się 14 lutego 2018, pan  dr Tadeusz Kania, zaprezentował ciekawy wykład, którego tematem były osiągnięcia II Rzeczypospolitej. Najpierw jednak prelegent zwrócił  uwagę słuchaczy na trudności, które ten rozwój spowalniały. Należały do nich :

-niespójność legislacyjna jako pozostałość pozaborowa.

-wielonarodowość

-zróżnicowanie religijne

-hiperinflacja.

Mimo czynników hamujących czy opóźniających rozwój, II Rzeczpospolita zanotowała wiele sukcesów w wielu dziedzinach życia państwowego.

- szybka integracja prawna

-budowa linii kolejowych i dróg

-budowa portu Gdyńskiego

-budowa i rozwój Centralnego Okręgu Przemysłowego

-sprawnie przeprowadzone reformy społeczne jak : godzinny dzień pracy ,modernizacja ustawodawstwa socjalnego, wprowadzenie ubezpieczeń społecznych,

- poprawa poziomu opieki lekarskiej i higieny

- wielki rozwój szkolnictwa akademickiego ( polskie uczelnie szczyciły się wybitnymi wykładowcami o światowej renomie)

- uznaniem w świecie cieszyła się lwowsko-warszawska szkoła matematyczna.

Wszystkie te osiągnięcia przyczyniły się do wzrostu ekonomicznego i stabilizacji młodej polskiej państwa.

 

Koło nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie / Prezes  - Eugeniusz Raabe/

 

- 12.01.2018 nowy rok rozpoczęliśmy balem, na kolejne zaproszenie naszych niezawodnych przyjaciół z Wędryni, odpowiedziało 36 osób i tak liczną grupą wzięliśmy udział w dorocznym Balu Szkolnym organizowanym przez Macierz Szkolną wWędryni, nasi rodacy z Zaolzia wiedzą jak zorganizować dobrą zabawę tak by nikt nie poczuł się zawiedziony i odchodził z niedostatkiem dobrych wrażeń;

- 13.01.2018 tego dnia w zarezerwowanej dla nas resturacji Mapis, odbyło się spotkanie

 noworoczne naszego koła, co roku potrzebujemy większego lokalu aby pomieścić naszych członków, tym razem przybyło 85 osób, na spotkaniu dokonaliśmy podsumowania minionego roku, wręczyliśmy akty uznania i legitymacje nowym członkom, po części oficjalnej i zjedzeniu pysznego obiadu, wysłuchaliśmy koncertu Wyższobramskiego Chóru Kameralnego;

- 18.01.2018 tego dnia w Klubie Propozycji państwo Genowefa i Zbigniew Koczoniowie, nasi wieloletni członkowie, przedstawili relację z wyprawy do Maroka, spotkanie  cieszyło się dużą frekwencją;

- 25.01.2018 na zaproszenie koła MZC na Mnisztwie, braliśmy udział w jak zwykle  przemiłym spotkaniu noworocznym w tamtejszym Domu Ludowym macierzy;

 

Koło MZC w Grodźcu  / Prezes -  Irena Skrzyżala/

2018-02-23 - WALNE ZEBRANIE KOŁA MZC ZA 2017 R.

Zebranie otworzyła prezes Koła – Irena Skrzyżala. Przywitała przybyłych członków Koła oraz  przedstawiciela ZG MZC – Bronisława Brudnego oraz Dyrektor ZSP w Grodźcu – Jolantę Tomik Zaproszonym gościom złożyła serdeczne podziękowania za współpracę w minionym roku.

 

Przewodniczący zebrania przedstawił porządek obrad, który, wobec braku uwag, przyjęto jednogłośnie.

Prezes Zarządu Koła MZC w Grodźcu, Irena Skrzyżala, przedstawiła obszerne sprawozdanie z działalności Koła za rok 2017 rok połączone z prezentacją zdjęć dokumentujących wszystkie wydarzenia minionego roku.

Tak jak w poprzednich latach, tak i tym razem Pani Prezes serdeczne, imienne podziękowania skierowała do osób i firm wspierających działanie Koła.

Szczegółowe sprawozdanie finansowe za 2017 r. przedstawił skarbnik Koła – Józef Król. 

Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej, działającej w składzie: Jan Herda, Jadwiga Lipska i Renata Moczała, odczytała Jadwiga Lipska. Komisja nie wniosła zastrzeżeń do działalności Zarządu. Stwierdziła, że Koło działa prężnie, plan pracy realizowany jest zgodnie ze Statutem, a dokumentacja Koła prowadzona jest rzetelnie. Komisja wnioskowała o udzielenie Zarządowi absolutorium.

 

W kolejnym punkcie Zebrania Irena Skrzyżala przedstawiła tematy spotkań, które się odbędą w bieżącym roku. Wcześniej propozycje wycieczek przedstawił Bogusław Moczała. Pani Anna Konderla – Zając przedstawiła temat najbliższego, marcowego, spotkania członków Koła.

Podobnie jak w latach poprzednich w planie działania Koła umieszczono wydanie kolejnej części Monografii Grodźca, poświęconej byłym właścicielom Zamku w Grodźcu.

Przedstawione w planie propozycje zostały zaaprobowane.

Pani Krystyna Parchańska przedstawiła propozycję zorganizowania wycieczki do skansenu w Ochabach połączonej z biesiadowaniem przy ognisku, która wszystkim się spodobała. ępnie głos zabrali zaproszeni goście.

Pierwszy wystąpił Wiceprezes ZG pan Bronisław Brudny. Podziękował za zaproszenie. Przekazał serdeczne życzenia dla zebranych od pani Marty Kawulok, która  nie mogła uczestniczyć w zebraniu. Wyraził uznanie dla Zarządu i podkreślił, że nasze Koło jest jednym z najlepiej działających Kół MZC.

Pan Brudny w zarysie przestawił działania podejmowane przez ZG MZC. Jednym z nich jest coroczne organizowanie koncertów noworocznych, z których dochód przeznaczony jest na stypendia dla uzdolnionej młodzieży Macierzowej – uczniów i studentów. Innymi wyda

Następnie głos zabrała Jolanta Tomik. Po raz kolejny gratulowała pomysłów i energii w działaniu. Życzyła dalszych ciekawych inicjatyw. Złożyła deklarację dalszej współpracy Koła ze szkołą. Jak zawsze podkreśliła, że występy dzieci na naszych spotkaniach to zaszczepianie kultywowania miejscowej tradycji i ważny element pracy wychowawczej szkoły.

Pani Jolanta Tomik i pan Bronisław Brudny złożyli zebranym  życzenia pomyślności w 2018 roku.

W dalszej części zebrania w drodze głosowania wybrano delegatów na Zjazd ZG Macierzy. Zostali nimi: Irena Skrzyżala, Gertruda Obracaj, Helena Rauer, Józef Król, Bogusław Moczała, Paweł Obracaj.

Irena Skrzyżala podziękowała zebranym za przybycie. Na tym zebranie zakończono.

 

 

Koło Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie / Prezes – prof.zw. dr hab. Andrzej Faruga/

 

W styczniu b.r.,członkowie Warmińsko –Mazurskiego Koła MZC,uroczyście powitali Nowy Rok, przy koncercie akordeonisty Zygmunta Kocińskiego. Akordeon, na którym koncertował, jest darem dla koła  małżeństwa Danuty i Leszka Macurów  z Cisownicy .

W lutym- głównymi punktami zebrania  było spotkanie z redaktorem Tomaszem Śrutkowskim ,autorem Olsztyńskiego Kalendarza i przyjęcie rocznego planu pracy.

W marcu –zebranie poświęcono m.in. wspomnieniom o zmarłych członkach koła –mgr inż. Danuty Warzybok (92 lata) , dr wet . Stanisława Bogdana (91 lat) i mgr .inż. Bogusława Karasia  (74 lata ) , oraz przyjęciu nowego członka  MZC  księdza (pastora)  Łukasza Sztachelka  (urodzony w Mrągowie),który przybył z parafii w Goleszowie  i przejął parafię w Olsztynie ,po bp.Rudolfie  Bażanowskim  (rodem z Kiczyc) – po jego przejściu na emeryturę .Ponadto ,jak zawsze, obchodzono  uroczyście Dzień Kobiet.Omówiono też plan wycieczki na Śląsk Cieszyński .

Zebrania członków koła,każdorazowo,  rozpoczynają się  odśpiewaniem „hymnu” Płyniesz Olzo z dodatkowym suplementem autorstwa K.W.Jezierskiego  (członka koła ) :

My w Olsztynie  ciebie Olzo

także pamiętamy,

(: choć nam tu króluje Łyna

O tobie śpiewamy : )

Klub Literacki "Nadolzie" /Prezes -  Jolanta Skóra/

 

- 16.01.2018r  na spotkaniu KL „Nadolzie”  prezes Jolanta Skóra podziękowała paniom: Krystynie Kurzycy, Marii Nowak, Teresie Waszut i Bogdanie Zakolskiej za niebywałą i niezwykle różnorodną (również i charytatywną)  działalność na szeroko rozumianym polu kulturalno - oświatowym. Działalność ta m.in. obejmowała liczne  spotkania poetyckie dla mieszkańców Domów Pomocy Społecznej w Cieszynie, Dzięgielowie. Oprócz tychże wystąpień dodatkowo Bogdana Zakolska –  koncertowała  w kraju i za granicą z Chórem działającym przy Parafii Ewangelickiej „Ebenezer” w Dzięgielowie.

Wyróżnieni zostali   również panowie: Andrzej Tadeusz Macura za promocję tomiku „Lustro czasu”, która odbyła się   w kilku prestiżowych miejscach(m.in. na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) oraz wyróżniony został  Paweł Małysz za dziesięcioletnią, wzorową pracę skarbnika Kl „Nadolzie”.

Potem z niezwykłą przyjemnością członkowie Klubu wysłuchali poezji pani Bożeny Pochaby, po raz pierwszy publicznie czytającej swoje  wiersze, a które to są w  przygotowaniu do publikacji. Pani Bożena Pochaba, z wykształcenia psycholog, od lat związana jest z Cieszynem, bowiem tu mieszka i pracuje. Pokładamy nadzieję, że w Nowym 2018 roku zostanie członkiem naszego Klubu.

- 20.03.2018r. KL „Nadolzie" obchodził za sprawą Elżbiety Barańskiej małe święto. Pani Elżbieta  promowała swój pierwszy tomik poetycki pt. „Dwie drogi". Tomik wydała wspólnie z Wacławem Morawskim - prezesem Stowarzyszenia Autorów Polskich  w Bielsku - Białej. Publikacja  zawiera wiersze obojga oraz fotografie autorstwa W. Morawskiego. Elżbieta Barańska również jest słuchaczką UTW w Cieszynie, w sekcji malarstwa i w czasie promocji podziwialiśmy jej prace malarskie- były to w przewadze obrazy olejne. Wydarzenie uświetniła grą na akordeonie p. Irena Mencner.  Gratulujemy naszej Koleżance i życzymy kolejnych tomików.

 

Pragnę również powiadomić, iż 19.03. 2018 r. odeszła Ruta Kornelia Lissowska, z domu Pustówka (ur.24.03.1941 r.),  która była  od 1992 r. członkiem Klubu Literackiego „Nadolzie” a  od 1999 r. Koła MZC nr 1  „Centrum” w Cieszynie.

W maju 2012 r. otrzymała najwyższe wyróżnienie macierzowe, godność Honorowego  Członka  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

22.03.2018 r. miało miejsce nabożeństwo pogrzebowe w  Kościele Jezusowym w Cieszynie, w czasie którego, w imieniu wszystkich Macierzowców swoją Koleżankę po piórze    pożegnała prezes KL „ Nadolzie ”  Jolanta Skóra oraz wzruszające słowo wygłosiła Jej kuzynka Bogdana Zakolska - również członkini KL „ Nadolzie ".

Z kolei członkowie Koła MZC nr1 „Centrum” w osobach: Anny Weryszko, Jerzego Wałgi i Henryka Żabickiego oddali hołd śp. Rucie wystawiając poczet sztandarowy.

Uczestnicy uroczystości pogrzebowej wraz ze pocztem sztandarowym  odprowadzili śp. Rutę   na miejsce wiecznego spoczynku - Cmentarz Ewangelicki w Cieszynie .

 

                                                                                             

                     
                                                                       Ruci
Odeszłaś u progu wiosny, nie doczekawszy rozkwitu swoich magnolii, cieszynianek. Nie doczekałaś też pełnej jesieni swojego życia. Zostawiłaś w zamyśle tyle nie napisanych wierszy, może i marzeń nie spełnionych. Ale, jesteś tam, gdzie Cię wiodła - całe lata- Twoja poetycka myśl.

Jesteś na rękach Pana. Śladów Twych stóp już nie będzie. Nadzieja Cię niosła do celu i się spełniła.
Twoja twórczość była nam bliska. Sławiła dzieło Pana, naszą Cieszyńską Ziemię, z jej krasą i żyznością. Uczyła dziękować Panu, za fenomen życia, za rodzinną radość. Wykładnikiem Twojej twórczości i zwykłych rozmów z Tobą - była właśnie radość życia. Taka radość - to wielki dar Ducha ludzi pokornych i ufnych. Tym darem dzieliłaś się hojnie z nami, którzy  znaliśmy Ciebie, którzy czytaliśmy, słuchaliśmy Twoje wiersze.

 Z wdzięcznością wspominałaś tych, którzy Ci tę radość i ufność wpoili- starzików - Annę i Jerzego Pustówków, swego ojca- Maksimiliana, duszpasterza - Artura Gerwina, neurologa - Pawła Wacławika. Jako bibliotekarka umiałaś wskazać w swych artykułach dawne ewangelickie wzorce - Jana z Czarnolasu Kochanowskiego, czy ks. Nierostka.

Ceniłaś piękno śpiewanej z kancjonałów strofy, sama śpiewałaś chętnie i dobrze. Te pieśni uczyły Cię od maleńkości poezji, metafor, rymu i rytmu mowy wiązanej. Miałaś to szczęście, że uczyłaś się w Cieszynie. Tu miałaś swoje wierne, kochane koleżanki w liceum - jedna z nich, Ania Stanieczek, żegna Cię dziś muzyką ze strun skrzypiec.

Ceniłaś swą polonistkę, Anielę Cienciałę. Ona wyczuła w Tobie wrażliwość na słowo i szacunek dla gwary naszej. To Ciebie kształtowało, jako poetkę  i po ciężkiej chorobie rozkwitło poezją pisaną. Miałaś w latach choroby u boku swoich kochanych - męża Leszka i syna Witolda. Rozumieli Twoją poezję, wspomagali Twój dar z serca. Dzięki im za to. A oto jeden z pierwszych wierszy, które wtedy powstały:

 Nadzieja
Karmisz mnie Twym słowem Panie mój,
rozjaśniasz drogę po której idę.
Słońce Twej Łaski nade mną nigdy nie zachodzi.

Zmartwychwstałeś Chryste w mym sercu,
pozbyłam się lęku,
nadzieja na życie wszystko zwyciężyła.

 

Na drodze, obok moich śladów,
widnieją ślady Twych stóp Panie.
A, jeśli droga znaczona jest tylko Twoimi stopami-
Ty nie opuszczasz mnie w słabości,
bo wtedy nosisz mnie Panie...

Ruci  - kuzynka , Bogdana Z.  Dzięgielów, 19.III. 2018.r.

 

Dziś pochylając się nad trumną śp. Ruty Kornelii Lissowskiej pragnę w kilku słowach przypomnieć Jej postać,  naszej Koleżanki -  Macierzanki, która była  członkiem Klubu Literackiego „Nadolzie” i  Koła MZC nr 1  „ Centrum” w Cieszynie .

Pragnę również podziękować za wszystko, co dla nas swoją osobowością ciepłą, serdeczną  uczyniła i wspomnieć Jej radość, entuzjazm i umiłowanie Ziemi Cieszyńskiej, którymi się z nami w swej poezji  dzieliła.

 

Śp. Ruta zadebiutowała  w 1992r. w Klubie Literackim „Nadolzie”,  działającym przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej i tym samym przypieczętowała do niego swą  przynależność. Za swoją twórczość otrzymała kilka nagród: I nagrodę w Konkursie KL „Nadolzie” pod nazwą: „Konkurs Literacki Kolęd i Pastorałek u progu Europy Ducha” za kolędę pt. „Zbawiciel się nóm narodził” oraz wyróżnienie  w IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim „O dzban Czarnoleskiego miodu” organizowanym przez Stowarzyszenie Pisarzy „Renesans” w Zwoleniu. W maju 2012 r. otrzymała najwyższe wyróżnienie macierzowe, godność Honorowego  Członka  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Ciesząc się z otrzymanej godności Członka Honorowego Macierzy zaraz  w czerwcu zaprosiła swoich Przyjaciół i Rodzinę  na autorskie spotkanie w KL „Nadolzie”, któremu nadała tytuł ”Przebudzenie”, nawiązując do pierwszego  tomiku, który zawiera motto jej twórczości.

Ruta Kornelia Lissowska wydała trzy tomiki wierszy: dwa z nich -wspomniane- „Przebudzenie” w 1994r i „Radość istnienia” a trzeci noszący tytuł: „Tobie, Ziemio moja” w 2015r. Ten trzeci  tomik przygotowywała już schorowana, nie opuszczając swojego mieszkania… Pierwszy wiersz w nim zamieszczony „Miasto moje” kończy słowami:

…Moja Ziemio Cieszyńska, droga, roztomiła,

nigdy Cię nie opuszczę, bo w tobie tkwi siła.

Z Ciebie moja radość i chęć do życia płynie.

Zawsze będę Ci wierną mój piękny Cieszynie.

 

I my, Ruto, Twoi Przyjaciele Macierzowcy - zawsze będziemy Cię mieli w swej pamięci! Spoczywaj w pokoju!

 

ad. 6. Sprawy bieżące

 

Informacje na temat:

 

 -  Domu Ludowego w Pogwizdowie / po oględzinach w dniu 24 01. 2018 r/

 

            Głos zabrał wiceprezes ZG MZC p. Leszek Pindur, który uczestniczył w oględzinach nieruchomości w Pogwizdowie w dniu 24 stycznia 2018 r . Radę Gminy Hażlach reprezentowało 20 osób. Po oględzinach nieruchomości, szansa na jej  zakup przez gminę Hażlach wynosi 50%, 

Pani Prezes potwierdziła brak informacji zwrotnej  od Wójta Gminy.

            Pani Prezes poinformowała zebranych o piśmie skierowanym do Zarządu Głównego przez Wójta Gminy Hażlach w sprawie udostępnienia  księgi obiektu budowlanego oraz aktualnych przeglądów obiektu, w związku z toczącymi się rozmowami odnośnie zakupu  Domu Ludowego  w Pogwizdowie.

Księga obiektu wraz z aktualnymi przeglądami została przekazana Wójtowi Gminy Hażlach.

 

- Odpowiedź Senatu RP na realizacje zadania "Swoi do Swoich"

 

             Pani Prezes odczytała pismo/ Decyzję/ skierowane   na ręce Prezesa  Zarządu Głównego MZC  przez Senat RP.  Prezydium Senatu po rozpatrzeniu wniosku   zdecydowało o nieprzyznaniu dotacji na  na realizację zadania pod nazwą: Wydarzenie –" Śladami Adama Mickiewicza - 220 Rocznica Jego Urodzin" – Sesja Popularno-  Krajoznawcza "Swoi do Swoich".

 

- Kolejną informację przekazał p. Józef Król

 

            Dotyczyła  naboru wniosków z Funduszu Inicjatyw Obywatelskich. Pani Prezes odczytała zebranym  treść Ustawy i stwierdziła, że należałoby się najpierw skonsultować, czy w przypadku naszego Stowarzyszenia będzie możliwość składania takiego wniosku.

 

- Kolejne pismo  skierowane do Pani Prezes  i członków Zarządu Głównego wystosowała pani   Helena Bartoszek – długoletni Prezes Koła MZC w Zebrzydowicach

 

            W piśmie poinformowała, że ze względu na problemy zdrowotne i opiekuńcze nad małżonkiem jest zmuszona do rezygnacji z pełnionej funkcji Prezesa Koła  z dniem 7 lutego br.

Do czasu kolejnych wyborów  obowiązki Prezesa przejmie wiceprezes pan Henryk Franek.Pani Helena Bartoszek podziękowała Pani Prezes oraz wszystkim członkom Zarządu za wieloletnią ogromną pomoc i wsparcie w kierowaniu pracą Koła MZC w Zebrzydowicach.

Pani Prezes ZG MZC poinformowała obecnych, że w imieniu Zarządu Głównego MZC wystosuje   do Pani Heleny Bartoszek pismo z  podziękowaniami  i  słowami wdzięczności  za  włożony trud i wzorowe pełnienie funkcji Prezesa Koła w Zebrzydowicach.

 

- Kolejne pismo do Pani Prezes  i członków Zarządu Głównego  skierował pan Stefan Król

 

            Poinformował Zarząd Główny,że ze  względów osobistych  prosi o nie zgłaszanie Jego kandydatury do GKR w czasie najbliższych wyborów na WZD Macierzy.  

 

                                  

Realizacja Uchały nr 7 podjętej przez WZD w dniu 27 maja 2017 r.

 

DAROWIZNA NA CELE STATUTOWE ZG MZC

 

 

LP

ZG MZC oraz Koła Terenowe Macierzy

KWOTA

1

ZG MZC

150,00 zł

1

Kolo MZC w Strumieniu

120,00 zł

2

Koło MZC  CKH w Cieszynie

100,00 zł

3

Koło MZC nr 3 w Cieszynie- ZSE-G

284,00 zł

4

Kolo MZC nr 4 w Cieszynie

40,00 zł

5

Kolo MZC nr 8 w Cieszynie

50,00 zł

6

Koło MZC w Istebnej Michał Kawulok

50.00 zł

7

Koło MZC nr 5 w Cieszynie - I LO

42,00 zł

8

Kolo MZC w Krakowie

40,00 zł

10

KL "Nadolzie"

50,00 zł

11

Koło MZC we Wrocławiu

36.00zł

12

Koło MZC w Grodźcu

200.00 zł

13

Koło MZC nr 2 " Mały Jaworowy" Cieszyn

300.00 zł

14

Kolo MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

68,00 zł

15

Koło M ZC w Olsztynie

215,00 zł

16

Koło MZC w Warszawie

92,00 zł

17

Koło MZC nr 6 " Zduna " w Cieszynie

120,00 zł / darowizna  rzeczowa /

18

Cieszyńskie Bractwo Kurkowe

170,00 zł

19

Koło MZC w Zebrzydowicach

150,00 zł

 

            Za Zarząd:

 

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

Facebook
MZCnew version 11