Okólnik nr 2/2021

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 2/2021

Okólnik nr 2/2021   

 z posiedzeń Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,

które odbyły się w dniach 27 września , 8 listopada i 6 grudnia 2021 roku

 

1. Relacje z udziału członków ZG MZC w uroczystościach i imprezach w okresie od września do grudnia 2021 roku.  

 

- 1.09.2021 - udział w uroczystości  82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. ZG MZC reprezentowali panowie Bronisław Brudny i Henryk Franek. Został wystawiony sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli Andrzej Słota, Halina Sajdok Żyła i Grażyna Ciemała. Pod  Pomnikiem ofiar II wojny światowej na Placu Wolności została złożona wiązanka kwiatów, 

- 3.09.2021- w kościele katolickim na Kościelcu w RCZ, odbył się pogrzeb pana Tadeusza Smugały, prezesa Macierzy Szkolnej w RCZ. ZG MZC wystawił sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli członkowie Koła MZC w Zebrzydowicach  Urszula Skowron, Helena Bartoszek i Henryk Franek, którzy wystąpili w pięknych strojach cieszyńskich. Zamiast w kościele,  kwiaty złożono pod pomnikiem na Żwirkowisku, którym to miejscem opiekował się prezes Tadeusz Smugała. W trakcie uroczystości, nad głowami zgromadzonych przeleciał samolot, jako symbol pożegnania ze zmarłym,  

- 7.09.2021 - w Strumieniu odbyło się Walne Zebranie Koła MZC. ZG reprezentowali wiceprezesi Bronisław Brudny i Leszek Pindur, którzy wręczyli Złotą Odznakę MZC pani Janinie Szefer,

- 18.09.2021 – w Cieszyńskim Ośrodku Kultury „ Dom Narodowy” odbył się zwyczajny, sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów MZC,

- 22.09.2021 - w Grodźcu odbyło się Zebranie Sprawozdawcze Koła MZC. W trakcie zebrania pan J. Proszyk wygłosił referat o zamku w Grodźcu, rozmawiano także o planowanych odwiertach geotermalnych w Jasienicy. Pani prezes Koła w Grodźcu wyszła z inicjatywą ufundowania tablicy pamiątkowej ku czci Helmuta   Kajzara. Pomysł ufundowania tablicy pamiątkowej spotkał się z aprobatą wszystkich zebranych. Zarząd Główny MZC reprezentowali Irena Skrzyżala i Józef Król,

- 17-19.09.2021-  w Cieszynie odbyła się kolejna odsłona Skarbów z Cieszyńskiej Trówły . Członek ZG Halina Sajdok- Żyła była zaangażowana w sprzedaż potraw i produktów regionalnych oferowanych przez Koło Gospodyń Wiejskich i Koło nr 8 MZC na Mnisztwie.  Natalia Bańczyk uczestniczyła w wykładzie inauguracyjnym wygłoszonym przez prof. Daniela Kadłubca, tematem wykładu była poezja pani Anieli Kupiec. Wiersze pisane gwarą  recytował pan Karol Suszka, -23.09.2021 - w Kończycach Wielkich miało miejsce wydarzenie pod nazwą „Dziedzictwo, które łączy ponad granicami”, uczestniczył w nim Bronisław Brudny,

- 26.09.2021 - członek ZG pani Władysława Magiera wygłosiła w Jaworzu wykład pod tytułem   „ O znanych mężczyznach w historii Śląska Cieszyńskiego”. Zaskoczeniem dla koleżanki była bardzo duża frekwencja młodych ludzi, nieczęsto można doświadczać takich sytuacji,

- 2.10.2021 - w Strumieniu odbyły się uroczystości z okazji 100 rocznicy wybuchu III Powstania Śląskiego. To były wyjątkowo żywe obchody setnej rocznicy wybuchu i przebiegu III Powstania Śląskiego! W sobotę 02 października w strumieńskim emgoku czas cofnął się o 100 lat. Wszystko za sprawą projektu „Jakże nie pamiętać? - strumieńskie obchody Stulecia Wybuchu III Powstania Śląskiego” realizowanego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu i Koło w Strumieniu oraz Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Strumieniu. Konkurs recytatorsko-wokalny, plenerowa ekspozycja powstańcza, uroczysty pochód, wystawa plakatów propagandowych z Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach, a w końcu widowisko słowno-muzyczne „Jakże nie pamiętać…?” w wykonaniu członków MZC-Koło W Strumieniu. Atrakcji nie zabrakło, a wszystko to, oczywiście, z pamięcią o wydarzeniach III Powstania Śląskiego i pozostałych Powstań. Zadanie dofinansowano ze środków budżetu Województwa Śląskiego.

Pan Bronisław Świeży, prezes Koła strumieńskiego zauważył, że na uroczystościach zabrakło przedstawicieli władz wojewódzkich, za to nie zabrakło górników z Bractwa Świętej Barbary. W uroczystościach z ramienia ZG MZC uczestniczyły prezes Marta Kawulok, skarbnik Irena Skrzyżala, członek Zarządu Koła w Grodźcu Maria Pieczora,

- 2.10.2021 - w Czeskim Cieszynie odbył się Walny Zjazd Polskiego Związku Kulturalno Oświatowego, ZG MZC reprezentował pan Józef Król. PZKO zrzesza obecnie 10tys. członków, skupionych w 78 kołach. W walnym zjeździe uczestniczyło 200 delegatów i zaproszonych gości. Pani Helena Legowicz została powtórnie wybrana na Prezesa ZG PZKO. Organizacja ta jest dofinansowana przez Wspólnotę Polską i rząd czeski a członkowie ZG są zatrudnieni na etacie.

ZG MZC utrzymuje bliskie kontakty z Kołem PZKO w Jabłonkowie, z którego otrzymuje zaproszenia na zjazdy i różnorakie imprezy min. na Gorolskie Święto,

- 16.10.2021 - w Książnicy Cieszyńskiej odbył się wernisaż wystawy „Ocalić dla nauki i od zapomnienia”.  ZG MZC reprezentował wiceprezes Bronisław Brudny,

- 19.10.2021 - w bibliotece w Dębowcu odbyło się spotkanie z poetką, panią Alicją Santarius. W tym wydarzeniu wziął udział wiceprezes Bronisław Brudny,

- 19.10.2021 - - 19.10.2021 - odbyło się posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego, na którym przyznano 5 stypendiów dla uczniów klas maturalnych, 3 stypendia dla studentów I roku studiów i 2 stypendia artystyczne. Przyznane stypendia zostały sfinansowane z pozyskanych środków zewnętrznych tzn. z grantu Starostwa Powiatu Cieszyńskiego w wys.10000 zł i darowizny w wys. 5400zł od państwa Anny i Jana Olbrychtów. Ze względu na  małą ilość złożonych wniosków i tym samym mniej przyznanych stypendiów niż planowano, część niewykorzystanych środków będzie musiała zostać zwrócona do Starostwa Powiatowego. Pani Prezes poinformowała także, że stypendia zostaną wręczone podczas uroczystości w dniu 20.11.2021. Uroczystość odbędzie się w Domu Macierzy i ze względu na sytuację pandemiczną, będzie miała charakter kameralny, z zachowaniem reżimu sanitarnego,

- 26.10.2021 - w bibliotece w Dębowcu miało miejsce spotkanie z panem Jerzym Wałgą. Nasz nieoceniony mistrz rzemiosła opowiadał o swojej pracy i historii słynnych „Cieszynek”. Spotkanie cieszyło się bardzo dużym zainteresowaniem. Ze strony ZG MZC uczestniczył w nim pan Bronisław Brudny. Pani Jadwiga Wąsowicz zaproponowała, aby ZG zwiedził Izbę Rzemiosła i jednocześnie złożył wizytę koledze Jurkowi Wałdze w jego słynnym warsztacie,

- 29.10.2021 - w sali rzymskiej Muzeum Cieszyńskiego miał miejsce wernisaż wystawy” Architektura modernistyczna”, jednocześnie tego samego dnia w bibliotece miejskiej odbyła się promocja tomiku poezji „A w Cieszynie”, w obu wydarzeniach wzięli udział członkowie ZG MZC,

- 01.11.2021 - członkowie Koła MZC nr 1 i Koła MZC nr 2, na grobach Macierzowców  zapalili znicze i położyli plakietki z napisem „Pamiętamy”. Pani prezes Marta Kawulok  podziękowała członkom obu Kół za odwiedzenie cmentarzy w Cieszynie i na Zaolziu, i oddanie hołdu zmarłym,

- 11.11.2021 - pani prezes Marta Kawulok uczestniczyła w obchodach Święta Odzyskania Niepodległości. Złożyła symboliczną wiązankę kwiatów pod Pomnikiem Niepodległości przy
Pl. Wolności w Cieszynie. W ramach obchodów odbył się koncert pieśni patriotycznych na cieszyńskim rynku. W koncercie uczestniczyły osoby, które były zainteresowane i czuły, że ich obecność wynika  z potrzeby serca,

- 18.11.2021 - odbyło się spotkanie cieszyńskich Organizacji Pozarządowych. Dyskutowano na temat przygotowań do Festiwalu „Cieszyński Przekładaniec”, który ma się odbyć w 2022 roku. Festiwal ma być zorganizowany w innej formie niż dotychczas. Każda  z organizacji miałaby się zająć jakąś częścią tego Festiwalu. My zobowiązaliśmy się zebrać informacje o cieszyńskich  organizacjach pozarządowych, które chcą się zaprezentować. Przygotujemy wystawę w formie plansz prezentujących działalność tych organizacji,

- 20.11.2021 -  w siedzibie ZG MZC odbyła się uroczystość wręczenia stypendiów macierzowych.  Ponieważ wszystko odbyło się w reżimie sanitarnym w uroczystości uczestniczyli tylko stypendyści, pani Burmistrz Miasta Cieszyna Gabriela Staszkiewicz, pan Starosta Powiatu Cieszyńskiego Mieczysław Szczurek, członkowie Rady Funduszu Stypendialnego oraz przedstawiciele  mediów. Głos zabrali pani Burmistrz, pan Starosta i przewodniczący Rady Powiatu Cieszyńskiego p. Stanisław Kubicius, którzy  pogratulowali stypendystom. Pani Prezes przybliżyła stypendystom historię Macierzy, przekazała pozdrowienia i gratulacje od nieobecnego p. Jana Olbrychta i podziękowała darczyńcom za przekazane środki na ufundowane stypendia. Po wręczeniu stypendiów Pan Józef  Broda zachwycił zebranych pięknym koncertem, grał na liściu i okarynie.  W Głosie Ziemi Cieszyńskiej i na Portalu ox.pl  ukazały się zdjęcia z tej uroczystości,

- 30.11.2021 – w cieszyńskim Muzeum odbyła się uroczystość wręczenia „Nagrody im. Leopolda Szersznika”. My jako Macierz jesteśmy jednym z laureatów. W uroczystości uczestniczyła w imieniu ZG wiceprezes Jadwiga Wąsowicz. Zachwycił ją koncert, który odbył się po uroczystości wręczenia nagród.

Pan Bronisław Brudny przekazał, iż brał udział w uroczystościach w Dębowcu. Był także 11 listopada w teatrze , gdzie  pan Józef Stoszek, członek Koła MZC nr 1, odebrał Laur Srebrnej Cieszynianki.

Pan Bronisław Świeży opowiedział uczestnikom posiedzenia o wydaniu nowego numeru „Pamiętnika Strumieńskiego”.

Podsumowano także akcję zapalania zniczy w dzień Wszystkich Świętych. Koło MZC nr2 obsłużyło cmentarz ewangelicki a Koło MZC nr1 cmentarz komunalny i inne cmentarze cieszyńskie. Pani Prezes zasugerowała, aby w przyszłości Koła zamiejscowe zapalały znicze na grobach swoich członków.

 

2. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów MZC, który odbył się w dniu 18.09.2021 roku

     Pani prezes podsumowała Walny Zjazd Delegatów, przy czym skupiła się głównie na piśmie, adresowanym do ZG i delegatów WZD, wystosowanym przez delegatów Koła nr 6 w Cieszynie, które zostało odczytane na WZD i dołączone  jako załącznik do protokołu zjazdowego.  Obecni na posiedzeniu także dyskutowali w tym temacie i podsumowując stwierdzili, że na wszystkie wnioski ujęte w piśmie delegaci Koła nr 6 otrzymali odpowiedź wyjaśniającą.

      Po dyskusji Pani Prezes zaproponowała, że przygotuje pismo do prezesów Kół Terenowych MZC, wyjaśniające wszystkie sprawy finansowe, poruszone w piśmie delegatów z Koła nr 6, a wytłumaczone i sprostowane przez główną księgową p. Alinę Hławiczkę i panią Prezes, z jednoczesną prośbą o zapoznanie z pismem wszystkich członków Kół na ich zebraniach.

      Na WZD złożono różne wnioski, z których część została odrzucona w jawnym głosowaniu, a część została przyjęta do przemyślenia i dyskusji.

      Pani Prezes przypomniała, że już 8 lat temu, kiedy po raz pierwszy Koło nr 6 kwestionowało zatrudnienie głównej księgowej, wystosowała pisma do 10 biur rachunkowych / w tym do dwóch biur wskazanych przez p. Józefa Swakonia / z zapytaniem  o prowadzenie księgowości, przy czym zgłosiło ofertę tylko jedno biuro lecz za bardzo wysokie uposażenie, a z pozostałych biur nie otrzymała żadnej odpowiedzi.

      Pani Alina Hławiczka wyjaśniła, że obsługuje biuro rachunkowe i całe Stowarzyszenie, przy czym na WZD  wspominała o pełnym zakresie swoich obowiązków.

      Pani Magiera powiedziała,że Organizacje Pożytku Publicznego rządzą się swoimi prawami i nie można ich traktować jak przedsiębiorstwo.

      Pani Prezes stwierdziła,że wniosek p.Swakonia o przekazanie spraw finansowych Macierzy do prowadzenia ich przez biuro rachunkowe przepadł w głosowaniu na WZD i Zarząd Główny nie będzie już podejmował tego tematu.

      Pani Jadwiga Wąsowicz powiedziała,że zarzuty stawiane na WZD uderzyły w wiarygodność i uczciwość członków ZG i  należy jak najszybciej wyjaśnić sprawy finansowe Macierzy wszystkim członkom Kół Terenowych MZC.

      Pani Prezes dodała, że pismo wyjaśniające sprawy finansowe należy uzupełnić o przedstawienie zakresu obowiązków głównej księgowej ZG Macierzy.

       Pan Cezary Tomiczek stwierdził, że sprawozdanie finansowe jest sformułowane tak prosto, że prościej już się nie da, a  pani księgowa ma tak duży zakres obowiązków, że żadne inne biuro rachunkowe nie podejmie się tej pracy za takie wynagrodzenie jakie otrzymuje nasza księgowa.

      Pani A. Hławiczka dodała, że zarzut Koła nr 6 o konkurowanie ZG z poszczególnymi Kołami jest nieprawdziwy.

      Pan Józef Król zaproponował żeby przeprowadzić szkolenie dla skarbników Kół, a także przenieść w części obowiązek utrzymywania etatu księgowej na wszystkie Koła.

      Pani Prezes zaproponowała wprowadzenie zmiany do Statutu naszego Stowarzyszenia, mającej na  celu ustalenie stałej i w jednakowej wysokości składki we wszystkich Kołach i obowiązku przekazywania ustalonego procentu tej składki na utrzymanie majątku Macierzy. Takie zmiany w Statucie zapewne zweryfikowałyby liczebność Kół.

      Pani Prezes odniosła się także do propozycji wzorowania się na działalności Macierzy Szkolnej w Czechach, wyjaśniając, że ta organizacja funkcjonuje na zupełnie innych zasadach niż nasza i nie można tych dwóch organizacji do siebie porównywać w zakresie spraw finansowych.

      Pani Wąsowicz odnosząc się do propozycji Koła nr 6, aby zaprzestać fundowania stypendiów macierzowych, przypomniała, że w znacznie większej części środki na ich wypłatę pochodzą ze źródeł zewnętrznych. Macierz partycypuje w kosztach stypendiów maksymalnie w 1/3 ich wartości. Poza tym to dzięki akcji stypendialnej otrzymaliśmy status OPP i jest to jedno z głównych zadań ZG.

Z dyskusji wynikły 2 wnioski:

  • należy opracować pismo do prezesów Kół Terenowych wyjaśniające sprawy finansowe ZG Macierzy
  • należy zorganizować spotkanie z wszystkimi prezesami i skarbnikami Kół w celu wyjaśnienia spraw finansowych ZG, a także zapoznania z zakresem obowiązków głównej księgowej;

     Pani Prezes M. Kawulok wręczyła pisemne podziękowania za pomoc w zorganizowaniu WZD Macierzy następującym osobom:

-  Irenie Skrzyżali i Natalii Bańczyk za wzorowe protokołowanie obrad WZD

- Władysława Magierze i  Leszkowi Pindurowi za wzorowe prowadzenie obrad WZD

-  Annie Biały i  Janinie Guziur za prowadzenie sprzedaży wydawnictw macierzowych

- Pani dyrektor ZSEG Bożenie Kani Sitek oraz prof. Krystynie Obszarny za pomoc w           organizacji WZD, a szczególnie za wzorową obsługę delegatów i gości przez młodzież tej szkoły

- Panu dyrektorowi COK „Dom Narodowy” Adamowi Cieślarowi za nieodpłatne wynajęcie dużej sali widowiskowej,

- Panu Michałowi Bożkowi za przekazane napoje chłodzące i wody mineralne

 

3. Omówienie i analiza finansów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej na posiedzeniu ZG MZC w dniu 6 grudnia 2021r. z udziałem prezesów Kół Terenowych i skarbników tych Kół.

     Pani Alina Hławiczka na Walnym Zjeździe Delegatów MZC odniosła się rzeczowo do zarzutów, ale dzisiaj na tym  spotkaniu z prezesami i skarbnikami Kół Terenowych przedstawiła analizę pogłębioną. Pani Prezes Marta Kawulok i Pani  skarbnik prosiły, aby prezesi kół i skarbnicy przedstawili na najbliższych zebraniach to stanowisko wszystkim członkom kół. Jeśli jeszcze byłyby jakieś wątpliwości, to można pytania składać na piśmie i dana osoba otrzyma wyjaśnienie. Pani Hławiczka rzetelnie i dokładnie odpowiadała na zarzuty postawione na WZD przez delegatów z Koła MZC Nr 6.

    W pierwszej kolejności stwierdziła, że Macierz miała, w styczniu 2021 roku, 51 tysięcy na koncie, jednak to Koła miały w tej kwocie większą sumę aniżeli Zarząd Główny i dlatego był apel o pomoc finansową. Zarząd prognozuje wydatki. Wynajmy przynoszą zyski. Kostiumeria ze względu na pandemię, nie. Były z tego tytułu straty. W tym roku do października wypożyczono tylko za 1500 złotych. Mała ilość wypożyczeń nie pokryła kosztów pensji pani prowadzącej kostiumerię. Macierz zarabia, ale ma wiele wydatków. Obciążenie opłatami mediów, bieżącymi wydatkami, wynagrodzeniami, podatkami, Vatem powoduje, że koszty są znacznie wyższe niż przychody.  Wynagrodzenia są kontrolowane, księgowa składa obszerne sprawozdania. Koszty administracyjne są bardzo wysokie np. za samo ogrzewanie wydatkowano 31 tys. zł. Część pieniędzy odzyskujemy. Apel nie był spowodowany bankructwem , ale troską o przyszłe wydatki. Pani prezes wyraźnie podkreśliła, że apel wynikał z troski o budżet macierzy na cały rok kalendarzowy.

  Następnie Pani Hławiczka odniosła się do zarzutu ,że Macierzy nie stać na obsługę księgową przez biuro rachunkowe. Powiedziała, że jej zakres obowiązków jest bardzo szeroki, a ponad to wiele rzeczy robi bezinteresownie. Nie tylko zajmuje się prowadzeniem bieżącej księgowości, podatkami, ale przygotowuje szczegółowe sprawozdania, rozlicza faktury itp.  Zakres obowiązków jest tak szeroki, że żadne biuro rachunkowe nie podejmie się prowadzenia księgowości naszego Stowarzyszenia. Zwróciła także uwagę na fakt,że działalność Stowarzyszenia nie jest nastawiona na zysk. Zyski z działalności gospodarczej muszą być w granicach normy. Pani Prezes Marta Kawulok dodała, że w 2014 roku, w związku z  sugestią  pana Swakonia wysłano zapytania do 10 biur rachunkowych, ale żadne nie skorzystało z oferty prowadzenia obsługi księgowej macierzy. Zauważyła, że pani Alina wiele rzeczy robi społecznie i z wielkim zaangażowaniem.

    Z kolei pani Hławiczka wypowiedziała się w kwestii zrzutki.pl. Nie przyniosła ona efektu. Wielu  darczyńców życzliwych macierzy wolało wpłacić bezpośrednio na konto Macierzy. Taki dar można odliczyć sobie od podatku. Dodała, że działalność Stowarzyszenia nigdy nie była zagrożona bankructwem. Trudności wynikają z sytuacji i pandemii. Nie było spotkania noworocznego , koncertu noworocznego, imprez, wynajmu salki konferencyjnej czy wypożyczeń strojów, koła również zawiesiły swoją działalność.

    Pani Hławiczka odniosła się także do wyniku finansowego. Wyniki są podane sumarycznie. Pani Alina sprawdziła wydatki Kół za rok 2020. Zauważyła, iż wiele Kół nie wpłaciło 10 procent, zgodnie z Uchwałą WZD, na utrzymanie majątku Stowarzyszenia. Dodała, że od października dzięki wpłatom darczyńców, budżet zaczyna być stabilny. Pani prezes Marta Kawulok poinformowała, że od 1 listopada pani Anna Biały, jest zatrudniona na pół etatu, obsługuje biuro i kostiumerię i jest osobą bardzo kompetentną. Z kolei pani Alina Hławiczka przedstawiła wiele działań, których podjęła się Macierz. Dane są do wglądu w jej sprawozdaniu. Dodała, że w związku z działalnością gospodarczą i statutową nie odliczamy Vatu. Takie jest prawo. W liczbach, nie odliczymy od naszych wydatków ponad 4 tysiące złotych. Uświadomiła wszystkim, że prowadzenie finansów jest bardzo skomplikowane. Podziękowała serdecznie wszystkim za wpłaty i każdą formę wsparcia.

   Głos zabrał pan Leszek Pindur. Wypowiedział się w sprawie działki w Istebnej. Z analizy dokumentów wynika, że ta działka od lat 70-tych XX wieku nie jest własnością Macierzy, została zabrana przez Skarb Państwa. Nie płacono tam podatków, bo prowadzona tam była działalność oświatowa.

     Następnie pani Elżbieta Malinowska zapytała, czy członkowie Koła Nr 6 są obecni na spotkaniu. Pani Marta Kawulok w odpowiedzi na pytanie odczytała pismo , które przesłała prezes Koła Nr 6
p. Jadwiga Chlebik. Wynikało z niego, iż Zarząd Koła na Zebraniu Koła w dniu 3 grudnia będzie wnioskował o jego rozwiązanie. Z tego też powodu ani prezes, ani skarbnik nie będą uczestniczyć w posiedzeniu ZG. Padło pytanie: Kim jest pan Swakoń? Pani Marta Kawulok wyjaśniła, że był pierwszym prezesem Koła Nr 6, a obecnie jest członkiem. Pani Malinowska, w odpowiedzi, zauważyła, że wielka szkoda , aby z powodu postępowania jednego członka rozwiązać dobrze działające Koło.

      Z kolei pan Stefan Król zaproponował, aby przeanalizować zarzuty pana Swakonia i uznać je za bezpodstawne. Kalendarz Cieszyński i stypendia to przecież nasza podstawowa działalność i ona nigdy nie przyniesie zysków. Powinniśmy upierać się przy działaniu na rzecz kultury. Pan Swakoń przeczy sensowi istnienia Macierzy. Pani Marta Kawulok jeszcze raz potwierdziła, że ta działalność nie jest w żaden sposób zagrożona. W tym roku ufundowano stypendia. Wręczono je i było ich 10.W poprzednich latach były jeszcze stypendia pomostowe, ale w tym roku takich wniosków nie złożono. Każdego roku Macierz pozyskuje na stypendia środki z zewnątrz w wysokości 2/3 ich wartości, natomiast 1/3 to środki własne. Kalendarz Cieszyński wydawany jest dzięki grantom ze Starostwa i Urzędu Miasta. Koncert Noworoczny organizowany jest także dzięki grantom z miasta, kwota pozyskana z grantu idzie na opłatę wynajmu teatru. Te zadania nigdy nie były i nie są zagrożone.

    Głos zabrała pani Elżbieta Malinowska, która zaproponowała, aby kalendarz pojawił się już w październiku i znalazł się w ofercie księgarń. Pani Marta Kawulok wyjaśniła, iż opóźnienie tegorocznego  wydania wynikało z faktu, iż długo spływały artykuły oraz pan Leszek Wierzbicki zachorował i jego pobyt w szpitalu przyczynił się do opóźnień. Kolegium Redakcyjne KC już zdecydowało, że w przyszłym roku Kalendarz ukaże się nie później niż 1 listopada.

   Pani Zdzisława Mielczarska  z Koła MZC Nr 1 była zdziwiona, że niektóre Koła zalegają z obowiązkową wpłatą 10%.Wskazała,że to przecież sumy symboliczne. Zaproponowała , aby w końcu roku upublicznić listę zalegających. Pani skarbnik Koła Nr1 zauważyła, że sama zaproponowała członkom swego Koła , aby przelać na działalność statutową ZG MZC 300 złotych
 i wszyscy członkowie koła to zaakceptowali.
     Następnie wypowiedział się pan Król, który radził, aby rozpropagować działalność kostiumerii. Pan Król jeszcze raz nawiązał do reklam kostiumerii i wskazał na konkretne rozwiązania. Należałoby przygotować plakaty do przedszkoli i szkół oraz umieścić informacje w mediach i na forach społecznościowych.  Pani Marta Kawulok przypomniała, że już była promocja kostiumerii na ox.pl, lecz dziękuje za podanie ciekawych rozwiązań, które trzeba koniecznie wdrożyć.
    Pan Leszek Pindur poddał pod rozważenie propozycję, aby każdy członek MZC wpłacił sumę 50 złotych na rok, co zgodnie z prawem mógłby odliczyć od podatku. To byłaby znaczna suma, która z pewnością pomogłaby prężniej działać organizacji i stanowiłaby poczucie bezpieczeństwa finansowego. Zasugerował, aby taki zapis znalazł się w Statucie. Składkę ostatecznie mógłby uchwalić Walny Zjazd.
      Następnie pani W. Magiera odniosła się do propozycji p. J. Swakonia odnośnie dyżurów pełnionych przez członków ZG w biurze i w kostiumerni. Zauważyła, że w organizacji społecznej nie można nikogo zmusić do pracy. Dyżury to nie forma oszczędności. Pan Król wyjaśnił także ,że ZG społecznie zarządza nieruchomościami a sugerowany przez pana Swakonia niezależny zarządca pobierałby z tego tytułu wysokie opłaty.

     Pani Marta Kawulok podziękowała zebranym i poprosiła, aby w kołach wyjaśnić  sprawy, które były omawiane. Podziękowała także serdecznie pani Alinie Hławiczce za pracę, rzetelność, poświęcenie, życzliwość .Wszyscy zebrani również podziękowali Jej szczerymi brawami.

 

4. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

Koło MZC nr 1 „Centrum” w Cieszynie / prezes Elżbieta Holeksa- Malinowska /

- Sprawozdanie ze spotkania Koła nr 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w dniu 13 października 2021 roku. Było to pierwsze zebranie nowo wybranego zarządu Koła nr 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

W pierwszej części spotkania Elżbieta Holeksa - Malinowska złożyła podziękowania odchodzącemu ze swego stanowiska Bronisławowi Brudnemu, który nadal pozostaje w zarządzie dzierżąc funkcję wiceprezesa. Podziękowania za pracę w byłym Zarządzie wraz z kwiatami, już po zebraniu, przekazano również koleżance Annie Weryszko, nieobecnej w tym dniu na zebraniu.

Nawiązując do wydarzeń jakie miały miejsce na zebraniu Zarządu Głównego, wspomniano o wyróżnionych członkach Koła:

Bronisław Brudny otrzymał godność Honorowego Członka MZC

Halina Kożusznik dostała Medal Pawła Stalmacha,

Aldona Wojnar i Elżbieta Holeksa Malinowska otrzymały Złote Odznaki MZC,

Józef Stoszek otrzymał Laur Srebrnej Cieszynianki.

Sprawy organizacyjne zakończono odczytaniem protokołów z Zebrania sprawozdawczo - wyborczego i zebrania Zarządu naszego Koła. Poinformowano o wynikach wyborów i nowym podziale funkcji. Ponowiono też apel do członków koła o darowiznę na działalność statutową MZC.

Nowa prezes Koła nr 1 Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie jest pierwszą kobietą pełniącą tę funkcję w naszym Kole.

Aby nadać spotkaniu wartość artystyczną,  Elżbieta Holeksa Malinowska zaproponowała przygotowaną przez siebie, prezentację antologii poezji o naszym mieście, noszącą tytuł „A w Cieszynie”. Na ten poetycki spacer po Cieszynie, członków spotkania, zaprosiły Zdzisława Mielczarska i Elżbieta Holeksa-Malinowska, pięknie interpretując cieszyńskie wiersze. Miłą niespodzianką było zaprezentowanie trzech wierszy kolegi Henryka Żabickiego, którego antologia nie objęła. Wiersze „Ziemia moja”, „Okruchy i okruszki” oraz „Tryptyk” znajdują się w antologii „Poezja z Wieżą w Tle” wydaną przez ZNP Oddział w Cieszynie w 2010r. Prezentację wzbogacały odtwarzane pieśni o naszej Ziemi. Były więc „Cieszyńska”, „Helo helo, Helenko...”, a zakończyliśmy śpiewając już razem „Ojcowski dom”. Nie obeszło się bez oklasków i łez wzruszenia. Jeszcze w trakcie prezentacji poezji  zadano pytanie o cieszyńskie postaci Andzioła i Luftiga. Są oni bohaterami jednego z wierszy o miejskim folklorze dawnego Cieszyna.

Zwrócono uwagę, że antologia „A w Cieszynie” zawiera trzy znane nazwiska osób społecznie zaangażowanych, nauczycielek. Są nimi Beata Sabath, Joanna Gawlikowska i Jolanta Skóra. Jak również, że zawiera nie tylko wiersze poetów cieszyńskich, ale też osób spoza Cieszyna oraz mieszkających na Zaolziu. Łącznie w książce „A w Cieszynie” znalazły miejsce wiersze 24 autorów, oraz obrazy o Cieszynie 10 malarzy artystów.

- Sprawozdanie z listopadowego zebrania członków Koła MZC nr 1

            Z rozdanych wcześniej śpiewników rozpoczęto zebranie odśpiewaniem  „Szumi jawor, szumi”. W ten sposób reaktywowano wcześniejszy zwyczaj rozpoczynania spotkań od śpiewu.

Uczestnikom listopadowej Akcji Cmentarze – podziękowano za trud i pełne zaangażowanie w odwiedzeniu grobów śp. członków MZC. Podjęto deklarację, że przyszłoroczna akcja będzie bardziej dopracowana pod względem organizacyjnym.

            Gościem spotkania listopadowego była nietuzinkowa osoba ,pani Joanna Wowrzeczka. Znana ze Świetlicy Krytyki Politycznej, radna. Wykładowca w Instytucie Sztuki na Uniwersytecie Śląskim, artystka, malarka, socjolog sztuki. Jako doktor nauk humanistycznych mówi, że radni nie są od liczenia dziur w drodze, lecz od dostrzeżenia człowieka. Wdzięczna za zaproszenie zwróciła uwagę na motto Leona Miękiny jako program Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

„...Przez wiedzę – do poznania. Przez poznanie do umiłowania. Przez umiłowanie do czynu owocodajnego...”.

Odpowiadając na zadane pytania, pani radna mówiła o swojej biografii, ale i o tym, co ją w  życiu cieszy. Jeśli się ma przywilej wpływania na życie miasta, którego ludzie są nieodłączną częścią, to jednak jest to ciężar odpowiedzialności. Sztuka polega na nauce solidaryzowania się z tymi, którzy mają inne zdanie, poglądy. Społeczeństwo to zbiór różnorodności. Radny ma obowiązek stworzyć zespół ludzi i wydłużyć czas konsultacji, aby wywołać społeczne zaangażowanie obywateli. Radna Joanna Wowrzeczka spostrzegana jest jako patronka spraw beznadziejnych. Lubi poznawać ludzi i nie akceptuje beznadziei. Anonia to stan społecznej niespójności i poczucie niepewności w wyniku zmian, bo rozpadają się autorytety, podstawowe wyznawane wartości. Temu należy zapobiec dzięki wiedzy, poznaniu, umiłowaniu, działaniu.

Zastanawialiśmy się również wszyscy nad pytaniem w jaki sposób pogodzić szacunek do tradycji z dążeniem do nowoczesności?

Co do sztuki akademickiej. Należy pokazać, że nawet tak zwana sztuka trudna może być dla wszystkich. Stąd galerie, wystawy w każdej przestrzeni. Zamknięcie, elitarność niczego nie objaśnia, nie komentuje, nie opisuje, nie wychowuje, nie wzbogaca.

Jak sobie radzi radna w tej zajętości?

Wstaje o 4.50 aby o 6.00 pójść na spacer z psem. Nieustannie czyta. Skarży się na brak życia prywatnego, jednak znajduje  czas na góry, o  których mówi, że oczyszczają. Ma świadomość, że jest tutaj tylko na chwilę i może nie zdążyć wypełnić swojej misji.  Radna zwróciła uwagę słuchaczy na problem starzejącego się społeczeństwa. Starzejemy się, dlatego celem społecznym jest pomost międzypokoleniowy. Już teraz da się zauważyć aktywność w relacjach młodzieży z ośrodkami Domów Starców.

            Spotkanie z panią radną bardzo ożywiło zebranych. Dom dziennego pobytu seniora, polityczność świetlicy, przetrwanie i transparentne przyznawanie się władzy do problemów. Marzeniem radnej jest, aby na każdym poziomie, ludzie szanowali się i mieli świadomość, że chociaż wiele nas dzieli, bardzo dużo razem możemy zdziałać. Najważniejsze według pani radnej  jest, abyśmy swoimi działaniami zdopingowali do zmian młode pokolenie. 

 

Koło MZC nr 2 „Mały Jaworowy w Cieszynie / prezes Eugeniusz Raabe /

- 02.10.2021 - członkowie naszego Koła wzięli udział w wycieczce zorganizowanej przez biuro podróży „ Kotarz” ze Skoczowa. Celem naszego wyjazdu były dwa stare, piastowskie miasta Brzeg i Nysa.

Obejrzeliśmy mnóstwo zabytków związanych z historią naszego państwa, w Brzegu oczywiście był to monumentalny zamek Piastów Śląskich i znajdująca się nieopodal katedra. W drodze do Nysy zboczyliśmy nieco z trasy aby obejrzeć renesansowy kościół pod wezwaniem św. Jakuba Apostoła w malutkich Małujowicach. Ten pierwotnie kościół ewangelicki, po roku 1945 katolicki, nazywany jest „ Ślaską Sekstyną”ze względu na bogate polichromie , nazywane „biblią dla ubogich”i niezwykły drewniany strop, składajacy się z przeszło 640 kolorowych desek pokrytych ornamentami.

Nysa zachwyciła nas wielością zabytków i niezwykłym położeniem u podnóża Sudetów.  Wieżę Wrocławską i jej bogatą kolekcję złotych i srebrnych naczyń liturgicznych, następnie kościół pod wezwaniem Św. Jakuba i Św. Agnieszki, obiekt o wysokości 12 pięter jest gotyckim zabytkiem wielokrotnie przebudowywanym po licznych wojnach i pożarach, obecny wygląd jest efektem tzw. barokizacji kościoła. Przez wiele lat lat był miejscem pochówku biskupów wrocławskich.

Wygodny i bezpieczny przejazd był skutkiem profesjonalizmu naszych kierowców i znakomitych autostrad,

- 20.10.2021  - w Klubie Propozycji odbyło się kolejne spotkanie z cyklu Wielcy Macierzowcy. Bohaterem tego spotkania był wieloletni Prezes MZC pan Leon Miękina. Jego sylwetkę przybliżyła nam córka pani dr Jadwiga Miękina - Pindur. Była to bardzo wzruszająca i osobista opowieść o człowieku wielu zainteresowań, pasji i talentów,

- 17.11.2021 - kolejne spotkanie Klubu Propozycji i kolejna sylwetka Wielkiego Macierzowca, tym razem był to nieodżałowany, długoletni prezes ZG MZC Mariusz Makowski. Wspomnieniową prelekcję przygotował pan dr Stefan Król. Wspaniała gawęda naszego gościa wywołała wiele wzruszenia i wywołała reakcję słuchaczy, którzy włączyli się w opowieść i przypomnieli swoje spotkania z panem Mariuszem.

 

Koło MZC nr 4 „Koło przewodników w Cieszynie / prezes Władysława Magiera /        

                  W sobotę 30.10. odbyła się wycieczka naszego Koła w okolice Wodzisławia.  Zwiedziliśmy Godów (kościoły drewniane, rzeźba Wodeckiego), Krzyżanowice, Chałupki, miejsce, gdzie Olza wpada do Odry, Wodzisław  i Słoneczną Wyspę w Marklowicach.

 

Koło MZC w Zebrzydowicach / prezes Henryk Franek /

         Informacja  z  działalności Koła MZC Zebrzydowice za okres od 01 .06.2021- 31.10.2021 roku.

- 09.06.2021  -   odbyło się posiedzenie Zarządu Koła MZC Zebrzydowice,          

- 03.09.2021  -  Delegacja członków naszego Koła - Pan Henryk Franek – Przewodniczący Koła -członek ZG MZC, Pani v-ce Prezes Helena Bartoszek oraz sekretarz Koła – członek ZG MZC  Pani Urszula Skowron,  uczestniczyła w pogrzebie śp. Pana Tadeusza Smugały - Prezesa PZKO w Cierlicku, Prezesa ZG Macierzy Szkolnej na Zaolziu.  Wystawiony był Sztandar  ZG MZC TMR w Cieszynie. Pogrzeb ekumeniczny odbył się w kościele św .Wawrzyńca w Cierlicku. Delegacja również złożyła kwiaty pod Pomnikiem Lotnika-na Żwirkowisku,           

- 07.09.2021   -   odbyło się posiedzenie Zarządu Koła MZC Zebrzydowice

- 11.09.2021   - Koło MZC współorganizowało wraz  z GOK - 11.09.2021   - Koło MZC współorganizowało wraz  z GOK oraz Klubem „Przerzutka” XVI  Rodzinny Rajd Rowerowy im. Bronisława Żagana.  Jak co roku frekwencja dopisała i pogoda także.

- 14.09.2021  -   Koło MZC Zebrzydowice oraz GOK  zorganizowało spotkanie z Amatorskim Klubem Filmowym KLAPS z Chybia. Klub zaprezentował kilka filmów zarówno historycznych  jak i współczesnych. Członkini Klubu KLAPS Pani Anna Zachurzak  przybliżyła historię klubu. Zwróciła uwagę, iż obecnie w działalność klubu angażuje się także młodzież. Projekcja  odbyła się w sali widowiskowej GOK w Zebrzydowicach. Filmy obejrzeli zaproszeni goście, mieszkańcy Gminy oraz członkowie Klubu” Senior”.

- 19.09.2021 -  członkowie naszego Koła w osobach Pana Henryka Franek Prezesa Koła i Pani Grażyny Rychły członkini Koła uczestniczyli w delegacji w uroczystościach upamiętniających Ofiary Niemieckiego Nazistowskiego Obozu Pracy Przymusowej dla Żydów w Zebrzydowicach. Zostały złożone kwiaty i znicze pod Tablicą Upamiętnienia w miejscu byłego  Obozu Pracy w Zebrzydowicach i symboliczną macewą na cmentarzu parafialnym,  zaś  w Kończycach Wielkich - Gmina Hażlach odbyła się ceremonia przy Pomniku Ofiar Zbrodni Hitlerowskich. Zwieńczeniem uroczystości stał się  wieczór Pieśni Żydowskich w Sali Widowiskowej w Zebrzydowicach podczas, którego wystąpił Zespół KLEZMER z Cieszyna.

- DelegaciKoła w osobachPań: Elżbieta Chromik, Małgorzata Karasińska, Urszula Skowron, Wanda Kowalska i Pan Henryk Franek brali udziałw Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy w dniu 18 września 2021 rokuw Sali widowiskowej COK Domu Narodowego w Cieszynie.

Koło MZC w Grodźcu / prezes Irena Skrzyżala /

                                                     Spotkanie po 19 miesiącach.

Spontanicznie, rzęsistymi oklaskami rozpoczęli pierwsze po 19 miesiącach spotkanie członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu. Były to wymowne, wiele znaczące oklaski, które uświadomiły nam, jak bardzo brakowało nam bezpośrednich kontaktów, rozmów, dzielenia się dobrym słowem, wymiany myśli, poglądów. Pandemia również w tej sferze społecznej pozostawiła swój ślad.

Spotkanie odbyło się 22 września 2021 roku w Sali OSP w Grodźcu, a oprócz licznie przybyłych członków Koła zaszczyciła nas swoją obecnością Pani Jolanta Tomik,  Dyrektor ZSP w Grodźcu, zaś życzenia owocnych obrad przekazali Pan Janusz Pierzyna  Wójt Gminy Jasienica oraz Pani Marta Kawulok Prezes Zarządu Głównego MZC.

Na wstępie Pani Irena Skrzyżala prezes Koła, wręczyła legitymację członkowską oraz odznakę MZC Panu Michałowi Bożkowi, Prezesowi „Ustronianki” oraz właścicielowi Zamku w Grodźcu.

Kluczowym punktem programu była prelekcja dr. Jacka Proszyka, Kustosza Grodzieckiego Muzeum Zamkowego na temat „Nowości z Grodzieckiego Zamku”.  A jest tych nowości bez liku, bo też dzieje się w ostatnich miesiącach wiele. Obiekt ten od pewnie trzech wieków nie doznał takiej rewitalizacji. Pan doktor z właściwą sobie swadą i znajomością przedmiotu opowiadał o cennych znaleziskach, które każą na nowo pisać historię zamku. Słowa bogato ilustrowane zdjęciami robiły na zebranych niesamowite wrażenie.

W kolejnej części naszego spotkania odbyło się zgodnie z procedurami określonymi w statucie Zebranie Sprawozdawcze za rok 2020. Zebranie jak co roku poprowadził zgodnie z wolą członków Koła pan Stanisław Cebulak, protokołowała Pani Elżbieta Wiencek.

Sprawozdanie z bardzo okrojonej działalności przedstawiła w formie prezentacji multimedialnej Irena Skrzyżala. Odbyły się w omawianym roku tylko  dwa spotkania: Noworoczne i Sprawozdawcze.

Udało nam się za to, dzięki pomocy finansowej Urzędu  Gminy w Jasienicy, opracować i wydać III część Monografii: „Grodziec i jego mieszkańcy”. 

Projektowi temu, jak i dwu pozostałym przyświecał jeden cel - ocalić od zapomnienia informacje, które stają się z biegiem lat cennymi wartościami, o ludziach i ich miejscu na ziemi, w którym przyszło im mieszkać, pracować, tworzyć, bawić się, po prostu żyć. Grodziec stał się dla wielu takim miejscem, ich w tej publikacji wspominamy, czasem bardziej obszernie, czasem lakonicznie, ale z należnym szacunkiem dla ich działalności społecznej i zawodowej.

Opracowując dostępne materiały, kroniki, sprawozdania, wreszcie rozmawiając z naszymi mieszkańcami doszłam do wniosku, że chyba było warto i myślę, że będzie warto ten projekt kontynuować, aby to co nie zostało opisane,  opisać i co nie zostało opowiedziane, opowiedzieć. Bo jak pisze Agnieszka Osiecka „Przeszłości nie da się uniknąć. Siedzi mocno w każdym z nas. Zabarwia sepią każdą chwilę radości, ale i rozjaśnia każdą łzę”.

Sprawozdanie z działalności finansowej Koła przedstawił Józef Król, wiceprzewodniczący Zarządu i skarbnik. Pani Jadwiga Lipska, przewodnicząca Komisji Rewizyjnej przedstawiła protokół, w którym zarekomendowała udzielenie Zarządowi absolutorium za rok 2020, co zebrania przegłosowali jednogłośnie.

Przyjęty został także Plan pracy na ostatnie 3 miesiące 2021 roku i pierwsze dwa miesiące roku 2022, w lutym 2022 roku zaplanowano Zebranie sprawozdawczo – wyborcze.

Rzecz o Władysławie Nehrebeckim ojcu Bolka i Lolka…i nie tylko

Październikowa prelekcja pana Stanisława Noworyty przeniosła nas na krótką chwilę nie tylko w krainę dzieciństwa i młodości, ale pozwoliła lepiej zrozumieć trudną rzeczywistość międzywojnia, wojny i okresu powojennego. Ta rzeczywistość była tłem do opowieści o życiu wybitnego artysty Władysława Nehrebeckiego, o którym mówiono, iż jest polskim Waltem Disneyem.

Długoletnia przyjaźń pana Stanisława Noworyty z synami Władysława Nehrebeckiego Janem i Romanem zaowocowała powieścią: „Ty masz nazwisko…”, Zawarł w niej biografię artysty wzbogaconą wątkami fantazyjnymi, w której prawda przeplata się z literacką fikcją.

Za zgodą Autora, zacytuję resumé powieści:

„Tłem historyczno - geograficznym opowieści jest Podole w XX leciu międzywojennym, ze szkicem mieszanki narodowościowej, polskiego Klondike, czy Galicyjskiego Piekła. Los przyszłego artysty, jednego z twórców polskiej animacji - Władysława Nehrebeckiego, prowadzony jest niezwykłym splotem przypadków, od odkrycia brylantowo czystego talentu i jego autoszlifowanie, po osiągnięcie przez borysławskiego półsierotę wyżyn artyzmu i popularności, po radości i klęski, amplitudę szczęścia po zenit i, zgodnie z kabałą liczby 23,  dramatu po nadir.  Szlak ów wiedzie przez czasy konfliktów pogranicza polsko - ukraińskiego, rebelii rusińskiej, wkroczenia Wehrmachtu na Podole, radziecką okupację, wywózkę na roboty, rozterki powrotu, tworzenie komiksów i natrafienie na Zdzisława Lachura, także pasjonata animacji, z którym tworzą studio eksperymentalne, zalążek późniejszego Studia Filmów Rysunkowych w Bielsku-Białej.

Od wczesnego dzieciństwa spotyka na swojej drodze rusińskiego prześladowcę (Dziki, Piskun, Sopranista, Poharatany), wykorzystującego każdą nadającą się okazję do skrzywdzenia Bila, jak nazywał małego Władusia. Miewa z nim do czynienia niemal w każdej sekwencji swego życia. Gdy na to nałożą się wydarzenia rodzinne, sercowe, osiągnięcia zawodowe, nękające dochodzenia UB i SB, śmierć żony, nieunikniony konflikt rodzinny i przygnębiający proces o prawa autorskie do "Bolka i Lolka". A przecież niemal do końca swojego krótkiego życia odkrywał coraz to bardziej zaskakujące fragmenty swojego pochodzenia, o czym, z wrodzonej ostrożności i obawy o rodzinę, z nikim się nimi nie dzielił.

W ostatniej scenie, w błękitach nocnej scenerii szpitalnego pokoju, przy łóżku konającego Władysława spotykają się dwaj antagoniści Dzik (Demko) i Bil (Władysław, Włado). Wszystkie wątki powieści zbiegają się w metaforycznym finale, odsłaniając motyw intryg, poszukiwań i kodu.

                - "Ty znasz Demko, imiona moich głównych bohaterów?"

- "Jasne, to Bolek i Lolek"

- Ta, przeczytaj same ich inicjały"

- "Bil". O kurde! Aleś to wymyślił!"

- "Bo to jest mój prawdziwy podpis pod dziełem mojego życia"

- "Tak teraz chodźmy wraz, na łąki nad Schodnicą, jak dawniej Hawryły z Bilami chadzali" . Odrzucił wszelkie stenty, przewody, kroplówki, które były już zbędne. Objęli się ramionami i wyszli na wieczny spacer”.

Członkowie Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, uczestniczący w tym spotkaniu, nie tylko zdobyli sporą garść wiedzy o niezapomnianym twórcy filmów rysunkowych, którymi  Bielsko – Biała słynie, ale poznali zawiłe losy naszych rodaków w okresie wojennej zawieruchy. Osobisty urok, kultura, wiedza i elokwencja Prelegenta były kolejnymi atutami wieczoru.

Dziękujemy pani Agnieszce Bronowskiej, Dyrektorce Gminnego Ośrodka Kultury w Jasienicy oraz panu Stanisławowi Cebulakowi, Prezesowi OSP w Grodźcu za pomoc w zorganizowaniu imprezy.

 

Klub Literacki „Nadolzie” / prezes Jolanta Skóra /

 

- 12.10.2021r. - członkowie klubu stęsknieni siebie,  poezji i wymiany myśli, spotkali się  po raz pierwszy po kilku  miesiącach w sali macierzowej na Stalmacha. Zastanawialiśmy się, czy długi lockdown  spowodowany pandemią coronawirusa sprzyjały pisaniu, czy wręcz  spowodowały paraliż twórczy.  Dlatego owo spotkanie zatytułowano „Wierszem w pandemię” . Okazało się, że było kilka  różnorodnych, ale bardzo ciekawych stanowisk. Czytano  i  deklamowano wiersze, które powstały w tym czasie.  Utwory poruszały wiele tematów, choć tych dotyczących pandemii i odchodzenia było nie mało. Przestrzeń do pisania w tym trudnym czasie znalazły głównie dwie osoby: Krystyna Kurzyca i Andrzej Macura.

 

- 16.11.2021r. -  Popołudnie z wierszami Andrzeja Macury.

  „ Wiersze ostatnie”- czyli wiersze o przemijaniu. Wiersze ostatnie, ale nie w sensie, że już następnych nie będzie. Deklamowane były utwory, na  które niewątpliwie wpływ miała śmierć Żony Andrzeja, ale nie te bardzo osobiste, a bardziej związane z przemijaniem ogólnie. Byliśmy świadkami próby spojrzenia na rzeczy od nas niezależne, w których mimo naszej woli uczestniczymy. Wiersze Andrzeja są świetne, więc pomyśleliśmy, by przedstawić je szerszemu gronu. Może członkom innych kół?  

W pierwszej części spotkania oddaliśmy hołd zmarłej naszej Koleżance po piórze śp. Gertrudzie Pisarek (prywatnie Mamy Joli Skóry).

Poniżej Jej krótki biogram:

 

Gertruda Pisarek (17.10.1941 – 21.10.2021)

                Skoczowianka, wychowawca kilku pokoleń dzieci i młodzieży, przede wszystkim nauczycielka języka polskiego w szkołach podstawowych w: Simoradzu, Iskrzyczynie, Kiczycach i skoczowskiej ósemce. Kilka lat była też kierownikiem internatu przy Zespole Szkół Rolniczych (ówczesna nazwa szkoły) w Międzyświeciu. Przez wiele lat jej pasją było harcerstwo – pracowała społecznie na rzecz Komendy Hufca ZHP w Cieszynie. Dziesiątki zuchów i harcerzy spędzało z nią nie tylko wakacyjny czas na obozach harcerskich, ale też brało udział w rajdach, zlotach, czy regularnych zbiórkach harcerskich. Również żywo zaangażowana była w ruch esperancki – w języku esperanto publikowała artykuły w kwartalnikach: czeskim „Dio benu” i polskim – „Frateco”, gdzie prowadziła stały kącik ciekawej książki. W ruchu tym, popularyzowała też m.in. kult św. Jana Sarkandra, organizując pielgrzymki i wystawy.

Należała do: Nauczycielskiego Klubu Literackiego w Katowicach, Kl. „Nadolzie” oraz do grupy literackiej „Cieszyńska Studia Literacka”. Publikowała  wiersze na łamach almanachów, kalendarzy skoczowskich i w zbiorczych tomikach poezji. Pisywała też do Wieści skoczowskich. Propagowała twórczość Zofii Kossak wśród młodzieży szkolnej powiatu cieszyńskiego. Z zapałem interesowała się ruchem ekumenicznym, uczestnicząc w kilku kongresach międzynarodowych. W 1977 r. otrzymała wyróżnienie „Harcmistrz PL” za społeczną pracę w harcerstwie, a w 2001 r. „Dyplom Skoczowianki Roku”.

Mama trzech córek i syna, doczekała się 12 wnucząt i 9 prawnucząt. Odeszła ukończywszy 80 lat.

                      

5.  Sprawy bieżące

Przekazane na posiedzeniu ZG MZC w dniu 27 września 2021:

            - Pani Prezes poinformowała zebranych, że zostały zaplanowane środki finansowe na ufundowanie 12 stypendiów, a wpłynęło tylko 10 wniosków o stypendia macierzowe:

      5 wniosków o stypendia dla uczniów klas maturalnych

      3 wnioski o stypendia dla studentów

      2 wnioski o stypendium artystyczne

      W tym roku wszystkie środki na stypendia pochodzą ze źródeł zewnętrznych tj. z pozyskanego  grantu ze Starostwa Powiatowego i od prywatnych darczyńców.

            - Pani Prezes odczytała pismo od Klubu Hobbystów i od pana Józefa Klajska, oba zastały dołączone do protokołu jako załączniki nr1 i nr2. Równocześnie pani Prezes odniosła się do zarzutów pana Klajska o nieaktualności gablotki macierzowej, stwierdzając, że nie wszystkie zarzuty są zgodne z rzeczywistością.

            - Następną sprawą było ustalenie stawek czynszu, które mają obowiązywać od 1.01.2022 roku, za najem pomieszczeń w nieruchomościach należących do MZC.

Pani Prezes zaproponowała następujące stawki:

          - dla przedszkoła w Bielsku - Białej podnieść stawkę o 10% ( do 3240,99 zł netto)

          -  dla biblioteki  o 5% tak jak dotychczas wg. stopnia inflacji ( do 2606,52 zł netto )

         -  dla najemcy, p. Kacyrz, na Mnisztwie do 500 zł brutto wg stawki obowiązującej w mieście       tj. 7.75 zł za metr kwadratowy, jednocześnie o 150 zł mniej, bo został już spłacony            przez najemcę udział w kosztach nowego pieca do ogrzewania

         - dla najemcy, p. Biały, w Domu Macierzy na Stalmacha do 878,36 zł brutto, wg stawki   obowiązującej w mieście,

        - dla najemcy, p. Cioska, w Domu Macierzy na Stalmacha  wg stawki obowiązującej w         mieście do 310 zł brutto, po obniżeniu o 50% stawki, ze względu na  dozorowanie i sprzątanie obiektu

Pani Prezes zawnioskowała o podjęcie Uchwały w sprawie zmian stawek czynszu, dla najemców pomieszczeń w naszych obiektach, od 01 stycznia 2022r. Uchwałę nr 8/2021w sprawie stawek czynszu dla najemców pomieszczeń w naszych obiektach, od 01 stycznia 2022 roku, podjęto jednogłośnie.

Pan Tomiczek zapytał także jakie są stawki czynszu w Bielsku i jak bardzo odstajemy od tych stawek. Do dyskusji włączyła się pani Hławiczka i powiedziała,że sprawdziła  stawki w tej lokalizacji i kształtują się od 14 do 20 zl za m2, nasza propozycja opiewa na kwotę 10.59 zl za m2.

Pan Tomiczek poprosił o rozważenie stawki za m2 na poziomie minimalnej stawki w Bielsku. Pani księgowa odpowiedziała,że byłaby to kwota 4283,3 plus 23% vat a teraz płacą 2946,35zł.

Pani Prezes wyjaśniła, że zmiana zapisów w umowie wymaga negocjacji z Naczelnikiem Wydziału Edukacji Urzędu Miasta w Bielsku - Białej. Powiedziała,że będzie się w tej sprawie kontaktowała z naczelnikiem. Wszyscy obecni zaakceptowali propozycję zmiany stawki czynszu dla Przedszkola w Bielsku - Białej jednocześnie zobowiązując Panią Prezes do prowadzenia negocjacji z naczelnikiem Urzędu Miasta w B-B.

            - Pani Prezes zaproponowała, aby wystosować do redakcji Głosu Ziemi Cieszyńskiej list, w którym  przedstawilibyśmy stanowisko ZG w sprawie postawionych nam zarzutów odnośnie finansów Stowarzyszenia, ponieważ w artykule opublikowanym w numerze 38 z dnia 24.09.2021 nie uwzględniono naszego stanowiska.

Przekazane na posiedzeniu ZG MZC w dniu 08 listopada 2021:

            - Pani Prezes zaproponowała, aby 6.12.2021 zorganizować spotkanie z prezesami i skarbnikami Kół terenowych, tematem spotkania mają być finanse naszego Stowarzyszenia. Zostaną rozesłane zaproszenia drogą elektroniczną, do wszystkich prezesów Kół Terenowych MZC. W spotkaniu będzie uczestniczyć p. Alina Hławiczka, główna księgowa ZG MZC.

            - W Domu Narodowym, w dniu 09.11.2021, odbędzie się spotkanie organizacji pozarządowych, które chcą uczestniczyć  w przyszłym roku, w kolejnej edycji Festiwalu „Cieszyński Przekładaniec”. W spotkaniu będą uczestniczyć Marta Kawulok i Wojciech Święs.

            - Następnie pani Prezes poinformowała zebranych o planowanym przyszłorocznym Koncercie Noworocznym. Odbędzie się on w dniu 8.01. 2022 o godz.18 w Teatrze im. A. Mickiewicza w Cieszynie. W przygotowaniu jest projekt afisza i zamówiony jest druk programu koncertu. Ważną sprawą jest pozyskiwanie sponsorów i  sprzedaż wszystkich biletów.

Koncert będzie mógł się odbyć tylko wówczas, gdy  rygory sanitarne pozwolą wypełnić cały teatr, w przeciwnym wypadku koszty organizacji koncertu pochłoną cały dochód. Istnieje taka ewentualność, że koncert będzie miał formę on-line, a publiczność kwotę za zakupione wcześniej bilety przekaże na działalność MZC i Fundusz Stypendialny.

            - O ważnym wydarzeniu poinformował zebranych pan Prezes Bronisław Świeży. 11 listopada 2021 podczas uroczystej Sesji Rady Gminy Strumień, Koło MZC w Strumieniu zostanie uhonorowane  Odznaczeniem „Zasłużony dla Miasta i Gminy Strumień”.

            - Pani Prezes poinformowała, że MZC wnioskowała  o przyznanie Honorowej Odznaki „ Zasłużony dla kultury polskiej”, dla pastora Karola Macury z Drogomyśla. Otrzymaliśmy powiadomienie, że Odznaka ta została księdzu przyznana, teraz tylko należy ustalić kiedy i gdzie to wyróżnienie zostanie Ks. Macurze wręczone. Gratulujemy Księdzu K. Macurze tego wyróżnienia i jesteśmy z Niego dumni.

            - Pani Grażyna Tomecka zapytała w jakim terminie ukaże się Kalendarz Cieszyński. Pan Leszek Pindur odpowiedział,że powinien być gotowy w pierwszych dniach grudnia. Pani Tomecka zasugerowała, aby w przyszłości wydawnictwo ukazało się przed 1 listopada, ze względu na duże zainteresowanie osób przyjeżdżających do Cieszyna w okresie Wszystkich Świętych.

Przekazane na posiedzeniu ZG MZC w dniu 06 grudnia 2021:

- Prezes Marta Kawulok poinformowała zebranych na jakim etapie są przygotowania do Koncertu Noworocznego, który odbędzie się 8 stycznia 2022 roku, a także zaprosiła do udziału w koncercie i rezerwację biletów.

        - Pan Chełmiński poinformował, że ma jeszcze 27 wolnych miejsc na wycieczkę do Szczecina.  Z biurem podróży współpracuje już od dłuższego czasu i jest ono sprawdzone. Więcej informacji prześle e-mailem na adres macierzy.

       - Pan Leszek Pindur poinformował, że dostępny jest „Kalendarz Cieszyński 2022”. Dla członków Macierzy KC jest w cenie 25 złotych, a dla pozostałych osób w cenie 28 zł. Nakład to 500 egzemplarzy i będzie dostępny w siedzibie Zarządu Głównego. Pan B. Brudny poinformował, że pani dyrektor cieszyńskiego muzeum prosiła o kilka egzemplarzy KC, bo jest nim zainteresowana.

           Pani prezes  przekazała wszystkim Macierzowcom życzenia zdrowych i radosnych Świąt Bożego Narodzenia oraz szczęścia i pomyślności w nadchodzącym Nowym Roku.

 

Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

        / - / Natalia Bańczyk                                                                        /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

Facebook
MZCnew version 11