Stypendia na rok szkolny 2018/2019

AKTUALNOŚCI » Stypendia na rok szkolny 2018/2019

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej mają przyjemność ponownie zaprosić do składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych i pomostowych na rok szkolny 2018/19.

Równocześnie informujemy, że Macierz Ziemi Cieszyńskiej ponownie złożyła wniosek do Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie się do programu pozwoli nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta z 1800zł do 5000zł rok, ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium w II roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział  w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, kandydatami do stypendiów dla studentów mogą być tegoroczni absolwenci, którzy:

- uczęszczali do szkół ponadgimnazjalnych objętych programem stypendialnym MZC,

- są obywatelami polskimi lub posiadaja Kartę Polaka,

- osiągną na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90,

- mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 000 mieszkańców potwierdzone zameldowaniem. Okres zameldowania nie może być krótszy niz 2 lata od daty ogłoszenia Programu,

- mają dochód w przeliczeniu na jedną osobę lub dochód osoby uczącej się nie wyższy niz 1600 zł brutto lub 1800 zł brutto gdy członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności (wyliczony z czerwca 2017 roku)

Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nie objętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców, tj. nie objętych możliwością uzyskania stypendium z funduszy unijnych. Stypendia te, fundowane w całości  przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800zł  na rok dla studentów I roku oraz 900zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści ( studenci I roku uczelni artystycznych)  mogą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta w wysokości 2700zł na rok.

 

W związku z takim układem proponowanych stypendiów  serdecznie prosimy o zgłaszanie kandydatów w terminie do 25 sierpnia br., z podziałem na:

a) tegorocznych  maturzystów,  którzy spełnią warunki PSP (min. 90 punktów za pisemny egzamin maturalny + próg dochodowy) – bez limitu ilości kandydatów ze szkoły,

b) tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP,

c) przyszłorocznych maturzystów mieszkających w miejscowościach powyżej 5 000 mieszkańców (wg dotychczasowych zasad, tj. wysoka średnia ocen + niski dochód) – maksymalnie do trzech kandydatów ze szkoły,

d) uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się starać o uzyskanie nagrody specjalnej,

e) tegorocznych lub ubiegłorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne im. Maćka Olbrychta

Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej ( wnioski i oświadczenie do pobrania ) zamieszczone są na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl

Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych („Dyplom z marzeń”) dla studentów w roku akademickim 2017/18, zamieszczony jest na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line  będą na stronie Fundacji od 03 lipca 2017r.) ; adres e-mail  fep@ fep.lodz.pl ;  tel. 42 6325991

Prosimy o powiadomienie uczniów  o stypendiach, o zamieszczonych  materiałach na stronie internetowej Macierzy i Fundacji Edukacyjnej Przedsiębiorczości w Łodzi , a także o wywieszenie materiałów na tablicy informacyjnej w szkole.

Więcej informacji w zakładce FUNDUSZ STYPENDIALNY

 

 

Z wyrazami szacunku

Prezes ZG MZC 

Marta Kawulok

Facebook
MZCnew version 11