Okólnik nr 4/16

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 4/16

OKÓLNIK NR 4 / 16

z posiedzenia Zarządu Głównego MZC

w dniach 05.09. 2016r.

 

1.  Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach

     i imprezach w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu br.

2. Relacja z uroczystych obchodów 77- rocznicy wybuchu II Wojny Światowej

3. Informacja o posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego KC oraz o posiedzeniu  Rady Funduszu   Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego

4. Pismo  A. Bernackiej – Frankowskiej –  Prezesa  Koła MZC w Warszawie

5. Sprawy bieżące:

- Uchwała ZG MZC  dotycząca najemcy pomieszczenia w Domu Ludowym w Pogwizdowie.

- Uchwała ZG MZC  w sprawie podwyżki czynszu dla najemców od stycznia 2017 r. 

- Informacja dotycząca Przedszkola nr 9 w Bielsku – Białej.

- Informacja dotycząca Domu Ludowego na Mnisztwie

6.Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

ad.1  Informacja o uczestnictwie przedstawicieli Zarządu Głównego MZC w uroczystościach

          i imprezach w miesiącach: czerwcu, lipcu i sierpniu  br.

 

- 05 czerwca 2016r. - "XI Dni Tradycji i Stroju Regionalnego", organizator – Koło nr 6 w Cieszynie. Z ramienia Zarządu Głównego MZC uczestniczyli J. Wałga, W. Magiera, J. Wąsowicz

 

- 04- 05 czerwca 2016r. - " Staromiejska Wiosna w Strumieniu", organizator Koło MZC w Strumieniu.  Zarząd Główny reprezentował p.Z. Wyleżuch

 

- 08 czerwca 2016r. - wycieczkę do Strumienia dla członków Koła zorganizował Zarząd Koła nr 1 w Cieszynie.  Zarząd Główny MZC reprezentowała p. Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny

 

- 10- 12 czerwca 2016r. - Święto Trzech Braci- indywidualne uczestnictwo członków Zarządu Głównego MZC 

 

- 10 – 12 czerwca 2016r. - Industriada, z ramienia Zarządu Głównego MZC uczestniczył wiceprezes Karol Franek

 

- 18 czerwca 2016r. - uroczyste spotkanie członków Koła nr 2 w Cieszynie. Z ramienia Zarządu Głównego MZC w spotkaniu wzięła udział p. W. Magiera

 

- 24 czerwca 2016r. – Wojewódzkie Zakończenie Roku Szkolnego 2015 / 2016 w LO im. A. Osuchowskiego w Cieszynie. Z ramienia Zarządu Głównego MZC w uroczystosci  wziął udział wiceprezes Bronisław Brudny

 

- 30 czerwca 2016r. - wystawa Grafiki w Muzeum Drukarstwa. Zarząd Główny MZC reprezentowałi wiceprezesi Bronisław Brudny oraz  Karol Franek

 

- 11 lipca  2016r. – spotkanie Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego. W spotkaniu uczestniczyli p. prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes p. Leszek Pindur

 

 

- 01 sierpnia 2016r. - spotkanie w "Rocznicę Godziny "W" Pamięć 44" Zarząd Główny reprezentowała pani prezes Marta Kawulok

 

- 04 sierpnia 2016r. – wernisaż wystawy "Dwa spojrzenia na exlibris" w Muzeum Drukarstwa. Zarząd Główny reprezentowali wiceprezesi – Bronisław Brudny i Karol Franek

 

- 06 sierpnia 2016r. - uroczystość wspomnieniowo- rocznicowa w Żywocicach na Zaolziu.Zarząd Główny reprezentował  wiceprezes Bronisław Brudny, który  w imieniu ZG MZC złożył kwiaty na grobie zamordowanych 28 patriotów. W spotkaniu uczestniczył również p. Edward Figna – członek Kola nr 1 MZC" Centrum " w Cieszynie.

 

- 12 sierpnia 2016r. – wernisaż wystawy w Książnicy Cieszyńskiej pt. "Miejsca wyobrażane, Miejsca odkrywane". W wernisażu wziął udział wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny

 

- 12 – 14  sierpnia 2016r. – 69 Gorolski Święto w Jabłonkowie zorganizowane przez ZG PZKO i Koło PZKO w Jabłonkowie. Zarząd Główny reprezentowała pani Prezes Marta Kawulok

 

- 25 sierpnia 2016r. - uroczystości z okazji 125 rocznicy urodzin Gustawa Morcinka pod pomnikiem w Skoczowie.W uroczystości uczestniczył wiceprezes p. Bronisław Brudny. Na cmentarzu w Skoczowie złożył kwiaty w imieniu ZG MZC.

 

ad.2 Relacja z uroczystych obchodów  77 – rocznicy Wybuchu II Wojny Światowej

 

            Rada Miejska Cieszyna, Burmistrz Miasta Cieszyna , Rada Powiatu Cieszyńskiego oraz Starosta Powiatu Cieszyńskiego przesłali do Zarządu Głównego MZC zaproszenie do udziału w    uroczystych obchodach upamiętniających wybuch II Wojny Światowej w dniu  01 września br.

Z ramienia Zarządu Głównego uczestniczyli: pani Prezes ZG MZC Marta Kawulok, Wiceprezes Jadwiga Wąsowicz,  Sekretarz Aleksandra Czajkowska oraz członek ZG MZC  Władysława Magiera, ponadto prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy.

Pod  Tablicą upamiętniającą Poległych na Pl. Stanisława Poniatowskiego zostały złożone kwiaty Został wystawiony Sztandar Macierzy. W poczcie sztandarowym udział wzięli uczniowe z Zespolu Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie.

Pani Prezes Marta Kawulok podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w uroczystych obchodach.

 

ad.3 Informacja o posiedzeniu Kolegium Redakcyjnego KC oraz o posiedzeniu RFSŚC

 

W dniu 22 lipca  2016r. odbyło się posiedzenie Kolegium Redakcyjnego KC. Dokonano wstępnej analizy materiałów przesłanych przez autorów.

 

W dniu 29 sierpnia 2016r. odbyło się posiedzenie RFSŚC w sprawie Stypendiów Pomostowych "Dyplom z marzeń". Rada zarekomendowała 7 wniosków  z 9 złożonych. Wnioski zostały przesłane do Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi.

Na posiedzeniu ustalono, iż 19 września br. RFSŚC rozpatrzy wnioski kandydatów ubiegających się o przyznanie stypendiów macierzowych dla uczniów klas maturalnych i studentów I roku studiów dziennych, stypendium artystycznego im. Maćka Olbrychta oraz nagrody specjalnej.

30 pażdziernika br. na Zamku w Cieszynie odbędzie się uroczyste spotkanie wszystkich stypendystów, na którym zostaną wręczone pamiątkowe Dyplomy oraz będzie wypłacona pierwsza transza przyznanych stypendiów.

 

 

 

ad.4 Pismo Pani A. Bernackiej – Frankowskiej - Prezesa Koła MZC w Warszawie

 

Pani Prezes Marta Kawulok zapoznała zebranych z pismem wystosowanym przez panią Aleksandrę Bernacką- Frankowską – prezesa Warszawskiego Koła MZC, w którym podzieliła się swoimi spostrzeżeniami i refleksjami dotyczącymi Walnego Zjadu Delegatów, a także z pismem mgr inż.

B. Sabeli, członka Warszawskiego Koła MZC, które  również dotyczyło tegorocznego Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy. Członkowie Zarządu Głównego MZC ustalili swoje stanowisko w tej sprawie i upoważnili Panią Prezes Martę Kawulok   do udzielenia odpowiedzi  w imieniu Zarządu Głównego MZC.

 

ad.5 Sprawy bieżące

 

Uchwała ZG MZC  dotycząca najemcy pomieszczenia w Domu Ludowym w Pogwizdowie

p. Jerzego Wigezzy

 

            Na wniosek Głównej Księgowej Stowarzyszenia pani Aliny Hławiczki  Zarząd Główny MZC na posiedzeniu w dniu 05 września 2016r. ponownie zapoznał się z pismami wysyłanymi do  pana Jerzego Wigezzy najemcy pomieszczenia użytkowego w Domu Ludowym w Pogwizdowie w związku z brakiem opłat za czynsz w okresie od maja 2015 do maja 2016r.  wzywającymi do uregulowania zaległości sięgających ponad 11 000 zł .

Wobec braku reakcji  najemcy na wysyłane pisma, telefony i inne próby kontaktu w celu ustalenia możliwości spłaty  zaległych należności  Zarząd Główny MZC podjął Uchwałę nr 10 / 16 zobowiązującą pana Jerzego Wigezzy do uregulowania płatności  w terminie do 30 września
2016 r . W przypadku nie dotrzymania terminu , z dniem 01 października br. pismo o egzekucję należności zostanie skierowane na drogę sądową z równoczesnym powiadomieniem Banku Informacji Kredytowej – BIK.

Zarząd Główny powołał Komisję w składzie: p. Regina Kapała , p. Alina Hławiczka oraz p. Leszek Pindur, której celem będzie osobiste przekazanie pisma najemcy i przedstawienie decyzji Zarządu Głównego.

            Pismo p Jerzego Wigezzy skierowane do Zarządu Głównego MZC  o przedłużenie terminu spłaty należności do końca października br. zostało rozpatrzone negatywnie.

 

Uchwała ZG MZC  w sprawie podwyżki czynszu dla najemców

 

            Główna Księgowa Stowarzyszenia pani Alina Hławiczka zwróciła się do Zarządu Głównego MZC z prośbą o ustalenie kwoty czynszu, od stycznia 2017r. , dla najemców pomieszczeń należących do Macierzy. Pani Prezes wysunęła wniosek , aby podwyższyć czynsz dla Przedszkola w Bielsku Białej o 10 % , dla pozostałych najemców o 2%. Wniosek został poddany pod głosowanie.

Zarząd Główny MZC jednogłośnie przyjął Uchwałę nr 11 / 16 o podwyższeniu kwoty  czynszu dla najemców od stycznia 2017r.:

      -     dla Przedszkola  nr 7 w Bielsku Białej o 10 % ,

  • dla pozostałych najemców o 2%

Obie powyższe Uchwały zostały podjęte jednogłośnie.

 

Zarząd Główny MZC  realizację Uchwały nr 11 / 16 zlecił Głównej Księgowej Stowarzyszenia.

 

Informacja dotycząca Przedszkola nr 9 w Bielsku – Białej

 

            Pani Prezes Marta Kawulok zapoznała obecnych z uwagami zgłoszonymi przez panią Dyrektor Przedszkola nr 9 w Bielsku – Białej, które jest własnością Macierzy,  po kontroli PIP.

W protokole pokontrolnym zwrócono uwagę na  brak "Księgi obiektu", w której  rejestrowane są  wszystkie prowadzone kontrole i przeglądy konieczne w tych obiektach.

Po dyskusji  Zarząd Główny MZC poczynił następujące ustalenia:

Księgę obiektu przekazać  Dyrektor Przedszkola, a w uzgodnionym  terminie dokonywać  kontroli tej księgi przez Zarządu Główny MZC, a ponadto zlecić właściwym organom przeprowadzenie i rejestrację wszystkich koniecznych przeglądów.

Zarząd Główny MZC upoważnił panią Prezes Martę Kawulok do przekazania tych ustaleń pani Dyrektor Przedszkola nr 9 w Bielsku- Białej.

 

Informacja dotycząca Domu Ludowego na Mnisztwie

 

            Pani Prezes poinformowała obecnych o kosztach poniesionych przez Zarząd Główny MZC  w kwocie 2500 zł na wymianę okna u najemcy pana Janusza Kacyrza w Domu Ludowym na Mnisztwie. Poinformowała również o koniecznym remoncie w pomieszczeniu zajmowanym przez najemcę w związku z awarią instalacji wodno-kanalizacyjnej i zaciekiem stropu w sali konferencyjnej w tym obiekcie.

Zarząd Główny upoważnił Panią Prezes Martę Kawulok oraz wiceprezesa pana Leszka Pindura do kontroli remontu przeprowadzonego w związku z tą awarią i przedstawienia wyników na kolejnym posiedzeniu Zarządu Głównego MZC.

 

Pismo Starostwa Powiatowego w Cieszynie do ZG MZC

 

            Starosta  Powiatu Cieszyńskiego skierował pismo do ZG MZC z prośbą  o przesłanie aktualnej listy Kół Terenowych Macierzy oraz nazwisk członków Zarządu  i Komisji Rewizyjnych tych Kół.

Biuro Zarządu Głównego MZC przesłało do Starostwa Powiatowego w Cieszynie wyżej wymienione  informacje.

 

ad.6 Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Kolo nr 1" Centrum" w Cieszynie / Prezes  Bronisław Brudny/

 

- 08 czerwca 2016r.-  Zarząd Koła nr 1 w Cieszynie  zorganizował  dla swoich czlonków wycieczkę   do Strumienia. W tym bardzo udanym spotkaniu wyjazdowym uczestniczyła również Pani Prezes Marta Kawulok

 

Kolo nr 2" Mały Jaworowy" w Cieszynie / Prezes  Eugeniusz Raabe/

 

- 18 czerwca 2016r.-  Zarząd Koła nr 2 zorganizował  przedwakacyjne spotkanie członków swojego Koła. Z ramienia Zarządu Głównego MZC w spotkaniu wzięła udział p. W. Magiera

 

 

Kolo nr 6" w Cieszynie / Prezes  Jadwiga Chlebik/

 

- 05 czerwca 2016r.- Zarząd Koła nr 6 w Cieszynie zorganizował dla swoich członków i sympatyków   wspaniałą imprezę  "XI Dni Tradycji i Stroju Regionalnego".  Z ramienia Zarządu Głównego MZC uczestniczyli w niej wiceprezes ZG MZC Jadwiga Wąsowicz oraz Władysława Magiera  i Jerzy Wałga.

 

 

 

 

 

Koło MZC w Grodźcu  /Prezes  Irena Skrzyżala/

 

Członkowie Kola uczestniczyli w "Indriustradzie 2016". W programie przewidziano wiele ciekawych wystaw, pokazów, prelekcji, wydarzeń i zabaw.

Między innymi:

Ekspozycja „Legendarne Ustrońskie Kolonie”

Prezentacja ustrońskich legend przemysłowych

Pokaz kucia wolnoręcznego

Gra miejska „Znajdź duchy ustrońskiej huty”

Parada legend polskiej motoryzacji

Opowieści o wybitnych wynalazcach

Warsztaty plastyczne np. tworzenie biżuterii

 

Koło MZC w Strumieniu / Prezes  Anastazja Żur/

 

Zarząd Koła MZC  w Strumieniu zorganizował dla swoich członków i zaproszonych gości  w dniach  04- 05 czerwca 2016r. imprezę " Staromiejska Wiosna w Strumieniu ".Zarząd Główny MZC  reprezentował p. Zdzisław Wyleżuch.

 

Pani Prezes Zarządu Głównego MZC Marta Kawulok złożyła serdeczne podziękowanie Prezesom  i Zarządom Kół Terenowych za duże zaangażowanie i aktywną działalność na rzecz członków  i sympatyków swoich Kół.

 

 

                                                           Za Zarząd:

 

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
MZCnew version 11