Okólnik nr 3/19

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 3/19

 

OKÓLNIK NR 3  / 19

 

Z POSIEDZENIA  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

w dniach 06 maja  oraz 03 czerwca 2019 r.

 

 

1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach  w kwietniu   i  w maju 2019 roku

 

- 01 kwietnia 2019 – posiedzenie ZG MZC – obecni członkowie ZG MZC wg listy obecności

 

- 02 kwietnia 2019 - Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze – Koło MZC w Zebrzydowicach, nowo wybranym prezesem został p. Henryk Franek – członek ZG MZC

 

- 10 kwietnia 2019 – posiedzenie Kolegium Redakcyjnego KC – zostały zaproponowane i omówione tematy  artykułów do "Kalendarza Cieszyńskiego 2020" oraz zaproponowano  potencjalnych autorów tych artykułów. Ustalono termin dostarczenia artykułów do biura Macierzy na koniec czerwca 2019r.

- 12 kwietnia 2019 - spotkanie członków Koła MZC w Grodźcu – tematem spotkania była relacja z Pielgrzymki do Ziemi Świętej / cz. II/

 

- 23 kwietnia 2019 - posiedzenie RFSŚC, na którym omówiono nowe wymagania  regulaminowe dla  stypendystów ubiegających się o stypendium pomostowe "Dyplom z marzeń" fundowane we współpracy z Fundacją Edukacyjną Przedsiębiorczości w Łodzi. Ustalono treść pisma

informującego o otwarciu nowej edycji stypendiów na rok szk. 2019/2020, które zostanie przesłane do dyrektorów szkół średnich powiatu cieszyńskiego, jak również zostanie umieszczone na stronie internetowej Macierzy. Powitano nowych członków  RFSŚC -  p. Burmistrz Miasta Cieszyna  – Gabielę Staszkiewicz  i Cezarego Tomiczka.

 

- 03 maja 2019 –Uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja. Zarząd Główny reprezentowała pani Prezes Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny. W poczcie sztandarowym stanęli czlonkowie Cieszyńskiego Klubu Hobbystów  z Prezesem Stefanem Królem. Zostały złożone bukiety kwiatów pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego i pod Pomnikiem Ślązaczki przy Zamku.

 

- 06 maja 2019 – Zebranie ZG MZC – obecni członkowie wg listy obecności,

 

- 09 maja  2019 – Zebranie Głównej Komisji Rewizyjnej przed Walnym Zjazdem Delegatów MZC, na które zostały zaproszone  p. Prezes Marta Kawulok i Główna Księgowa p. Alina Hławiczka,

 

- 14 maja 2019 – wernisaż wystawy obrazów p. Stefanii Bojdy. Zarząd Główny reprezentowała
p. Prezes Marta Kawulok, która złożyła gratulacje  p. Stefanii i  przekazała kwiaty oraz KC 2019,

 

- 15 maja 2019 – w Brennej, w Centrum Kultury " Przytulia" odbył się Konkurs Gwary, w którym wzięły udział przedszkolaki  z niepublicznego przedszkola "Chichopotam" z Górek Wielkich, a także  dzieci z innych przedszkoli w Brennej. W Jury konkursu zasiedli Pani Prezes  Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny. Wyróżnione dzieci   otrzymały  z rąk jurorów dyplomy i nagrody, między innymi gry planszowe ufundowane przez ZG MZC. Wszyscy pozostali uczestnicy otrzymali również dyplomy i nagrody pocieszenia,

 

 

 

- 16 maja 2019 –  Msza św. za śp. Mariusza Makowskiego, w kościele katolickim w Grodźcu, ufundowana przez Grodzieckie Koło MZC. W Mszy św. uczestniczyła p. Prezes Marta Kawulok, oraz członkowie ZG MZC p.Irena Skrzyżala / Prezes Koła MZC w Grodźcu/ i Józef Król. Po Mszy św., na Zamku w Grodźcu, odbyło się spotkanie wspomnieniowe poświęcone śp. Mariuszowi, jak również p. Irena Skrzyżala przedstawiła prezentację  związaną  z reaktywacją Koła MZC w Grodźcu i został przedstawiony nowy kustosz Zamku w Grodźcu  p. Jacek Proszek,

 

- 18 maja 2019 – zwyczajny, sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej – Towarzystwa Miłośników Regionu – obecni członkowie ZG MZC zgodnie z listą obecności,

 

- 25 maja 2019  - Festiwal PZKO w Trzyńcu rozpoczął  się od  nabożeństwa  w kościele ewangelickim, podczas którego śp. ks. Kokotek otrzymał tytuł "Honorowego Obywatela Miasta Trzyniec". Wyróżnienie to odebrały żona i córka śp. Pastora Kokotka. Dalsza Część Festiwalu odbyła się w Trzynieckiej "Verk Arenie". Festiwal uświetniły występy zaolziańskich chórów, Zespołów Regionalnych, które działają przy Kołach PZKO , a także znakomity występ Zespołu "Śląsk."  Nie zabrakło regionalnych potraw, swoje prace z zakresu rękodzieła przedstawiła p. Łucja Dusek – Francuz oraz p. Izabela Wałaska oraz rzemieślnicy z obu stron Zaolzia.  Zarząd Główny reprezentowali  p. Prezes Marta Kawulok, p. Natalia Bańczyk,

 

- 29 maja 2019 – spotkanie członków Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego poświęcone dalszym pracom nad "KC 2020". Spotkanie prowadził przewodniczący p. Wojciech Święs. Z ramienia Zarządu Głównego uczestniczyli członkowie Kolegium p. Prezes Marta Kawulok i  wiceprezes Leszek Pindur,

 

- 31 maja 2019 - w Książnicy Cieszyńskiej, wykład  p. Wojciecha Święsa pt."Szkoła Polszczyzny w Republice Czeskiej i na Słowacji"  na podstawie pamiętnika p. Karola Kotuli

 

 

2.Informacja na temat stanu przygotowań do Zwyczajnego, Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu 18. 05. 2019 r.

 

            Pani Prezes Marta Kawulok. przekazała zebranym   informacje na temat przygotowań do WZD tj. odnośnie:

-  Sprawozdania z działalności ZG MZC za rok 2018 stwierdziła, iż zdecydowana większość zadań została zrealizowana, tylko dwa zadania nie udało się zrealizować. Do tych  2 zadań niezrealizowanych należy projekt wmurowania "Kapsuły czasu" na Trójstyku w Jaworzynce oraz zbycie  nieruchomości w Jaworzynce Zapasiekach.

Projekt "Kapsuły czasu" został ponownie przedstawiony  na spotkaniu z nowymi władzami samorządowymi Gminy,  w tym   zastępcy Wójta p. Ryszardowi Macurze. Spotkał się z zainteresowaniem, jednak jego realizacja wymaga jeszcze wielu uzgodnień. Odnośnie nieruchomości w Jaworzynce Zapasiekach okazało się, że została ona przekazana na Skarb Państwa. Podobnie jak w przypadku Domu Macierzy przy ul. Stalmacha musimy sądownie udowodnić, że jesteśmy prawnym następcą Macierzy Szkolnej dla Księstwa Cieszyńskiego aby odzyskać ten majątek

-  Planu pracy ZG MZC na rok 2019

-  Propozycji  Zarządu Głównego MZC do pełnienia funkcji na WZD w dniu 18 maja 2019 r.

Prowadzący obrady: p. Władysława Magiera i p. Leszek Pindur

Protokolanci : p. Aleksandra Czajkowska i p.Grażyna Tomecka

Członkowie Komisji Mandatowej: p. Stefan Król, p.Jerzy Walga i  p.Zdzislaw Wyleżuch

Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków: p. Jolanta Skóra, p. Urszula Skowron, p. Halina

Sajdok – Żyła

 

Zaproszeń z umieszczonym Porządkiem obrad i  Regulaminem obrad

Wyróżnień i odznaczeń Macierzowych

Członkowie Honorowi Macierzy – 5 osób -  przygotowane Laudacje oraz Dyplomy

Medal Pawła Stalmacha – 4 osoby – przygotowane Medale Pawła Stalmacha

Złota Odznaka MZC – 11 osób – przygotowane Złote Odznaki oraz legitymacje

Wyróżnienia Aktem Uznania – 30 członków -  przygotowanych 30  Aktów  Uznania

Członkowie Honorowi Macierzy, którzy w tym roku obchodzą Jubileusz  80, 85,90,95 lat - 1 osoba  prof. Janusz Guziur Długoletni Prezes obecnie Prezes Honorowy Warmińsko – Mazurskiego Koła MZC w Olsztynie– przygotowany list gratulacyjny, upominek, bukiet kwiatów

-  List obecności :

 Prezesi Kół –    20 osób

 Delegaci: ( 1 Delegat  na 10 członków Koła ) – 81 osób

 Goście – 20 osób

 Wyróżnieni – 21 osób

 Członkowie Honorowi Macierzy – 15 osób

 Jubilaci – 1 osoba

 Członkowie ZG MZC -  17 osób

 Członkowie Głównej Komisji Rewizyjnej  – 3 osoby

 Sąd Koleżeński – 2 osoby

 - Przygotowania sali obrad WZD

Aulę w ZSEG przygotuje wiceprezes ZG MZC p. Leszek Pindur – wicedyrektor szkoły, do pocztu sztandarowego  zostanie wytypowana 3- osobowa  reprezentacja uczniów z ZSE -G im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej przez p. Reginę Kapałę , Prezesa Koła MZC nr 3 w Cieszynie, nauczyciela szkoły

-  Obsługi na WZD

Po uzgodnieniu z dyrektorem szkoły p. Lilianną Zemłą obsługą WZD oraz przygotowaniem poczęstunku zajmą się uczniowie z ZSE-G pod kierunkiem nauczyciela.

Podsumowując ten punkt porządku obrad Pani Prezes jeszcze raz serdecznie zaprosiła wszystkich do udziału w WZD oraz oceniła liczbę obecnych na WZD na ok. 120 osób

 

3.Podsumowanie obrad  Walnego Zjazdu Delegatów w dniu 18 maja 2019

 

             Pani Prezes Marta Kawulok stwierdziła, że Walny Zjazd Delegatów Macierzy przebiegł  sprawnie i zgodnie z Porządkiem oraz Regulaminem obrad. W  WZD uczestniczyli zaproszeni goście, delegaci, Członkowie Honorowi MZC, Prezesi Kół MZC, członkowie ZG MZC, GKR, Sądu Koleżeńskiego, a także przedstawiciele mediów tj. GZC i Portalu Ox.pl. Następnie imiennie złożyła podziękowania : Prowadzącym obrady  p. Władysławie Magierze i p. Leszkowi Pindurowi za sprawne prowadzenie obrad, protokolantom p. Aleksandrze Czajkowskiej i p. Grażynie Tomeckiej, członkom Komisji Mandatowej p. Stefanowi Królowi, p. Zdzisławowi Wyleżuchowi, p. Jerzemu Wałdze, członkom Komisji Uchwał i Wniosków p. Jolancie Skórze, p. Urszuli Skowron oraz p. Halinie Sajdok- Żyle, a p. Janinie Guziur oraz p. Krystynie Fiter za sprzedaż  wydawnictw macierzowych. Pani Prezes złożyła również  podziękowanie p. Lilianne Zemle -  Dyrektorowi   szkoły za  udostępnienie Auli Szkoły,  wicedyrektorowi  p. Leszkowi Pindurowi  za   przygotowanie auli szkolnej na WZD, nauczycielom zaangażowanym  w przygotowanie poczęstunku dla delegatów oraz  członkom pocztu sztandarowego. Do wszystkich, którzy pomogli w organizacji WZD wystosowała podziękowania na piśmie. Pani Prezes M. Kawulok poinformowała, że na jej ręce wpłynęły, od uczestników Zjazdu, podziękowania i wyrazy uznania dla ZG MZC za organizację i sprawny przebieg Zjazdu oraz działalność w 2018 roku.

Kolejno głos zabrała p. Irena Skrzyżala- prezes Koła MZC w Grodźcu, która przekazała podziękowanie dla ZG MZC  w imieniu p. Edwarda Cichego,  za przyznanie  Mu Godności Członka Honorowego Macierzy.

 

4. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło MZC nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie / Prezes Eugeniusz Raabe/

 

 18.04.2019- na spotkaniu Klubu Propozycji, tym razem gościliśmy panią Joannę Jurgałę-Jureczkę, która jest autorka książki „ Biały walc”, opowiada o rodzinie Kossaków, która jest sportretowana w jej książce. Z wielką swadą przedstawiała historie sprzed 100 lat, zdradzała sekrety tej znanej artystycznej rodziny , wyblakłe portrety jej członków ożywiła na naszych oczach, poczuliśmy powiew minionej epoki i pewną tęsknotę do czasów, w których żyli opisani bohaterowie.

 

 16.05.2019- na majowej sesji Klubu Propozycji, pani Władysława Magiera nawiązując do  zbliżających się wyborów do PE, opowiedziała nam o swojej wycieczce do Brukseli, gdzie przebywała na zaproszenie pana Jerzego Buzka. Pani Władzia objaśniła nam strukturę organizacyjną PE, opowiedziała w skrócie historię jego powstania, jak również system funkcjonowania, pokazała nam zdjęcia najważniejszych parlamentarnych obiektów i brukselskich ciekawostek. Drugim zaproszonym gościem była Karolina Konstankiewicz, uczennica polskiego gimnazjum w Czeskim Cieszynie i córka naszych dobrych znajomych z Wędryni. Jest ona laureatką konkursu krasomówczego ogłoszonego przez marszałka województwa śląskiego, tematem była odwaga i dokonywanie wyborów. Karolina opowiedziała historię swojej prababci w tak piękny i refleksyjny sposób, że konkurs ten wygrała i w nagrodę pojechała do Brukseli. Przedstawiła nam swoją zwycięską opowieść i wywołała u nas prawdziwe łzy wzruszenia.

 

 19.05.2019-tego dnia odbyła się pierwsza tegoroczna wycieczka naszego koła, nie była daleka ale za to bogata w treści. Celem podróży były Katowice, a dokładnie Muzeum Śląskie i NOSPR.

Na początek odwiedziliśmy Muzeum Śląskie , usytuowane na terenie dawnej kopalni Katowice. Kopalnia węgla w cudowny sposób została zamieniona w kopalnię kultury, jest to niezwykłe miejsce gdzie przeszłość wielkoprzemysłowa zderza się z subtelnym obliczem teraźniejszości, gdzie wyrobiska kopalniane zamieniono na galerie sztuki i obszary spotkań z wysoką kulturą. W przestrzeni Muzeum jest miejsce nie tylko na bierne zwiedzanie, ale także na edukację i interaktywne doznania .Zeszliśmy na 14 metrów w głąb ziemi aby zwiedzić to cudowne miejsce. Na początek przewodnicy zaprowadzili nas do Galerii Sztuki Polskiej z lat 1800-1945. Dzięki heroicznym wręcz staraniom prof. Dorowolskiego, założyciela i pierwszego dyrektora Muzeum, w zbiorach znajdują się dzieła najwybitniejszych polskich twórców, malarzy i rzeźbiarzy, nie wymienię wszystkich, ale są to m.in. dzieła: Matejki, Wyspiańskiego, Axentowicza, Brandha, Malczewskiego, Podkowińńskiego, Wyczółkowskiego, braci Gierymskich, nie zauważyłam jedynie dzieł rodziny Kossaków, ale być może to tylko moje przeoczenie.

Drugą część stanowi Galeria Sztuki Polskiej 1945 po czasy współczesne. Z tego okresu największą kolekcję stanowią dzieła Wróblewskiego, instalacje Hasiora, kolaże Szajny i Kantora.                         

Trzecia to Galeria Plastyki Nieprofesjonalnej i tu zachwycają obrazy artystów z grupy janowskiej, takich jak Krawczuk, Wróbel, Sówka i Ociepka. Ich dzieła to przede wszystkim przedstawianie śląskiej rzeczywistości, tej górniczej i familokowej, ale jakże barwnej i baśniowej, łączącej wiarę w Boga i świętych z codziennością, z trudem pracy i zabawą, chlewiki na familokowych podwórkach z aniołami. W ten sposób powstała jedyna w swoim rodzaju kronika Śląska.

Dalej obejrzeliśmy Galerię Sztuki Sakralnej, głównie rzeźby, najstarsze z XIVw.,  odnalezione i podarowane Muzeum z obszaru całego Śląska.

Te cztery galerie są  elementami stałymi, oprócz nich są wystawy czasowe, my obejrzeliśmy wystawę pod tytułem „Światło historii. Górny Śląsk na przestrzeni dziejów.”To multimedialna ekspozycja prowadząca zwiedzających od prehistorii regionu po czasy współczesne.

Oglądamy budzący się do życia wielki przemysł, rozkwit architektury, powstania śląskie, komunistyczną rzeczywistość , zryw solidarnościowy i czasy najnowsze.

 

 

Po zwiedzaniu przyszła pora na posiłek, który część z nas spożyła w jednej z trzech muzealnych restauracji. Niestety pogoda pokrzyżowała nam plany, z powodu ulewy i burzy, nie mogliśmy wjechać na wieżę wyciągową i obejrzeć pięknej panoramy Katowic. Jednak kiedy wyszło słońce, to wykorzystaliśmy czas pozostały do koncertu, na zwiedzanie całej katowickiej Strefy Kultury.

             O godzinie 19.30, w sali katowickiej siedziby NOSPR, rozpoczął się ostatni koncert   z cyklu Festiwal Katowice Kultura Natura, tegorocznym motywem przewodnim festiwalu były kobiety, w szerokim tego słowa znaczeniu. My mieliśmy zaszczyt i wielkie szczęście usłyszeć koncert w wykonaniu londyńskiej Philharmonia Orchestra,  pod dyrekcją latynoskiej dyrygentki Alondry de la Parra. Jak piszą o niej światowe media, jest to dyrygentka, która muzykę współczesną wprowadziła w XXI wiek. Na początek usłyszeliśmy awangardowy utwór współczesnej kompozytorki Gabrieli Ortiz i dalej koncert skrzypcowy Jeana Sibeliusa ze słynną skrzypaczką Viktorią Mullową w roli solistki. Obydwa wykonania były brawurowe, w drugim utworze dyrygentka i skrzypaczka uzupełniały się idealnie, obydwie posiadają niezwykły temperament muzyczny, który każe im swoje interpretatorskie emocje wyrażać całym ciałem, w   połączeniu z doskonałą orkiestrą daje istne fajerwerki doznań dźwiękowych i  wzrokowych. W drugiej części koncertu zaprezentowano V Symfonię e-moll Piotra Czajkowskiego. Utwór niezwykle wzniosły i patetyczny, jego wykonanie było po prostu doskonałe, burza oklasków i owacja na stojąco to najlepszy dowód maestrii londyńskich filharmoników oraz doskonałej i nowoczesnej dyrygentury.

Wróciliśmy do Cieszyna w późnych godzinach nocnych, wypełnieni wrażeniami.

 

 25.05.2019- już w kolejną sobotę pojechaliśmy, tym razem, może nie na wycieczkę , ale  raczej na majówkę. Tego dnia w Trzyńcu odbywał się Festiwal PZKO. Wielkie święto Polaków mieszkających w Czechach, my postanowiliśmy  uczestniczyć w tym wydarzeniu nie tylko ze względu na zabawę, ale przede wszystkim aby wesprzeć  naszych zaolziańskich rodaków. Nie bylibyśmy sobą gdybyśmy ominęli jakieś  ciekawe muzeum. Tym razem, specjalnie dla naszej 50 osobowej grupy, swoje podwoje otwarło, zwykle nieczynne w soboty, Muzeum Trzyńca i Huty Trzynieckiej. Pani kustosz osobiście oprowadziła nas po placówce, pokazała bogatą kolekcję zbiorów z przeszłości regionu i multimedialną opowieść o hucie trzynieckiej.

Potem spacerkiem podeszliśmy do Verk Areny, gdzie odbywał się festiwal. Weszliśmy na teren wielkiego wydarzenia, gdzie nasi rodacy pokazywali wszystko co mają  najlepszego do zaoferowania, zarówno w sferze kultury, rzemiosła jak i gastronomii. Całym terenem wokół Verk Areny zawładnęły stoiska z jedzeniem i napitkami, gdzie prezentowały się wszystkie koła PZKO z całego Zaolzia. Czegóż tam nie było, kiełbaski, szaszłyki, golonka i wszelkie inne przysmaki, wyśmienite kołocze, znakomite miodule i oczywiście nieodłączne piwo Radegast. Mimo tego bogactwa alkoholi, nie  widziałam ani jednego nietrzeźwego człowieka.

Tymczasem we wnętrzu hali sportowej trwały występy kolejno: połączonych chórów zaolziańskich, zespołów ludowych w pięknym programie Z biegiem Olzy, Gimnastyków z Wędryni, których specjalnością są piramidy z ludzi, następnie wystąpiła pani Olga  Bończyk, która jak się okazało ma zaolziańskie korzenie, a wisienką na torcie był występ Zespołu Śląsk. Przez 1.5 godziny ci rewelacyjni artyści, prezentowali swoje umiejętności w tańcach i pieśniach, niemalże ze wszystkich regionów Polski. To bogactwo barw, doskonałość wykonania, tempo następujących po sobie utworów, to wszystko wywołało niekończącą się owację. Naprawdę Zespół Śląsk godnie i na najwyższym poziomie  reprezentuje nasz region i cały kraj. Na koniec prezentował się rockowy zespół Lake Malawi, który na tegorocznej Eurowizji zajął 10 miejsce.

I tak pełni pozytywnych wrażeń wróciliśmy do Cieszyna ok. 23 godz.

    

 Koło MZC w Grodźcu / Prezes Irena Skrzyżala /

 

Wieczór z Ziemią Świętą

Kwietniowe spotkanie członków Koła MZC w Grodźcu było naznaczone przedświąteczną atmosferą. Na wstępie Pani Prezes Irena Skrzyżala przywitała licznie przybyłych 12 kwietnia 2019

 

roku do Strażnicy OSP w Grodźcu członków Koła oraz gości. Przywitaliśmy w naszym gronie trzech nowych członków - Anielę Jakubiec, Stanisława Jakubiec i Ewę Wolańską, którym wręczone zostały legitymacje oraz znaczki naszej organizacji.

Pani Prezes wspomniała o niedawno zmarłym, byłym prezesie ZG MZC i zarazem Wielkim Przyjacielu naszego Koła, Panu Mariuszu Makowskim. Zachęciła do zebrania do puszki datków pieniężnych, które posłużą do opłacenia mszy św. w intencji Zmarłego. Msza św. odprawiona będzie  w maju, w 10 Rocznicę założenia naszego Koła. Inicjatywa ta spotkała się z wielkim zrozumieniem.

Na krótko przed Świętami Wielkanocnymi, jak od lat już nakazuje nasza macierzowa tradycja, spotkaliśmy się, by wspólnie przygotować się duchowo do tego radosnego święta. Ponadto, albo raczej należy powiedzieć, przede wszystkim, przybyliśmy na to spotkanie w oczekiwaniu na drugą część wirtualnej wędrówki po Izraelu. Oczywiście okraszonej ciekawymi opowieściami Pana Benedykta Samola i Jego wnuka Nikodema Wojtonia, którzy podzielili się swoimi wrażeniami z wędrówki po Ziemi Świętej.

Pierwsza część miała miejsce podczas naszej ostatniej wigilijki. Zaprowadziła nas do najważniejszych miejsc związanych z narodzinami i dalszym życiem Pana Jezusa. Dla tych osób, które nie uczestniczyły w wigilijnym spotkaniu, Pan Benedykt Samol w skrócie nawiązał do swojej poprzedniej prelekcji, by dalsza część Jego opowieści była dla wszystkich bardziej zrozumiała. Materiał bowiem, który przygotowany został przez obu Panów na kwietniowe spotkanie, dotyczył w głównej mierze miejsc związanych z pojmaniem i ukrzyżowaniem Chrystusa oraz odwiedzeniem Grobu Pańskiego.

Tak więc dzięki barwnym opowieściom, popartymi ciekawymi zdjęciami, mogliśmy niejako przejść całą Drogę Krzyżową Jezusa. Dla wielu z nas zapewne wielkim zaskoczeniem było, iż obecnie droga ta zasadniczo różni się od tej, po której zmierzał Jezus ku swemu przeznaczeniu. Chodzi o to, że trudno tu o klimat, który oddawałby dostatecznie wagę tamtego wydarzenia. Na trasie panuje przeogromny tłok, a na całej jej długości ustawione są kramy z pamiątkami. Przykre, że zarządzający tym terenem nie zadbali o to, by tak ważne dla chrześcijan miejsce otrzymało godną oprawę.

Mimo to z ciekawością oglądaliśmy święte miejsca, do których tylko nielicznym z nas udało się dotrzeć. Przywiezione przez Państwa Samolów pamiątki, w tym miniaturka Krzyża, na którym Jezus dokonał żywota, a także światła świec, przepiękne żonkile  i charakterystyczny zapach kadzideł pozwoliły nam poczuć atmosferę Zmartwychwstania i zbliżającej się Wielkiej Nocy.

Na zakończenie w imieniu członków Koła Pani Prezes podziękowała Panom serdecznie za niezmiernie interesującą opowieść. A w dowód wdzięczności wręczyła książki wydane przez Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej - „Śląsk Cieszyński”.

Cieszyńskie Magnolie

W niedzielę, 14 kwietnia pięcioro członków naszego Koła uczestniczyło w corocznym Święcie Magnolii. Wysłuchaliśmy ciekawych opowieści o korzeniach tej tradycji, o poszczególnych wspaniałych „eksponatach” i okolicznych budowlach. Uczestniczyliśmy w bardzo podniosłej a zarazem smutnej uroczystości sadzenia magnolii w Parku Pokoju. Jedna poświecona pamięci Danuty Pawłowicz, druga pamięci  Mariusza Makowskiego.

Pamięci Mariusza Makowskiego (1958 – 2019)

Odszedł nagle, niespodziewanie, po krótkiej, ciężkiej chorobie. Mariusz Makowski, historyk, muzealnik, społecznik, wieloletni Prezes i Członek Honorowy Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, inicjator reaktywacji, po 80 latach,  Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Grodźcu.

 

 

W 10 rocznicę zebrania założycielskiego Koła, 16 maja 2019 r. uczciliśmy pamięć Zmarłego Mariusza Makowskiego. Najpierw uroczystą Mszą Świętą w Kościele p.w. św. Bartłomieja w Grodźcu, odprawioną przez Proboszcza Parafii ks. Andrzeja Szczepaniaka, a później spotkaniem wspomnieniowym na Grodzieckim Zamku, dzięki uprzejmości jego właściciela, Pana Michała Bożka. Jak silne więzi łączyły Zmarłego z Grodźcem, ile cennych inicjatyw dotyczących jego historii było autorstwa Mariusza, jakim był Człowiekiem i jak trudno będzie Go zastąpić, z wielkim wzruszeniem opowiadał Pan Michał.

Nie sposób opisać zasług śp. Mariusza dla grodzieckiego Koła. Był współautorem niemal wszystkich publikacji Koła, nie szczędził swych rad, dzielił się wiedzą i pomysłami, dzięki którym nasze spotkania z historią były ciekawe i gromadziły liczne grono zainteresowanych. Hojnie dzielił się swą życzliwością i serdecznością, dlatego w Jego obecności było swojsko, ale i majestatycznie. Odszedł, a my nie zdążyliśmy Mu za to wszystko dobro podziękować.

W podobnym tonie wypowiadali się wszyscy, którzy w tym spotkaniu uczestniczyli, m. in.
pani Bernadeta Łuszczewska – Gruszka, pan Ryszard Stanclik Prezes Towarzystwa Miłośników Jaworza oraz brat Zmarłego Leszek, który na koniec podziękował za ten wzruszający wieczór wspomnień, któremu towarzyszyły z ekranu zdjęcia upamiętniające działalność Mariusza Makowskiego na Ziemi Cieszyńskiej.

Na koniec przytoczę fragmenty mowy pożegnalnej wygłoszonej przez Prezes ZG MZC Martę Kawulok na uroczystości pogrzebowej śp. Mariusza Makowskiego:

Kocham Cię Ziemio Cieszyńska, więc cóż mogę Ci dać? – to piękne wyznanie i proste pytanie przez lata towarzyszyło nieodżałowanej pamięci Kustoszowi Mariuszowi Makowskiemu. Choć dzieciństwo i młodość spędził w Katowicach, to gdy przybył na Ziemię Cieszyńską związał się z nią na zawsze, oddając jej bez reszty swe serce, talent i czas. (-)

Życie Kustosza Mariusza Makowskiego, to było piękne życie, bogate, pełne pasji, niestety zbyt krótkie, ale niemal w całości poświęcone jego największej miłości – Ziemi Cieszyńskiej, powstałej – jak mówią – z uśmiechu Boga i wobec której miał jeszcze tyle planów… Był kontynuatorem myśli swego poprzednika, Prezesa Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej: „…jesteśmy tu po to by wciąż iść przed siebie świadomi, że wszystko przemija z chmurami zaś przemijające utrwalić i donieść, by nieprzemijającym się stało gdy nas już nie stanie”. Te mądre słowa Leona Miękiny Mariusz Makowski przyjął jako duchowy testament i znakomicie realizował tę misję, przekazując dalej, kolejnym pokoleniom to piękne przesłanie.„Kocham cię, Ziemio Cieszyńska, więc cóż mogę ci dać?”

 

Koło MZC w Strumieniu/ Prezes Bronisław Świeży/

W  dniu 09  kwietnia 2019 zorganizowano wycieczkę do Muzeum Śląskiego w Katowicach. Głównie zwiedzano ekspozycje  związane ze zbiorami  Ziemi Strumieńskiej, oraz z historią Powstań Śląskich  z uwzględnieniem I Powstania Śląskiego w 1919 roku  /w 100 – lecie tego wydarzenia /,  którego sztab znajdował się w Strumieniu. W wycieczce uczestniczyło 16 członków Koła.

Klub Literacki "Nadolzie" / Prezes Jolanta Skóra/

Co nas inspiruje?

Dnia 23.04.2019r. na spotkaniu w KL ”Nadolzie”  Elżbieta Holeksa zaprezentowała ze swadą opowiedziany i starannie wydany album (poświęcony swoim przodkom), zatytułowany:  „Minia, Hela, Frantek i inni, czyli ratujmy wspomnienia".  Album   opatrzony jest rodzinnymi fotografiami. Natomiast  Andrzej Macura, Bożena Pochaba i Paweł Małysz zauroczyli słuchaczy nowymi wierszami.

 

Święta majowe u Polonusów w Brnie

Członkowie Klubu Polskiego „Polonus” w Brnie corocznie w sposób uroczysty obchodzą święta majowe, czyli przypadające na 2 maja Dzień Flagi oraz Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Konstytucji 3 Maja. Fakt, że w Polsce są z tej okazji dni wolne od nauki i pracy, jest widoczny w tych dniach w Brnie na pierwszy rzut oka. Co chwila można napotkać grupy polskich turystów w centrum miasta. Niektórzy zupełnie przypadkowo, lecz z miłym zdziwieniem zahaczyli też o siedzibę Klubu „Polonus”, czemu nie trzeba się dziwić, gdyż znajduje się ona w miejscu obowiązkowego zwiedzania – czyli w siedzibie Starego Ratusza, wprost „pod krokodylem” i „brneńskim kołem”.

Z okazji wyżej wymienionych świąt Polacy z Brna tradycyjnie udawali się z kwiatami pod tablicę upamiętniającą polskich więźniów na Szpilberku. Niestety, od ubiegłego roku trwają prace remontowe na wzgórzu Szpilberk i teren jest zamknięty. Na odsłonięcie tablicy po renowacji trzeba więc poczekać.

Jako program zastępczy udało się Polonusom zorganizować wieczorek poetycki z panią Marią Nowak – mieszkanką Ustronia, poetką, długoletnią księgową Gazety Ustrońskiej. Z realizacją tego zaproszenia znacząco dopomogła pani Anna Baron z MK PZKO Karwina Raj a po stronie logistycznej i technicznej podjęli się zadania wnukowie pani poetki, Bartek – student ekonomii oraz Jaś – uczeń szóstej klasy szkoły podstawowej.

Pani Maria Nowak jest autorką wierszy okolicznościowych oraz wierszy inspirowanych wewnętrznymi emocjami, także o treści religijnej, ekumenicznej. Poza twórczością w języku literackim tworzy również dowcipne teksty i poezję w gwarze cieszyńskiej.

Wieczór autorski rozpoczął się od wideoklipu do wiersza „Wywiad – rzeka z rzeką Wisłą”. Następnie, jak przystało na obchody ważnych świąt narodowych, poetka przedstawiła wiersze patriotyczne, a w dalszej kolejności wiersze o charakterze rozważań nad życiem, wiersze dedykowane rodzinie lub innym osobistościom z Ustronia i okolic. Na koniec zabrzmiały wiersze w gwarze cieszyńskiej, opisujące sytuacje „z życia wzięte“, odnoszące się do czasów PRL-u, jak również do czasów obecnych. Trzeba przyznać, że te tematy najbardziej podbiły serca słuchaczy – szczególnie wierszyki o tym, jak „trzi żabnioki od Cieślarki robiły błozna ze starki“, czy wiersz „O starziku“, „Łożralec“ i wiele innych. I chociaż niektórzy słuchacze domagali się głębszej analizy niektórych wierszy, nie starczyło na to czasu. Podsumowując należy stwierdzić, że autorka jest wnikliwą obserwatorką życia, patriotką Beskidu Śląskiego, kultywatorką tradycji i posiada niezmierny dar trafić poezją w sedno sprawy. Autorka na końcu z uśmiechem zapewniła, że wszelka zbieżność osób występujących w tych wierszach jest zupełnie przypadkowa a Ustawa o RODO nie ma tutaj zastosowania.

Pani Maria Nowak przekazała członkom Klubu „Polonus” swój tomik „Czas i Wisła płyną dalej i dalej...”. Na koniec wieczoru autorskiego odbyło się spotkanie towarzyskie z poczęstunkiem. Członkowie Klubu „Polonus” w Brnie dziękują pani Marii Nowak za uświetnienie obchodów świąt państwowych, za miły wieczór i kto wie – może o pobycie w Brnie pani poetka też napisze jakiś wiersz....

Spotkanie w Klubie Polonus w Brnie- relacja Marii Nowak

Zaproszenie do klubu Polonus otrzymałam już w ubiegłym roku, na obchody Święta Odzyskania Niepodległości. Jednak ten termin nie bardzo mi odpowiadał. W styczniu otrzymałam je ponownie na dzień 2 maja, gdyż Polonusi obchodzą Dzień Flagi, Dzień Polonii i Polaków za Granicą oraz Dzień Konstytucji 3 Maja.

Na terenie Brna mieszka 464 Polaków, według spisu w 2011 r., a w całym kraju południowo morawskim – 772 osoby. Po długiej przerwie (organizacje polonijne istniały i działały już przed wojną), na początku 1997 r. założono KLUB POLSKI dla Polaków przebywających na stałe w Brnie i przyjaciół.Do realizacji tej idei przyczynił się tragiczny wypadek polskiego autokaru pod Brnem. Brneńska Polonia wtedy, na prośbę Konsula RP w Ostrawie, włączyła się w pomoc rannym i członkom ich rodzin. To spontaniczne posunięcie ożywiło myśl założenia nowego stowarzyszenia.

 

Wniosek o rejestrację organizacji POLONUS został wpisany na listę stowarzyszeń Ministerstwa Spraw Wewnętrznych Republiki Czeskiej. Dzięki temu Klub także otrzymał błogosławieństwo prof. Stelmachowskiego i przyznano mu również dotację z Polski. Powoli przygotowywałam się do wyjazdu. Śledziłam strony internetowe Klubu, aby jak najwięcej wiedzieć o ich działalności i przygotowywać pod nich swoją twórczość. Miasto Ustroń w ramach jego promocji przygotowało mi 4 pakiety do wręczenia przedstawicielom Klubu w Brnie. Znajdowały się w nich turystyczne foldery, okolicznościowe gadżety, Kalendarz Ustroński, naukowe wydawnictwa prof. Szczepańskiego, Jana Wantuły i Andrzeja Niedoby, a także po tomiku moich wierszy.

Na spotkanie pojechałam z p. Anną Pyszny-Baron z PZKO Karwina-Raj oraz moimi wnukami, którzy obsługiwali projektor. Do mojego wiersza „Wywiad – rzeka, z rzeką Wisłą z okazji 700-lecia Ustronia” (22 zwrotki) nauczycielka języka polskiego Urszula Ciompa zrobiła video-clip . Zdjęcia historyczne do każdej zwrotki, plusk Wisły, śpiew ptaków, śpiewy dzieci z Zespołu Równica oraz jej recytacja. Piękne widoki Ustronia, akcenty ekumeniczne (Kamień na Równicy, przelot papieża JP II nad Hermanicami) przybliżyły Polonusom miejscowość, z której pochodzę.

Najpierw recytowałam wiersze o ojczyźnie i o swojej małej ojczyźnie, i inne okolicznościowe. Polacy byli najbardziej chłonni wierszy i opowiadań pisanych gwarą cieszyńską. Po zakończeniu wieczorka zadawano mi mnóstwo pytań związanych tematycznie (np. co poeta miał na myśli). Chcę zaznaczyć, że witano mnie i przyjęto wyjątkowo. Cieszyli się ogromnie z mojego pobytu i dawali mi odczuć, że przyjechała do nich prawdziwa Polska. Jeszcze długo po moim wyjeździe trwało ich spotkanie, dyskutując z radością o swoich wrażeniach. Polonusi z wielką nostalgią i zainteresowaniem przyjęli moje wspomnienia o przelocie Jana Pawła II z uroczystości kanonizacyjnych św. Jana Sarkandra w Ołomuńcu do Skoczowa, miejsca jego urodzenia. Przelot odbył się również nad Hermanicami, moją rodzinną miejscowością, gdzie papież pobłogosławił budujące się sanktuarium oraz Ustroń.Gdybym zabrała z sobą twórczość poświęconą Janowi Pawłowi II, to też byłaby dla nich ogromnym przeżyciem.

Tamtejsi Polacy to prawnicy, tłumacze, przewodnicy, nauczyciele i ksiądz z kościoła Św. Jana, gdzie raz w miesiącu odprawiane są msze św. w języku polskim. Wśród uczestniczek była i p. Olga z Cieszyna, pracująca kiedyś w Celmie. Już 4 maja polskie gazety na terenie Czech odnotowały z bogatą dokumentacją zdjęciową to spotkanie.To spotkanie z Polonusami w Brnie dodało mi skrzydeł i wiary w siebie.

Maria Nowak

PS. Prezesem Koła jest p. Danuta Kone-Król, z zawodu prawnik, a na co dzień tłumacz. Pochodzi z Zaolzia z Ropicy.

 

5. Sprawy bieżące

 

Pani prezes Marta Kawulok przedstawiła następujące sprawy:

 

- Relacja z  uroczystych obchodów  Święta Konstytucji 3 Maja.

             Uroczystości rozpoczęła Msza św. patriotyczna w Kościele Parafialnym p.w. Św Marii Magdaleny w Cieszynie. O godz. 12.00 rozpoczęły się na cieszyńskim Rynku uroczyste obchody Święta Konstytucji 3 Maja od odśpiewania hymnu państwowego. Następnie okolicznościowe przemówienie wygłosił Przewodniczący Rady Miejskiej Cieszyna Remigiusz Jankowski, po czym obecni wzięli udział w lekcji śpiewu patriotycznego.

O godz. 14.00 na Rynku w majowym świętowaniu wzięły udział kapele ludowe - Kapela Torka, Kapela Fundacji Braci Golec i inne, w programie przewidziano  warsztaty plastyczne , artystyczne, stoiska z rękodziełem, oraz tradycyjnym jadłem. Impreza została zrealizowana w ramach projektu "Kaj indzi inakszy u nas po naszymu. Kultura ludowa Śląska Cieszyńskiego".

W tym samym dniu o godz. 14.00 w Książnicy Cieszyńskiej  w ramach imprezy towarzyszącej został wygłoszony referat "Obchody rocznicy Konstytucji 3 Maja na Śląsku Cieszyńskim do 1918 roku" z prezentacją unikatowych materiałów ze zbiorów biblioteki.

W podsumowaniu relacji z uroczystości Pani Prezes zwróciła uwagę na brak uroczystej oprawy Święta. Zrezygnowano ze składania kwiatów, zostały wystawione tylko 4 poczty sztandarowe.

 

- Aneks do Umowy  o świadczeniach usług telekomunikacyjnych  przez Orange S.A

            Zarząd Główny MZC  zapoznał się z  Aneksem do Umowy o świadczeniach usług telekomunikacyjnych  przez Orange S.A,  dotyczącym przedłużenia tej Umowy. Ze względu na korzystną ofertę zaproponowaną telefonicznie w grudniu 2018 r.  (kwota proponowana miała być niższa od obowiązującej  w Umowie), ZG MZC  zdecydował się na przedłużenie Umowy z Orange S.A   W rzeczywistości opłaty od stycznia są wyższe o 25% .

Zarząd  Główny upoważnił  Panią Prezes Martę Kawulok do złożenia  reklamacji w sprawie Aneksu do Umowy o świadczeniach usług telekomunikacyjnych  przez Orange S.A.

 

- Aneks do Umowy najmu mieszkania z p. Januszem Kacyrzem / Dom Ludowy, ul. Słowicza 10 w Cieszynie/

            Zarząd Główny MZC zapoznał się  z  Umową, zawartą między Macierzą Ziemi Cieszyńskiej jako właścicielem, a najemcą  p.Januszem  Kacyrzem, dotyczącą opłat za najem mieszkania w Domu Ludowym przy ul. Słowiczej 10 w Cieszynie. Umowa zawarta w 2003 roku  nie obejmuje w opłacie  czynszowej  wywozu  nieczystości stałych . Za tę usługę  został obciążony właściciel. W związku z tym nieporozumieniem, ZG MZC  jednogłośnie podjął decyzję, o konieczności sporządzenia  Aneksu do Umowy z dniem 03.06.2019 r między Macierzą Ziemi Cieszyńskiej, a najemcą p. Januszem Kacyrzem.W Aneksie zostanie ujęte, iż opłatę  za wywóz nieczystości będzie ponosił najemca począwszy od 2018 r.  Za rok 2018  opłata  wynosi 247,20 zł, za I kwartał 2019 – 61,30 zł. Począwszy od II kwartału 2019 r. opłata wzrasta i wynosi  90 zł / kwartał. Zostanie dofakturowana do bieżącego czynszu.

 

Kolejno prowadząca obrady poinformowała o :

 

- treści pisma skierowanego do Dyrektorów Szkół Średnich Powiatu Cieszyńskiego, informującym o terminie i regulaminie ubiegania się młodzieży o stypendia macierzowe i pomostowe  na rok szk. 2019 / 2020,

 

- braku odpowiedzi z Sądu Rejonowego w Bielsku – Białej na pismo ZG MZC, dotyczące  wpisu w KRS Stowarzyszenia Macierz Ziemi Cieszyńskiej Towarzystwo Miłośników Regionu w Cieszynie  do rejestru przedsiębiorców,

 

- terminie IX Złazu Górskiego Macierzy im. W. Orszulika – 29.06.2019r. do schroniska na Kamiennym w Wiśle

 

- terminie składania artykułów do "Kalendarza Cieszyńskiego 2020"  -  do końca czerwca 2019 r.

 

- terminie składania wniosków o stypendia macierzowe i pomostowe: do 14 sierpnia 2019,

 

- kalendarium wystawiania Pocztu Sztandarowego przez Koła Terenowe MZC

 

 

 

 

 

 

KALENDARIUM

 wystawiania Pocztu Sztandarowego przez Koła Terenowe MZC           

                         

ROK 2019

 

LP

DATA

NUMER KOŁA 

1

20 lutego 2019

CKH  / Dębowiec – Cichociemni/

2

20 marca 2019

Nr 3  Cieszyn / Uroczystości Pod Wałką/

3

03 maja  2019

CKH –  Święto Konstytucji 3 Maja

4

18 maja 2019

Nr 3 Cieszyn - WZD

5

01 września 2019

Nr 4 Cieszyn/ 80 - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6

11 listopada 2019

Nr 5  Cieszyn – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

 

                                                                       ROK 2020

 

LP

DATA

NUMER KOŁA 

1

20 lutego 2020

CKH  / Dębowiec  – Cichociemni/

2

20 marca 2020

Nr 6  Cieszyn / Uroczystości Pod Wałką/

3

03 maja  2020

Nr 8 –  Święto Konstytucji 3 Maja

4

22 maja 2020

Nr 3 Cieszyn - WZD

5

01 września 2020

Nr 1 Cieszyn / 81 - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6

11 listopada 2020

Nr 2  Cieszyn – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

                                                                      

                                                                       ROK 2021

 

LP

DATA

NUMER KOŁA 

1

20.02.2021

CKH  / Dębowiec– Cichociemni/

2

20 marca 2021

Nr 4  Cieszyn / Uroczystości Pod Wałką/

3

03 maja  2021

Nr 6 –  Święto Konstytucji 3 Maja

4

20 maja 2021

Nr 3 Cieszyn - WZD

5

01 września 2021

Nr 8 Cieszyn/ 82 - Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6

11 listopada 2021

Nr 5  Cieszyn – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

 

 

                                                                       ROK 2022

 

LP

DATA

NUMER KOŁA 

1

20 lutego 2022

CKH  / Dębowiec  – Cichociemni/

2

20 marca 2022

Nr 1  Cieszyn / Uroczystoścj Pod Wałką/

3

03 maja  2022

Nr 2  –  Święto Konstytucji 3 Maja

4

18 maja 2022

Nr 3 Cieszyn - WZD

5

01 września 2022

Nr 4 Cieszyn/ 83- Rocznica wybuchu II Wojny Światowej

6

11 listopada 2022

Nr 5  Cieszyn – Rocznica Odzyskania Niepodległości

 

Stałe dyżury:

Koło MZC nr 3 w Cieszynie –/ Walny Zjazd  Delegatów Macierzy/

Koło MZC CKH - / Cichociemni w Dębowcu/

Kolo MZC nr 5 – oprócz 01 września, oraz 03 maja – terminy warunkuje kalendarz roku szkolnego

 

            Pani Prezes poinformowała,  że Msza św. za śp. Maiusza Makowskiego, od ZG MZC oraz wszystkich Macierzowców , zostanie odprawiona 21.09.2019 / tj. w sobotę /, o godz. 18.00 w Kościele  św. Marii Magdaleny w Cieszynie

 

 

Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                          Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a

Facebook
MZCnew version 11