Okólnik nr 3/16

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 3/16

OKÓLNIK  NR 3 / 16

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

w dniach  09 maja   oraz  06  czerwca 2016 r.

 

1. Relacje z udziału członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościch i imprezach w miesiącu

kwietniu i maju br.

2. Relacja z uroczystych obchodów Święta 3- Maja

3. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej

4. Uprawomocnienie wyroku dotyczącego Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14  w Cieszynie

5. Bieżące informacje

6. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

ad.1  Relacje z udziału członków  Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach w kwietniu  i maju br.

            04 kwietnia 2016 r. członkowie Zarządu Głównego MZC: pani prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny oraz pan Edward Figna- członek Koła nr1 "Centrum" w Cieszynie, złożyli wizytę pani Anieli Kupiec 96 – letniej  znanej poetce i gawędziarce, mieszkającej w Nydku na Zaolziu. Okazją do tych miłych odwiedzin były urodziny p. Anieli. Przedstawiciele ZG MZC złożyli Jubilatce życzenia i wręczyli  pani Anieli Kupiec Medal Pawła Stalmacha , który  został jej przyznany decyzją Zarządu Głównego MZC w dniu 07 marca br.  W spotkaniu udział wzięli członkowie Harcerskiego Kręgu Seniorów na Zaolziu, z  Bielska- Białej, Cieszyna i Strumienia, a także przedstawiciele mediów polskich, Głosu Ludu i TV z Ostrawy.Pani Prezes udzieliła wywiadu dla TV Ostrawa,

            08 kwietnia 2016 r.  wiceprezes Bronisław Brudny  uczestniczył w wernisażu wystawy  pierwszej książki wydanej w języku polskim pt. "Wierność Bogu i Cesarzowi", zorganizowanej przez Książnicę Cieszyńską z okazji "1050 – lecia Chrztu Polski",

            09 kwietnia 2016 r. członek ZG MZC  Zdzisław Wyleżuch uczestniczył w konferencji pt ."Śląskie pogranicza: Cysaroki i Prusoki"  zorganizowanej przez Instytut Historii Uniwerytetu Śląskiego w Katowicach. Spotkanie miało miejsce w AKF "Klaps" w Chybiu,

            13 kwietnia 2016 r. na Zamku w Cieszynie odbył sie wernisaż  II Ogólnopolskiej Wystawy Znaków Graficznych. W wernisażu udział wziął wiceprezes ZG MZC Karol Franek,

            14 kwietnia 2016 r. Pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezesi Bronisław Brudny i  Karol Franek oraz Mariusz Makowski i Edward Figna uczestniczyli w uroczystych obchodach Jubileuszu 70- lecia Biblioteki Miejskiej  w Cieszynie. Na ręce pani Dyrektor złożyli gratulacje, życzenia , bukiet kwiatów oraz egzemplarz Kalendarza Cieszyńskiego 2016,

            15 kwietnia 2016 r. Pani Prezes wzięła udział w uroczystej Gali wręczenia dyplomów, ukończenia studiów pierwszego i drugiego stopnia, absolwentom Wydziału Zamiejscowego w Cieszynie   Wyższej Szkole Biznesu w Dąbrowie Górniczej,

            21 kwietnia 2016 r.  w klubie "Metalowiec" odbyło się spotkanie  z autorami filmu " Bolko Kantor - prawy prosty". W spotkaniu,  a następnie w projekcji filmów  wzięli udział pani Prezes Marta Kawulok,  oraz wiceprezesi: p.Bronisław Brudny oraz p. Karol Franek,

            21 kwietnia 2016 r. miał miejsce w Strumieniu Wieczór  literacki pt. "Lustro czasu . Lustro życia" . Z ramienia Zarządu Głównego MZC uczestniczył p. Zdzisław Wyleżuch,

            22 kwietnia 2016 r. w posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego udział wzięła pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Leszek Pindur,

            10 maja 2016 r. - Konkurs Gwary w Przedszkolu Niepulicznym "Chichopotam"w Górkach Wielkich. Jurorami Konkursu byli zaproszeni goście:  pani Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny, p. Janina Guziur i jej córka. W ocenie obecnych dzieci zaprezentowały się znakomicie. Bezbłędna recytacja długich fragmentów utworów oraz wspaniałe stroje  wszystkich zachwyciły.W podziękowaniu wszystkie dzieci otrzymały upominki , a wyróżnione dodatkowe nagrody,

            15 maja 2016 r. -  odbył się w Grodźcu Koncert Ekumeniczny w Roku Jubileuszowym z okazji 1050 – lecia Chrztu Polski . Zarząd Główny reprezentowali : wiceprezes Bronisław Brudny oraz członkowie ZG MZC p. Edward Cichy i p. Józef Król,

            19 maja 2016 r. –  promocja tomiku wierszy pani Krystyny Kurzycy członkini KL " Nadolzie".Wśród zaproszonych gości byli pani Prezes Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny. W imieniu Zarządu Głównego Macierzy złożyli autorce podziękowanie za piękną recytację i miłe spotkanie oraz złożyli Jej gratulacje i wręczyli bukiet kwiatów,

            22 maja 2016 r. - Dzień Tradycji i Stroju organizowany przez Kolo nr 6 w Cieszynie. Z ramienia Zarządu Głównego uczestniczyli wiceprezes Jadwiga Wąsowicz oraz członek ZG MZC Jerzy Wałga,

            31 maja 2016 r. -  XV Międzygimnazjalny Konkurs  "Wiedzy o Ziemi  Cieszyńskiej"  pod  patronatem Starostwa Powiatowego w Cieszynie. Z ramienia Zarządu Głównego MZC udział wzięła pani Władysława Magiera,

            04 czerwca 2016 r. – Dni Tradycji  Stroju i Pieśniczki w Strumieniu. Zarząd Główny reprezentował wiceprezes Bronisław Brudny oraz członek ZG MZC Zdzisław Wyleżuch.

 

ad.2 Relacja z uroczystych obchodów Święta 3- Maja

            Rada Miejska Cieszyna, Burmistrz Miasta Cieszyna , Rada Powiatu Cieszyńskiego oraz Starosta Powiatu Cieszyńskiego przesłali do Zarządu Głównego MZC zaproszenie do udziału w uroczystych obchodach Święta Konstytucji 3 Maja.

Z ramienia Zarządu Głównego w obchodach uczestniczyli: pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok, Wiceprezesi Bronisław Brudny, Jadwiga Wąsowicz, Leszek Pindur,  Karol Franek  Sekretarz ZG Aleksandra Czajkowska członkowie ZG: Władysława Magiera,  Jerzy Wałga, ponadto prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy. Został wystawiony sztandar Macierzy a w poczcie sztandarowym stanęli czlonkowie Koła nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie.

Prezes Marta Kawulok,  Wiceprezes Bronisław Brudny oraz  Sekretarz ZG Aleksandra Czajkowska złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego oraz pod pomnikiem "Ślązaczki".Pamiątkowe zdjęcia z tej uroczystości wykonał pan Edward Figna .

            Pani Prezes Marta Kawulok podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w obchodach  Święta Konstytucji 3 Maja.

 

ad. 3  Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów MZC, który odbył się w dniu 21 maja 2016

            Pani Prezes rozpoczęła od podziękowań wszystkim, którzy włączyli się aktywnie do pomocy w organizację i  sprawne przeprowadzenie  obrad WZD.W podziękowaniach wymieniła prowadzących obrady, członków Komisji Mandatowej oraz Komisji Uchwał i Wniosków, protokolantów, sponsorów.

Następnie Pani Prezes  zapoznała członków ZG MZC z treścią trzech wniosków złożonych, do protokołu z WZD, przez pana Józefa Klajska członka Kola nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie:

wniosek nr 1 – zamieścić w gablocie ZG PZKO, znajdującej się na budynku siedziby PZKO w Czeskim Cieszynie, informację o godzinach pracy Kostiumerni  MZC,

wniosek nr 2– pokrywać koszty wynajmu lokali na zebrania Kół Macierzy w Krakowie oraz w Warszawie oraz pokrywać koszty dojazdów na Zjazd delegatom  z Olsztyna, Warszawy, Krakowa

i Wrocławia,

wniosek nr 3 – zaprenumerować miesięcznik "Zwrot" dla Koła MZC w Warszawie oraz pokryć koszty jego przesyłki.

I ustosunkowała się do nich:

wniosek 1 - do realizacji –można  w uzgodnieniu z Prezesem ZG PZKO przygotować tablicę informującą o godzinach pracy Kostiumerni Macierzy  i zamieścić ją w gablocie, znajdującej się na budynku siedziby PZKO w Czeskim Cieszynie,  gdzie mieściła się dawniej także ich Kostiumernia.

wniosek 2- nie do realizacji - Zarząd Główny nie dysponuje środkami na działalność statutową Kół Terenowych. Koła Terenowe powinny ze składek członkowskich pokrywać wyżej wymienione koszty.

wniosek 3 – częściowo realizowany. Dla Koła Terenowego w Warszawie są pokrywane koszty przesyłek bez kosztu prenumeraty "Zwrotu".

Po dyskusji i wypracowaniu stanowiska ZG MZC Pani Prezes poddała go pod głosowanie.

Stanowisko Zarządu Głównego MZC:

Wniosek 1 zostanie zrealizowany.

Dwa kolejne  wnioski nie mogą zostać zrealizowane przez ZG MZC ze względów ekonomicznych  oraz zasad finansowania Kół Terenowych. Koła Terenowe nie odprowadzają składek do ZG MZC .

Stanowisko zostało przyjęte jednogłośnie.

 

ad.4 Uprawomocnienie wyroku dotyczącego Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14 w Cieszynie

     Pani Prezes poinformowała zebranych, że uprawomocnił się wyrok dotyczący przyznania prawa własności do Domu Macierzy przy ul Stalmacha 14. Stał się on własnością Macierzy. Należy jeszcze dokonać zmian zapisu w Księgach Wieczystych. Obecni gromkimi oklaskami przyjęli tę wiadomość i podziękowali pani Prezes za trud związany z przeprowadzeniem tej procedury.

 

ad.5 Bieżące informacje

            Pani Prezes poinformowała zebranych , że prezesem ponownie  założonego w dniu 30 marca br. Koła nr 4 Przewodników PTTK została pani Władysława Magiera. Koło liczy obecnie 12 osób. W  imieniu Zarządu Głównego pogratulowała koleżance, a obecni na spotkaniu oklaskami przyłączyli się do gratulacji.

Następnie przedstawiła inne ważne informacje:

- na Fundusz Stypendialny pozyskano grant w wysokości 5000 zł ze Starostwa Powiatowego w Cieszynie oraz  grant  w wysokości 2000 zł na "Kalendarz Cieszyński 2017"

- na czołowej ścianie  Domu Macierzy zostanie wykonany mural w formie kwiatów  cieszynianki: mural wykanają studenci UŚ w Cieszynie w I semestrze roku akademickiego 2016/2017,

- kolejno odczytała zebranym pismo skierowane do Zarządu Głównego  przez p. Tadeusza Szwedę,  który ze względu na stan zdrowia złożył rezygnację z prac w Zarządzie Głównym MZC. Prezes zaproponowała aby uszanować decyzję kol. Tadeusza Szwedy i jednocześnie postawiła wniosek aby nie uzupełniać ilości członków Zarządu Głównego. ZG MZC liczył by 16 członków. Prośba kol. T. Szwedy została przyjęta. Wniosek o nie uzupełnianiu składu ZG MZC również został przegłosowany i podjęto w tej sprawie uchwałę.

 

Uchwała nr  9 /16  Zarządu Głównego z dnia 09 maja 2016 r.

Zarząd Główny podjął Uchwałę o nie uzupełnianiu składu Zarządu Głównego MZC.

Zarząd Główny Macierzy będzie obradował w składzie 16 osobowym.

Następnie Pani Prezes wysunęła wniosek dotyczący rozdysponowania pieniędzy uzyskanych z odpisu  1%  na OPP  w roku 2015:

1800 zł – na Fundusz Stypendialny

Pozostałą kwotę tj. 2000zł – na działalność Statutową Stowarzyszenia

 

Uchwała nr 10 /16 Zarządu Głównego z dnia 09 maja 2016r.  dotycząca rozdysponowania środków pozyskanych  z odpisu 1% na OPP w roku 2015.

 

Zarząd Główny postanawia rozdysponować pozyskane pieniądze z odpisu 1% na OPP  w roku 2015

w następujący sposób:

1800 zł – na Fundusz Stypendialny

Pozostałą kwotę tj. 2000zł – na działalność Statutową Stowarzyszenia

Obie uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

 

Następnie pani Prezes poinformowała zebranych o braku uregulowania należności  w kwocie ponad 10 000 zł przez p.Jerzego Wigezzy -najemcę lokalu w Domu Ludowym w Pogwizdowie, braku odpowiedzi na pisma skierowane do niego w tej sprawie, oraz przekroczonym terminie ( do końca kwietnia br) skontaktowania się z Biurem Zarządu Głównego.

W związku z tą sytuacją,  Pani Prezes wnioskowała o podjęcie decyzji o rozwiązaniu Umowy – Najmu, w trybie zgodnym z zawartą umową.

Zarząd Główny podzielił zdanie Pani Prezes  i jednogłośnie  podjął decyzję o rozwiązaniu Umowy – Najmu, z panem Jerzym Wigezzy  w trybie zgodnym z zawartą umową i skierowanie sprawy do sądu o zwrot kosztów najmu.

Zarząd Główny upoważnił panią Prezes do podejmowania decyzji koniecznych do rozwiązania tej sprawy.

 

ad. 6  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło nr 1 Centrum" w Cieszynie / Prezes  Bronisław Brudny/

 

            Dnia 11 maja br. w spotkaniu Koła nr 1 uczestniczył p.Jerzy Kwiczala,znakomity śpiewak, prezes Chóru Jubileuszowego ZPiTZC, któremu towarzyszył brat, p.Marian Kwiczala, jako że wszyscy Kwiczalowie to muzycy.Było to spotkanie pełne wspomnień,często humorystycznych z historii ZPiTZC.Największą atrakcją okazał się recital śpiewaczy p.Jerzego z akompaniamentem na fortepianie brata Mariana, który wyśpiewał wiele pieśniczek, arię z opery "Szałaśnicy" ,pieśni i utworów popularnych, wywołujących wzruszenie, zachwyt i wielkie brawa słuchaczy. Była to niezapomniana uczta duchowa.

Koło nr 8  Cieszyn – Mnisztwo / Prezes Halina Sajdok – Żyła/

 

            26 maja br. członkowie Koła uczestniczyli na Mnisztwie w procesji Bożego Ciała w kościele    pw. Narodzenia Jana Chrzciciela, w strojach śląskich, czym przyczynili się do uświetnienia tej Uroczystości.

 

Kolo MZC w Drogomyślu /Prezes  Jan Szeruda/

 

            05 maja br. w Sołtysówce odbyło się spotkanie prezesów organizacji drogomyskich w sprawie obchodów 550- lecia  Drogomyśla w 2017 r.

 

Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala/

22 kwietnia 2016 roku  odbyło się spotkanie z prelekcją multimedialną  na temat:

„OD HUTNICTWA DO KUŹNI W USTRONIU” oraz  projekcja filmu „Dawne ośrodki hutnicze w Ustroniu” . Prelegentem był p. Karol Brudny- Prezes Stowarzyszenia Miłośników Kuźni Ustroń.

14.05. 2016 r. -tradycyjne smażenie wajecznicy

Członkowie Koła MZC w Grodźcu oraz sympatycy Koła spotkali się w sobotnie popołudnie w Barze pod lasem w Grodźcu Zagórze. Pogoda sprzyjała. Wprawdzie trzeba było się ciepło ubrać, jednak po kilku deszczowych dniach wyszło słońce. Siedzieliśmy pod wiatą. Pan Zbigniew Płoszczak zajął się smażeniem. Na patelniach skwierczał boczek i słoninka. Po chwili na stołach pojawiły się pierwsze dymiące porcje smakowitej jajecznicy. Raczyliśmy się też pysznym, świeżym chlebem z domowym smalcem. Obok w barze można było kupić gorącą herbatę, piwo i inne napoje.Po posiłku, w pięknej scenerii rozświetlonej słońcem, budzącej się do życia przyrody nastąpił kolejny miły moment biesiady - wspólne śpiewy, którym przygrywał na akordeonie pan Ludwik Kubera. Korzystaliśmy ze śpiewników wydanych przez nasze Koło. Spotkanie przebiegało w bardzo miłej atmosferze. Wielu pieszych turystów i rowerzystów zatrzymywało się i z zaciekawieniem przysłuchiwało wyśpiewywanym przez nas cieszyńskim pieśniczkom. Tradycyjnie, na smażeniu wajecznicy spotkamy się znów za rok.

Koncert Ekumeniczny dla uczczenia 1050 Rocznicy  Chrztu Polski

Koło Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu zorganizowało 15 maja br. o godz. 16:00 w tamtejszym kościele p.w. św. Bartłomieja kolejny koncert. Okazją dla jego zorganizowania była 1050 rocznica chrztu Polski W koncercie, który miał wymiar ekumeniczny usłyszeć mogliśmy oprócz muzyki organowej w wykonaniu wybitnego wirtuoza tego instrumentu Pawła Seligmana, oraz Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej z Jaworza. Ma na swoim koncie już siedem wydanych płyt, w tym pięć z solową muzyką organową. Chór Parafii Ewangelicko-Augsburskiej w Jaworzu powstał przed ponad stu laty w 1912 r., chociaż ślady jego działalności znajdujemy w ostatnich dwóch dekadach XIX w. Chór na przestrzeni swych ostatnich kilkudziesięciu lat występował nie tylko w macierzystej parafii ale regularnie uczestniczy w Diecezjalnych Przeglądach Twórczości Chóralnej jak również jest głównym organizatorem i bierze czynny udział w Międzynarodowych Festiwalach Ewangelickich Chórów Ziemi Cieszyńskiej organizowanych rokrocznie od 12 lat w amfiteatrze w Jaworzu.

Organizator koncertu mógł sprostać zadaniu dzięki udostępnieniu grodzieckiej świątyni o wspaniałej akustyce i wyremontowanym instrumencie organowym przez proboszcza miejscowej parafii ks. kanonika Andrzeja Szczepaniaka oraz wsparcia finansowego z budżetu Gminy Jasienica.

Koncert podzielony został na cztery części. W pierwszej usłyszeliśmy utwory organowe w wykonaniu mistrza Pawła Seligmana. Były to wspaniale brzmiące utwory improwizacja na temat pieśni "Bogurodzica" i dwa utwory Johanna Sebastiana Bacha: preludium chorałowe "Liebster Jesu, wir sind hier" (BWV 731) oraz Toccata i Fuga d-moll (BWV 565).

W drugiej części wystąpił chór wykonując pięć piesni: Alleluja, Bogu cześć Kobi Oszrata w opracowaniu Krystyny Gibiec, O, usłysz mój głos, pieśń braci z Taize Jacques Berthiera, Błogosławię Cię, Cezariusza Cieszyńskiego w opracowaniu dyrygentki, Na skale Kościół stoi, Samuela Sebastiana Wesleya oraz Kyrie z mszy Charla Gunoda.

Trzecią część mistrz Paweł Seligman wypełnił  Toccatą D-dur Flora Peetersa oraz Toccatą h-moll Eugena Gigout.

Ostatnią cześć koncertu wypełniły pieśni Chóru, który wykonał w kolejności: arię z opery Rinaldo Jerzego Fryderyka Hendla Pokój i radość daj nam o Panie, anonimowego autora Wielki Bóg, Mocno wierz, mel. J. Hoff,  sł. I P. 5,9,  Błogosławieństwo irlandzkie, słowa i melodia Markus Pytlik w tłum. ks. R. Janika oraz  Jesteśmy jedno w Chrystusie, Franka Colona.

Wykonawcy każdorazowo wynagradzani byli gromkimi oklaskami, a na zakończenie, za wspaniały występ, za duchową ucztę, za muzyczne doznania, które zabrali z sobą słuchacze z grodzieckiego kościoła, przedstawiciele organizatora Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu, wręczyli skromne wiązanki kwiatów P. Seligmanowi i K. Gibiec.

Na zakończenie Koncertu wszyscy zaśpiewali przy akompaniamencie Pawła Seligmana wspólnie pieśń rodzimego poety Jana Kubisza „Ojcowski dom”. Wykonawcy poproszeni zostali przed wejście do kościoła  do wspólnej pamiątkowej fotografii, po czym zaproszeni zostali przez Gospodarza do salki parafialnej na krótkie spotkanie przy kawie.

 

Kolo MZC w Strumieniu /Prezes Anastazja Żur/

 

   07. 04. br. odbył się Wieczór Historyczny " Strumień od Austryje do Odrodzonej Polski"

Wykład z dużą ilością zdjęć – slajdów przeprowadził Wojciech Kiełkowski- historyk – członek Koła w Strumieniu,

  09. 04. br. Zarząd Koła brał udział w Konferencji " Śląskie pogranicza". Z ramienia Zarządu Głównego MZC w spotkaniu uczestniczył pan Zdzisław Wyleżuch,

   22. 04. br. został zorganizowany Wieczór Literecki p. Andrzeja Macury pt. " Lustro czasu. Lustro życia". Zarząd Główny reprezentował pan Zdzisław Wyleżuch,

   23. 04. br. został zorganizowany XVI przegląd Pieśni Patriotycznej

 

Koło MZC w Warszawie / Prezes Aleksandra Bernacka – Frankowska/

 

W czerwcu br. Zebranie Koła odbyło się w ramach Sesji Wyjazdowej w plener, w Magdalence. Miało ono bardzo uroczystą oprawę.

Przy grillu, w atmosfrerze leśnej głuszy, na tarasie, w promieniach popołudniowego słońca Prezes Aleksandra Bernacka – Frankowska złożyła obszerne sprawozdanie z obrad Walnego Sprawozdawczego Zjazdu Delegatów MZC, który odbył się 21 maja br. w Cieszynie.

"Złotka" tak nazwani przez Panią Prezes kolejni posiadacze Złotej Odznaki MZC – Lidia Nowacka i Janusz Rusek częstowali wybornymi wypiekami i smakołykami.

Irmina Cieślar, która była gospodynią spotkania, wzruszyła się bardzo, gdy Pani Prezes z wielką przyjemnością wręczyła Jej dyplom Aktu Uznania, czym sprawiła Jej ogromną radość. Pani prezes podkreśliła ogromne zaangażowanie kol. Irminy w pracy Koła, przywołała Jej miłość do Ziemi Cieszyńskiej.

 

Kolo MZC w Zebrzydowicach  /Prezes Helena  Bartoszek/

 

  05 kwietnia br. odbyło się zebranie Zarządu Koła : przygotowanie zebrania sprawozdawczo –    wyborczego za lata 2012 – 2016

 12 kwietnia  br. - Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze , wybór Zarządu Koła, Komisji Rewizyjnej i Delegatów na Walny Zjazd Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w dniu 21.05.2016 r.

           

 

 

                                                                       Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x Gablotka

1x a/a

Facebook
MZCnew version 11