Okólnik nr 3/2022

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 3/2022

Okólnik nr 3/2022

 z posiedzeń Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej,

które odbyły się w dniach 13 czerwca i 5 września 2022 roku

 

 1. Ukonstytuowanie się nowego Zarządu Głównego MZC, wybranego na Walnym Zjeździe Delegatów Macierzy w dniu 11 czerwca 2022 roku.

              Prezes Marta Kawulok przywitała obecnych na pierwszym posiedzeniu nowo wybranego Zarządu Głównego  MZC  i stwierdziła, na podstawie listy obecności,  iż jest wymagane kworum i tym samym  obrady ZG  będą prawomocne.

Najpierw nowy  Zarząd Główny MZC musi ukonstytuować się i w pierwszej kolejności musi wybrać Prezesa ZG. Zaproponowała do pełnienia tej funkcji p. Cezarego Tomiczka, jednocześnie uzasadniła tę kandydaturę.

Wobec braku innych kandydatur oraz zgody wyrażonej przez p. C. Tomiczka, Prezes
M. Kawulok poddała pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru p. Cezarego Tomiczka na prezesa ZG MZC.  Pan C. Tomiczek został wybrany jednogłośnie.

Pani Prezes pogratulowała  Cezaremu. Tomiczkowi wyboru na Prezesa ZG MZC w latach 2022-2026 i życzyła wiele sukcesów oraz tak wielu życzliwych i pomocnych ludzi z jakimi ona miała przyjemność i zaszczyt współpracować. 

Nowy Prezes podziękował zebranym za okazane zaufanie. Poprosił członków Zarządu  o dalsze angażowanie się w sprawy Macierzy. Obiecał też, iż ze wszystkich swoich sił i wiedzy będzie chciał prowadzić Macierz ku przyszłości.

Prezes M. Kawulok poprosiła nowo wybranego Prezesa o dalsze prowadzenie posiedzenia ZG MZC.

              Nowy Prezes ZG Macierzy podziękował  ustępującemu Prezesowi, za całokształt pracy i zaproponował nadanie pani Marcie Kawulok godności Honorowego Prezesa Zarządu Głównego Macierzy, co zostało przyjęte jednogłośnie i jednocześnie została podjęta 
Uchwała.

Pani M. Kawulok podziękowała za nadanie jej godności Honorowego Prezesa ZG Macierzy, za docenienie 12 lat pełnienia funkcji prezesa ZG i dodała że, nadanie jej tej godności to dla niej zaszczyt i przyjemność.

Następnie Prezes C. Tomiczek zaproponował, żeby w pierwszej kolejności wybrać sekretarza ZG MZC, aby obrady mogły być protokołowane. Do pełnienia tej funkcji zaproponował
p. Elżbietę Holeksę - Malinowską.

Wobec braku innych kandydatur oraz zgody wyrażonej przez p. E. Holeksę - Malinowską, Prezes  poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru p. E. Holeksy - Malinowskiej na sekretarza ZG MZC. Pani Elżbieta Holeksa - Malinowska została wybrana jednogłośnie.

Kolejno  Pan Prezes zaproponował 4 kandydatów do pełnienia funkcji wiceprezesów:

- na  wiceprezesa d/s kontaktu z kołami terenowymi p. Bronisława Brudnego

- na wiceprezesa d/s gospodarczych p. Leszka Pindura

- na  wiceprezesa d/s wydawniczych p. Krzysztofa Heroka

- na wiceprezesa ds. edukacji regionalnej, młodzieży i kontaktów ze szkołami p. Władysławę Magierę

Wobec braku innych kandydatur oraz zgody wyrażonej przez wszystkich czterech kandydatów Prezes  poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru  wiceprezesów ZG MZC.  Czterej wiceprezesi zostali wybrani jednogłośnie.

Pozostał jeszcze wybór skarbnika ZG MZC. Prezes C. Tomiczek zaproponował do pełnienia tej funkcji p. Irenę Skrzyżalę.

Wobec braku innych kandydatur oraz zgody wyrażonej przez p. Irenę Skrzyżalę Prezes  poddał pod głosowanie Uchwałę w sprawie wyboru p. Ireny Skrzyżali na skarbnika ZG MZC. Pani  Irena Skrzyżala została wybrana jednogłośnie.

2. Udział członków Zarządu Głównego w uroczystościach i imprezach w miesiącach  czerwiec, lipiec,  sierpień i wrzesień 2022 r.

12 czerwca 2022 -  pani Władysława Magiera reprezentowała Zarząd na uroczystości 100-lecia przyłączenia Śląska do Macierzy, która miała miejsce w Strumieniu;

              21 czerwca 2022 - prezes ZG Macierzy C. Tomiczek uczestniczył w uroczystości nadania godności dr. Honoris Causa  Akademii WSB – WSB University w Dąbrowie Górniczej  prof. Krzysztofowi Jajudze;

              25 czerwca 2022 -  prezes Cezary Tomiczek uczestniczył w XXVIII Walnym Zjeździe Oddziału PTTK Beskid Śląski w Cieszynie; 

              2 lipca 2022  -  wiceprezes Bronisław Brudny uczestniczył w obchodach 30-lecia Polskiego Związku  Spadochroniarzy w Goleszowie – Równym;

              6 sierpnia 2022 - wiceprezes Bronisław Brudny uczestniczył w uroczystościach upamiętniających ofiary hitleryzmu w Żywocicach na Zaolziu, złożył, pod pomnikiem, kwiaty w imieniu Macierzy. Tradycyjnie wypuszczonych zostało 37 gołębi symbolizujących ofiary tego zbrodniczego czynu z okresu II wojny światowej;

            7 sierpnia 2022 -  pan prezes Cezary Tomiczek uczestniczył na zaproszenie Polskiego Związku Kulturalno-Oświatowego (PZKO) w jubileuszowym 75 Góralskim Święcie w Jabłonkowie (Republika Czeska);

20 sierpnia 2022 -  prezes Cezary Tomiczek uczestniczył w „Pogrzebie Baców” w Bukowiańskim Centrum Kultury – Dom Ludowy w Bukowinie Tatrzańskiej. „Skąpiec” Moliera  na długo pozostanie w pamięci;

20 sierpnia 2022r. na Jubileuszowym Koncercie 110-lecia Chóru w Jaworzu Pan Józef Król odznaczony został Złotą Honorową Odznaką Zasłużony dla Woj. Śląskiego. Gratulujemy;

26 i  27 sierpnia 2022 -  podczas Festiwalu Organizacji Pozarządowych „Cieszyński Przekładaniec” obsługę stoiska MZC zapewnili: Bronisław Brudny, Leszek Pindur, Irena Skrzyżala. Wydawnictwa MZC cieszyły się dużym zainteresowaniem. Zwiedzający zwrócili uwagę, aby na kolejnym Festiwalu  zaprezentować macierzową wypożyczalnię strojów, co może przysporzyć wypożyczalni  klientów,

              28 sierpnia 2022 - w ramach Festiwalu „Cieszyński Przekładaniec” odbyły się w siedzibie ZG MZC dni otwarte, gdzie pan  Wojciech Święs przedstawił multimedialną prezentację „Historia Macierzy Ziemi Cieszyńskiej”, a pani Władysława Magiera i pan Maksymilian Kuśka zaprezentowali strój cieszyński,

            01 września 2022r. - w uroczystych obchodach kolejnej rocznicy wybuchu II Wojny Światowej udział wzięli przedstawiciele Zarządu Głównego - wiceprezes  Bronisław Brudny oraz prezes Cezary Tomiczek. Zarząd Główny Macierzy wystawił Sztandar a w poczcie sztandarowym stanęli panowie Aleksander Kawulok, Józef Stoszek i Bronisław Brudny, który złożył bukiet kwiatów pod pomnikiem upamiętniającym to wydarzenie,

              11 września 2022r. -  w uroczystości uczczenia 90-tej rocznicy katastrofy lotniczej Żwirki i Wigury w Cierlicku, uczestniczył pan Bronisław Brudny,

              16 do 18 września 2022r. -  odbył się coroczny przegląd kultury regionalnej „ Skarby z cieszyńskiej trówły”. Panie z Koła MZC nr 8 na Mnisztwie wraz z Kołem Gospodyń Wiejskich na Mnisztwie zorganizowały stoisko, gdzie można było nabyć potrawy regionalne,

              21 września 2022r. -  w Bibliotece Miejskiej w Cieszynie odbyło się spotkanie z Grupą Rekonstrukcji Literackiej „Na granicy” z Istebnej, zorganizowane wspólnie z Klubem Literackim „Nadolzie” przy ZG MZC i Cieszyńską Studnią Literacką, poświęcone twórczości Czesława Miłosza. Zarząd Główny MZC reprezentowany był przez Prezes „Nadolzia” panią Jolantę Skórę,

            26 września 2022r. -  odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Macierz reprezentował Bronisław Brudny.

3. Uchwały podjęte przez Zarząd Główny MZC w czerwcu i wrześniu 2022r.

Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 13 czerwca 2022r. podjął Uchwały:

- Uchwałę nr 16/2022 w sprawie wyboru pana Cezarego Tomiczka na Prezesa ZG MZC. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

- Uchwałę nr 17/2022 w sprawie nadania byłemu Prezesowi ZG MZC Pani Marcie Kawulok godności Honorowego Prezesa Zarządu Głównego MZC. Uchwała została podjęta jednogłośnie,

- Uchwałę nr 18/2022 w sprawie wyboru sekretarza Zarządu Głównego MZC Nowym sekretarzem została Pani Elżbieta Holeksa-Malinowska. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

- Uchwałę nr 19/2022 w sprawie wyboru wiceprezesów Zarządu Głównego MZC.  Uchwałę podjęto jednogłośnie. Wiceprezesami ZG MZC wybrani zostali:

- Bronisław Brudny - wiceprezes d/s kontaktu z kołami  terenowymi

-  Leszek Pindur  - wiceprezes d/s gospodarczych

-  Krzysztof Herok - wiceprezes d/s wydawniczych

- Władysława Magiera - wiceprezes d/s edukacji regionalnej, młodzieży i kontaktów ze szkołami,

-  Uchwała nr 20/2022 z dnia 5 września 2022 w sprawie czynszu od najemców lokali w Domu Macierzy przy ul. Stalmacha w Cieszynie, w Domu Ludowym na Mnisztwie oraz w Przedszkolu w Bielsku-Białej o następującej treści: z dniem 1 stycznia 2023roku należy podnieść wysokość czynszu o 20% obecnej wysokości dla wszystkich najemców lokali, będących własnością Macierzy oraz wprowadzić dodatkową opłatę w wysokości 1,5 zł/m2 wynajmowanego lokalu, która przeznaczona będzie na fundusz remontowy,

-  Uchwała nr 21/2022 z dnia 5 września 2022 w sprawie wystąpienia z wnioskiem o przyznanie Lauru Srebrnej Cieszynianki Panu Leszkowi Pindurowi, wiceprezesowi ZG MZC. Uchwałę podjęto jednogłośnie.

4. Z działalności Kół Terenowych Macierzy w miesiącach czerwiec, lipiec, sierpień i wrzesień 2022r.

Koło MZC  nr 1 „ Centrum” w Cieszynie  /Prezes Elżbieta Holeksa- Malinowska /

- Zebranie  w dniu 8 czerwca 2022r.

Aby zminimalizować koszt zaplanowanej wcześniej wycieczki, jej uczestnicy zdecydowali się na wspólny wypad, pojechać nie autobusem, ale samochodami prywatnymi. Miało to tą pozytywną cechę, że pokazało na ile  jesteśmy, jako Koło, silnie zintegrowaną grupą. Koszt zamykał się w  ustalonej kwocie 10 złotych od osoby na benzynę dla kierowcy. Naszym celem był Dom Przyrodnika w Hażlachu. Dla wielu z nas obiekt ten wydawał się tajemniczym gmachem. Sekrety odkrywał i zaspokajał ciekawość zwiedzających Józef Stoszek, nasz członek z Hażlacha.

Na zakończenie wycieczki duże wrażenie zrobił zielnik, gdzie odgadywaliśmy na poletkach nazwy ziół.

- W miesiącach lipcu i sierpniu Koło nr 1 „Centrum” miało tradycyjną przerwę wakacyjną.

- Zebranie w dniu 14 września 2022r.

Na spotkaniu koła, głównymi bohaterami byli Karol Suszka dyrektor, reżyser i aktor Sceny Polskiej w Teatrze w Czeskim w Cieszynie oraz aktor tegoż teatru Tomasz Kłaptocz.

Ciekawym przerywnikiem była recytacja „Koncertu Jankiela” z „Pana Tadeusza” w wykonaniu artysty Karola Suszki. W czasie występów naszych zacnych gości nawiązał się żywy dialog z zebranymi.

Z uwagi na niedawny jubileusz Karola Suszki, złożono mu szczególne życzenia urodzinowe. Obu zaś panom w podzięce za bardzo ważne dla zebranych spotkanie, przekazano książkowe podarki związane z Ziemią Cieszyńską. Umówiono się z aktorami na spotkanie w czasie ich spektaklu w Teatrze na Scenie Polskiej.

Informację z działalności Koła przygotował członek Koła nr 1 ”Centrum” Stanisław Malinowski. 

Koło MZC  nr 2 „ Mały Jaworowy” w Cieszynie  / Prezes Grażyna Pawlita /

W okresie od czerwca 2022 do września 2022 odbyły się 4 spotkania Klubu Propozycji:

- 15.06.2022 Prelegent pan Marcin Gabryś

Tytuł prelekcji: Biskup Juliusz Bursche.

 Opowieść o rodzinie i drodze życiowej biskupa Juliusza Bursche.

  Ilość słuchaczy: 17 osób

- 20.07.2022 Prelegent pan Marek Siderek

Tytuł prelekcji: Moje trzy olimpiady.

Opowieść o karierze trenera skoczków narciarskich i sędziego międzynarodowych zawodów narciarskich.

Ilość słuchaczy: 11 osób

- 17.08.2022 Prelegent pani Janina Hławiczka.

Tytuł prelekcji: Iran jakiego nie znacie.

 Relacja z podróży do Iranu,ilustrowana pięknymi zdjęciami, barwna opowieść o  niezwykłym kraju i jego ludziach.

 Ilość słuchaczy: 35 osób

- 22.09.2022 Klub Propozycji odbył się w formie sesji wyjazdowej do Bielska -Białej.

Pod przewodnictwem pana Pawła Klisia, grupa 24 wycieczkowiczów, zwiedziła Stare Bielsko, a w nim najstarszy  zabytek jakim jest kościół pod wezwaniem Stanisława, datowany na XII wiek. Spacer uliczkami Starego Bielska doprowadził nas do urokliwego bielskiego Rynku, a  stamtąd do Zamku Sułkowskich, gdzie spędziliśmy 1,5 godz. na zwiedzaniu pięknych wnętrz zamkowych. W dalszej kolejności obejrzeliśmy tzw. bielski Syjon, i dalej szlakiem bohaterów bajek czyli Reksia i Smoka wawelskiego, dotarliśmy do Białej, gdzie zachwyciliśmy się gmachem zabytkowego Ratusza i  modernistyczną budowlą tzw. okrąglakiem. W drodze powrotnej, zatrzymaliśmy się w Grodźcu, gdzie prezes Koła w Grodźcu, pani Irena Skrzyżala, poprowadziła nas grodzieckimi ścieżkami, pokazując Kościół katolicki z XIXw. , z obrazami. Jak i zabytkową plebanię z XV wieku, ruiny starego kościoła też z XV wieku oraz najważniejszy grodziecki zabytek czyli Zamek, którego początki są datowane na wiek  X.

 

W dniu 21.07.2022 nasze Koło zorganizowało wycieczkę do Wisły. Wzięło w niej udział 35 osób.

W towarzystwie znakomitego przewodnika pana Józefa Ładosia, zwiedziliśmy Zameczek Prezydencki na Zadnim Groniu, który zachwycił nas swoją elegancją i prostotą modernistycznych wnętrz, a także harmonią architektury, tak znakomicie współgrającą z górskim usytuowaniem obiektu. W drodze powrotnej z Zameczku, spacerowaliśmy po czole zapory czerniańskiej  / w Wiśle Czarny  /, słuchając burzliwej historii tego zalewu i podziwiając jego współczesne piękno. Następną atrakcją była skocznia narciarska w Wiśle Malince, pan Józef zapoznał nas z historią jej powstania i przytoczył wiele anegdot oraz ciekawostek z nią związanych. Po intensywnym zwiedzaniu, naszedł czas na posiłek. Spożyliśmy go w sympatycznej jadłodajni „U Heli” w Wiśle Malince .Kolejną atrakcją naszego wyjazdu była wizyta w Parafii Ewangelickiej w Malince. To niezwykle nowoczesny gmach, przystosowany do odprawiania nabożeństw, organizowania profesjonalnych koncertów a także spotkań towarzyskich z weselami włącznie. Menedżer pan Madzia, oprowadził nas po całym obiekcie i nie ukrywając dumy z bycia gospodarzem tego miejsca, opowiedział nam o tym jak powstawało i jak funkcjonuje na co dzień. Na koniec usiedliśmy przy kawie i wiślańskich kołoczach w gościnnych progach parafii.

Informację z działalności Koła przygotowała sekretarz Koła nr 2 ”Mały Jaworowy”                                                                                                     Natalia Bańczyk.

Koło MZC  nr 4 „ Przewodników PTTK” w Cieszynie  / Prezes Władysława Magiera /

W okresie od czerwca do września 2022r. Koło zorganizowało:

- 5.06. 2022 - w Zielone Światki - jajecznicę dla członków Koła i przyjaciół w Puńcowie,
- 9.07. 2022 - członkowie Koła wzięli udział w obchodach 100-lecia schroniska na Stożku,
- 21.07. 2022 - spotkanie przy plackach z blachy u Janeczki w Puńcowie,
- 25.06. 2022 - koło zorganizowało dla wszystkich członków Macierzy rajd im. Władka Orszulika  do Brennej-Leśnicy,
- 11.09. 2022 - odbył się  spacer do Cierlicka na "Żwirkowisko" na obchody związane z katastrofą i śmiercią Żwirki i Wigury.  

5.Sprawy bieżące

 

- ustalenie terminów posiedzeń ZG MZC w drugim półroczu 2022r.

Pan Prezes C. Tomiczek zaproponował, by pozostać przy zwyczajowym terminie zebrań Zarządu tj. w każdy pierwszy poniedziałek miesiąca. Tak więc po przerwie urlopowej w miesiącach lipiec i sierpień, zebrania będą odbywać się kolejno: 5.09, 3.10, 7.11 i 5.12.

- Fundusz Stypendialny

Pan Prezes przekazał informację o Funduszu Stypendialnym, nie wpłynął żaden wniosek o uzyskanie stypendium pomostowego „ Dyplom z  marzeń”.

Rada Funduszu odbyła się 22 września 2022 r. Wpłynęło 6 wniosków o stypendium macierzowe, dotąd nie wpłynęło żadne  zgłoszenie o stypendium artystyczne, termin został przedłużony do czwartku 8 września 2022 r. W Starostwie Powiatu Cieszyńskiego został złożony grant na stypendia, ale kwota uległa obniżeniu do 9 tys. zł, co wymagało złożenia korekty.

- Laur Srebrnej Cieszynianki

Prezes C. Tomiczek zaproponował, aby wiceprezes Leszek Pindur został  kandydatem Macierzy do tego zaszczytnego wyróżnienia. Zebrani członkowie Zarządu przyjęli tę propozycje gromkimi brawami. Podjęto w tej sprawie jednogłośnie za, Uchwałę nr 21/2022. Wniosek w powyższej sprawie został złożony w Urzędzie Miejskim w Cieszynie do dnia 9 września b.r.

- Kalendarz Cieszyński

Wiceprezes Leszek Pindur poinformował, że wpłynął już komplet materiałów, być może należałoby jeszcze dokonać selekcji z uwagi na ilość otrzymanych materiałów, które są obecnie opracowywane.  Nie odbyło się jeszcze kolegium ale jest deklaracja, że przed 1 listopada pierwsze egzemplarze Kalendarza trafią do rąk zainteresowanych.

- Koncert Noworoczny

Pan Prezes poinformował, że termin został w Teatrze zarezerwowany na 7 stycznia 2022 r., do następnego zebrania należy przemyśleć jaki repertuar i których wykonawców zapraszamy.

- EURONET

Pan Prezes poinformował, że Firma EURONET – dotąd nie zapłaciła po nowej stawce (200 zł) czynszu za rozwieszony kabel internetowy, negocjacje trwają.

- Kserokopiarka

Prezes C. Tomiczek poinformował, że anonimowy darczyńca przekazał laserową kserokopiarkę MINOLTA, wydajną i ekonomiczną, która zastąpiła dotychczas używane, mocno sfatygowane urządzenie.

 

Za Zarząd:

              Sekretarz ZG MZC                                                                                      Prezes ZG MZC

        / - / Elżbieta Holeksa - Malinowska                                                     /- / Cezary Tomiczek

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a
 

Facebook
MZCnew version 11