Okólnik nr 3/2020

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 3/2020

 

OKÓLNIK NR 3 /2020

 

Z POSIEDZENIA  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

                                                  w dniach 22 czerwca i 07 września 2020r.

 

 

1.  Relacje z udziału członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

    w lipcu, sierpniu i wrześniu 2020 roku.

                                                          

- 08 lipca 2020  -  udział w uroczystości pogrzebowej śp. Jana Szerudy -  Prezesa Koła MZC w Drogomyślu ,  Członka Honorowego Macierzy. Zarząd Główny reprezentowali Prezes Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny. Mowę pożegnalną w imieniu ZG MZC i wszystkich Macierzowców wygłosiła  Prezes ZG Marta Kawulok  Został zakupiony wieniec, był wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli członkowie Koła MZC w Drogomyślu,

 

- 01 sierpnia 2020  -  w Żywocicach odbyły się uroczystości rocznicowe upamiętniające  wydarzenie z 4 sierpnia 1944 roku, kiedy to gestapo niemieckie rozstrzelało wiele niewinnych Polaków i kilku Czechów. Obecni na uroczystości wysłuchali przemówienia Ministra Obrony w RC. Zarząd Główny reprezentował wiceprezes Bronisław Brudny, który w imieniu Zarządu Głównego MZC złożył pod pomnikiem upamiętniającym tą tragedię bukiet biało – czerwonych kwiatów. W uroczystości uczestniczyli również Burmistrz Miasta Cieszyna  p. Gabriela Staszkiewicz oraz Starosta Powiatu Cieszyńskiego p. Mieczysław Szczurek,

 

-  05 sierpnia 2020  – narodowe czytanie „ Balladyny”.  W Cieszynie czytanie zostało zorganizowane przed  Biblioteką Miejską..  Z ramienia Zarządu Głównego MZC udział wzięły p. Władysława Magiera oraz p. Natalia Bańczyk,

 

-  22 sierpnia 2020  -  udział członków Zarządu Głównego  MZC w uroczystości pogrzebowej
śp. Władysława Sosny - Prezesa  PTE, byłego prezesa PTTK Oddział w Cieszynie,  Członka Honorowego Macierzy. Zarząd Główny MZC reprezentowali p. Władysława Magiera  Prezes Koła MZC nr 4 Przewodników PTTK oraz wiceprezes Zarządu Głównego MZC p. Leszek Pindur, który wygłosił mowę pożegnalną. Został zakupiony wieniec, oraz wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym stanęli członkowie Koła MZC nr 4 - p. Władysława Magiera, p. Janina Hławiczka  i  p. Andrzej Słota.,

 

- 27 sierpnia 2020 – w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się uroczystość poświęcona Pawłowi Kubiszowi. Postać wybitnego Cieszyniaka przybliżył p. Wojciech Święs. Zarząd Główny reprezentował wiceprezes  Bronisław Brudny,

 

- 01 września 2020 – uroczystości związane z 81- rocznicą wybuchu II Wojny Światowej i Dnia Weterana.  O godz. 9,00 pod pomnikiem ofiar faszyzmu został odśpiewany Hymn Narodowy, następnie  obecni wysłuchali okolicznościowe przemówienia Burmistrza Miasta Cieszyna p. Gabrieli Staszkiewicz i Starosty Powiatu Cieszyńskiego p.  Mieczysława Szczurka. Następnie kapelani wojskowi odmówili modlitwy w intencji poległych.  Zarząd Główny reprezentowali  Prezes Marta Kawulok, wiceprezes  Bronisław Brudny i sekretarz Aleksandra Czajkowska, którzy złożyli pod pomnikiem  bukiet biało – czerwonych kwiatów z biało czerwoną szarfą. O godz. 10,00 w intencji poległych została odprawiona Msza ekumeniczna w Kościele parafialnym Marii Magdaleny w Cieszynie. Ze względu na konieczność przestrzegania obostrzeń  związanych z pandemią nie został wystawiony Sztandar Macierzy,

 

- 02 września 2020 – spotkanie Pani Prezes Marty Kawulok oraz wiceprezesa Bronisława Brudnego
z Wójtem  Gminy Hażlach p. Grzegorzem Sikorskim  w związku z końcowymi  przygotowaniami  do uroczystości upamiętniającej  prof. Wiktora Wawrzyczka oraz Walnym Zjazdem Delegatów Macierzy

w dniu 19 września 2020r.

 

2.  Informacja na temat stanu przygotowań do Zwyczajnego ,Sprawozdawczego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy w dniu 19 września  2020 r.

 

            Prowadząca obrady prezes Marta Kawulok  przedstawiła  obecnym najważniejsze ustalenia poczynione z Wójtem Gminy Hażlach p. Grzegorzem Sikorskim odnośnie uroczystości upamiętniającej prof. Wiktora Wawrzyczka oraz Walnym Zjazdem Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, które odbędą się w dniu 19 września 2020r.

Na początku zapoznała obecnych z programem uroczystości poświęconej pamięci prof. Wiktora Wawrzyczka, a następnie przeszła do omówienia spraw związanych z WZD Macierzy. Przypomniała nazwiska osób zaangażowanych w pracę na Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy:

Prowadzący obrady - p. Władysława Magiera i p. Leszek Pindur

Protokolanci – p. Aleksandra Czajkowska i p. Irena Skrzyżala

Członkowie Komisji Mandatowej - p. Józef Król, p. Cezary Tomiczek, p. Henryk Franek

Członkowie Komisji Uchwał i Wniosków - p. Urszula Skowron, p. Natalia Bańczyk,                                                        p. Halina Sajdok -  Żyła

Delegaci wyznaczeni do Pocztu Sztandarowego – p. Władysława Magiera, p. Halina Sajdok -Żyła,

 p. Józef Stoszek

Sprzedaż wydawnictw macierzowych – p. Janina Guziur Brener

Transport uczestników z Cieszyna do Hażlacha  i z powrotem zapewni p. Andrzej Słota

 

Kolejno Pani Prezes poinformowała, że w związku z pandemią zaistniała konieczność ograniczenia ilości osób, w tym delegatów, uczestniczących w WZD Macierzy. Dlatego ZG MZC przyjął następujący klucz odnośnie liczby delegatów z poszczególnych Kół:

Jeśli  Koło MZC liczy :

-  do 30 członków                   1 delegat  tj.  prezes Koła

-  od 31  do 60 członków        2 delegatów, w tym  prezes Koła

-  od 61  do 90 członków        3 delegatów, w tym  prezes Koła

-  powyżej 90 członków          4 delegatów, w tym  prezes Koła

Z GKR zostanie zaproszona tylko  Przewodnicząca, ponadto zaproszone zostaną osoby wyróżnione i Jubilaci. Łącznie to będzie 58 osób.

 

Następnie Pani Prezes zapoznała zebranych z  najważniejszymi punktami  zawartymi w projekcie „Planu pracy ZG MZC na 2020 rok” oraz z projektem „Sprawozdania z działalności ZG MZC w 2019 roku”. Nie wniesiono uwag. Obecni otrzymali również wydrukowane  „Sprawozdanie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  za rok 2019”.

Kolejna informacja dotyczyła „Zaproszeń na WZD”, które będą zawierały  „Porządek obrad” oraz „ Regulamin obrad”. Zaproszenia wydrukuje  współorganizator Zjazdu - Wójt Gminy  Hażlach
p. Grzegorz Sikorski.

            Na WZD MZC zostaną zaproszeni  Jubilaci – członkowie Honorowi Macierzy, którzy w 2020 r. obchodzą swoje Jubileusze 80 lat, 85 lat, 90 i 95 lat. W tym roku Jubilatami są  p. Józef Klajsek – 85 lat i  p. Eugeniusz Lorek  - 80 lat., obaj członkowie Koła nr 2 w Cieszynie.

Następnie Pani Prezes przekazała obecnym Zaproszenia na zwyczajny, sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Macierzy. Zaproszenie zawierało program uroczystości upamiętniającej prof. Wiktora Wawrzyczka oraz porządek obrad  Walnego Zjazdu Delegatów MZC.

 

 3. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Klub Literacki „Nadolzie / Prezes Jolanta Skóra /

Biesiada Poetów KL „Nadolzie” w ogrodzie Pawła Małysza

- 15 września br. w piękny, ciepły jeszcze letni dzień członkowie Klubu Literackiego „Nadolzie”, po kilkumiesięcznej przerwie (spowodowanej  pandemią) spotkali się w ogrodzie swojego kolegi po piórze - Pawła Małysza. Poeci „Nadolzia” stęsknieni siebie, czytania poezji i rozmów o poezji, w urokliwej scenerii mieli sposobność podzielić się tekstami, które powstały w  podczas  odosobnienia. Dla części z nas ten trudny czas był motorem do pisania, co zaowocowało powstaniem kilku wierszy. Niemniej niektórzy nie mogli w żaden sposób przelać na papier sporej frustracji i trudnych emocji towarzyszących temu okresowi.

Rozmawiano  o tym,  jak bardzo brakowało comiesięcznych spotkań i wymiany nie zawsze uładzonych myśli. Pogaduchom Poetów towarzyszyły kwilące ptaki w ogrodzie, szumiąca rzeczka Radoń za płotem i … bzyczące komary, a smaku dodawały skwierczące kiełbaski z ogniska i orzeźwiający sok domowej roboty gospodarzy.

Dziękuję  Pawłowi i jego żonie Krystynie za zaproszenie i za możliwość biesiadowania  w ich ogrodzie

 

4. Sprawy bieżące

 

Najważniejsze sprawy  przedstawiła Prezes Marta Kawulok:

1) „Kalendarz Cieszyński 2021”

             Kolegium Redakcyjne „Kalendarza Cieszyńskiego” miało dwukrotnie spotkanie tj. w dniach  04.06. oraz 22. 06. 2020 roku.  Artykuły do  „KC 2021” należy przekazać Panu Leszkowi Pindurowi  do końca czerwca br.

2) Stypendia pomostowe, macierzowe i nagrody specjalne

            Pismo informujące o tegorocznej edycji  stypendiów na rok szk. 2020/2021 zostało przesłane do szkół średnich powiatu cieszyńskiego oraz zamieszczony na stronie internetowej Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  na początku kwietnia 2020 r. Terminarz składania wniosków o stypendium pomostowe również został przesłany do szkół. W tym roku ze względu na epidemię wszystkie terminy zostały znacznie przesunięte:

- stypendia pomostowe - do 14 września 2020 należy złożyć on-line wniosek do  Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości  w Łodzi, a do 24 września przesłać ten wniosek wraz z załącznikami do Macierzy Ziemi Cieszyńskiej. Następnie  Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego po zapoznaniu się z wnioskami udziela rekomendacji i   przesyła wnioski / maksymalnie 6 wniosków/ do  Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi do 01 października 2020r.

- stypendia macierzowe dla uczniów klas maturalnych i studentów pierwszego roku - wnioski o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego prowadzonego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej  wraz z pełną dokumentacją należy złożyć w biurze Zarządu Głównego MZC do dnia 24 września 2020 r.

- stypendium artystyczne - wnioski o przyznanie stypendium z Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego prowadzonego przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej  wraz z pełną dokumentacją należy złożyć w biurze Zarządu Głównego MZC do dnia 24 września 2020 r.

- nagrody specjalne - wnioski o przyznanie nagrody specjalnej,  z Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego,  za wybitne osiągnięcia naukowe , artystyczne i sportowe wraz z dokumentacją, należy złożyć w biurze Zarządu Głównego MZC do dnia 24 września 2020 r.

3) Pismo Zarządu Koła MZC w Warszawie do ZG MZC

            Pani Prezes zapoznała zebranych z pismem Zarządu Koła MZC w Warszawie wystosowanym do Zarządu Głównego MZC w sprawie / czasowego/ zwolnienia Warszawskiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej z obowiązku wpłaty 10% z kwoty dochodu ze składek członkowskich na utrzymanie majątku Macierzy. W uzasadnieniu Pani Prezes Koła podnosiła trudności związane ze zmniejszającą się liczebnością członków  koła, z wyegzekwowaniem składek  od niektórych członków, stałą, roczną opłatą za najem lokalu , w którym spotykają się członkowie Koła.

Po dyskusji Zarząd Główny MZC nie wyraził zgody na czasowe zwolnienie z obowiązku wpłaty, uzasadniając to stanowisko tym, iż  decyzję o wpłacie 10%  z kwoty dochodu ze składek członkowskich, lub 2 zł od członka / rok   podjął Walny Zjazd Delegatów 27 maja 2017 r. -  Uchwała nr 7 / 2017 r., a ponadto ZG nie może stwarzać precedensu poprzez takie zwolnienie.

Zarząd Główny MZC zobowiązał prezes M. Kawulok do powiadomienia na piśmie o decyzji Zarządu Panią  prezes Aleksandrę Bernacką – Frankowską.

4) Podjęcie Uchwały nr 5 / 2020

            Kolejno Pani Prezes  poinformowała zebranych o zbliżającym się terminie  przesłania „Aneksów” do Umowy najmu, dla najemców pomieszczeń  będących własnością  Macierzy.

Aneksy dotyczące  nowych opłat za czynsz od stycznia 2021 roku muszą być przesłane do końca września br. Zarząd Główny musi podjąć  w tej sprawie Uchwałę. Pani Prezes wysunęła wniosek, aby wzorem ubiegłych lat ,  podwyżka czynszu dla najemców wynosiła:

 3% - dla najemców pomieszczeń w Domu Macierzy i w Domu Ludowym na Mnisztwie w Cieszynie

 10% - dla Przedszkola w Bielsku – Białej

Wniosek został poddany pod głosowanie i został podjęty jednogłośnie.

  Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 07 września 2020 r. podjął Uchwałę nr 5 / 2020 dotyczącą podwyżki czynszu, od stycznia 2021 roku, o 3% dla najemców pomieszczeń w budynkach znajdujących się w Cieszynie, a będących własnością Macierzy oraz o  10% - dla Przedszkola w Bielsku – Białej.

5) Pismo kierownika Pedagogicznej Biblioteki  Wojewódzkiej do ZG MZC

            Kolejno Pani Prezes zaznajomiła obecnych z pismem skierowanym przez kierownika  Pedagogicznej Biblioteki Wojewódzkiej w Bielsku – Białej, Filia w Cieszynie p. Agatę Chromik, do Zarządu Głównego MZC z prośbą o możliwość bezpłatnego udostępnienia sali konferencyjnej na potrzeby prowadzenia zajęć edukacyjnych dla dzieci , młodzieży i dorosłych. W uzasadnieniu prośby Pani kierownik  stwierdziła, że ze względu na rygory sanitarne, pomieszczenia, w których dotychczas odbywały się takie zajęcia,  nie spełniają tych wymagań.

Zarząd Główny pozytywnie rozpatrzył powyższą  prośbę i zobowiązał Panią Prezes do przekazania na piśmie odpowiedzi w tej sprawie.

 

                                                           Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

Facebook
MZCnew version 11