Okólnik nr 2/19

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 2/19

OKÓLNIK NR 2  / 19

 

Z POSIEDZENIA  ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

w dniach 04 marca oraz 01 kwietnia 2019 r.

 

 

1. Informacja o udziale członków Zarządu  Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

 w lutym  i  w marcu 2019 roku

 

- 08. 02. 2019 -  uroczyste obchody upamiętniające  78  rocznicę I Zrzutu Cicho-Ciemnych w Dębowcu. Został wystawiony Sztandar Macierzy. Pod pomnikiem upamiętniającym bohaterów tego wydarzenia Pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny złożyli kwiaty. Po części oficjalnej wspomnienie o p. Annie Szalbot, ps. "Rachela", przedstawiła p. Danuta Kożusznik,

 

- 09. 02. 2019 - uroczystości Jubileuszowe z okazji  X – lecia Zespołu "Strumień". Na uroczystości Jubiluszowej Zarząd Główny MZC reprezentowali p. Józef Król oraz p. Zdzisław Wyleżuch, którzy złożyli gratulacje i życzenia p. Józefie Greń – kierownikowi Zespołu oraz wręczyli Jej przyznaną przez Zarząd Główny MZC "Złotą Odznakę Macierzy Ziemi Cieszyńskiej", list gratulacyjny i bukiet kwiatów,

 

- 22. 02. 2019 – Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła MZC w Grodźcu. Pod nieobecność Pani Prezes Ireny Skrzyżali, w zastępstwie, zebranie prowadziła p. K. Pieczora członek Zarządu Koła. W części artystycznej wystąpił Zespół "Grodźczanie". Zarząd Główny reprezentowała p. Prezes Marta Kawulok oraz p. Józef Król,

 

- 22. 02. 2019 – Spotkanie w Książnicy Cieszyńskiej i wernisaż wystawy z cyklu " Cymelia i inne osobliwości ", udział wziął wiceprezes Bronisław Brudny,

 

- 25. 02. 2019 -  posiedzenie RFSŚC – dotyczące stypendystki Karoliny Loter, która ze względów osobistych przerwała studia. Decyzją RFSŚC wypłata dwóch kolejnych transz stypendium została zawieszona, do czasu ponownego podjęcia studiów przez stypendystkę,

 

- 26. 02. 2019 - Walne Sprawozdawcze Zebranie Koła MZC nr 4 " Przewodników". Pod nieobecność Pani Prezes Władysławy Magiery, w zastępstwie, zebranie prowadził wiceprezes p. Andrzej Słota. Wiceprezes złożył sprawozdanie z działalności Koła w 2018 roku oraz przedstawił plan pracy na rok 2019. Zarząd Koła uzyskał absolutorium. W zebraniu uczestniczyła Pani Prezes Marta Kawulok,

 

- 02. 03. 2019 - udział członków Zarządu Głównego MZC w pogrzebie śp. Mariusza Makowskiego - Prezesa Zarządu Głównego MZC w latach 1997 – 2010, Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej , członka Koła nr 1"Centrum" w Cieszynie, przewodniczącego Kolegium Redakcyjnego "Kalendarza Cieszyńskiego", wiceprzewodniczącego Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego.

Został wystawiony Sztandar Macierzy. W poczcie Sztandarowym stanęli członkowie ZG Macierzy

p. Henryk Franek, p. Józef Król oraz p. Cezary Tomiczek.  W imieniu  Zarządu Głównego MZC  zmarłego pożegnała Pani Prezes  Marta Kawulok / tekst pożegnania został zamieszczony na stronie Macierzy i opublikowany w GZC/. Na grobie został  złożony  wieniec z szarfą "Ostatnie pożegnanie od Zarządu Głównego MZC i wszystkich Macierowców",

 

  

 

-  04. 03. 2019 – posiedzenie ZG MZC – obecni czlonkowie ZG MZC zgodnie z listą obecności,

 

- 08. 03. 2019 – Walne Zebranie Sprawozdawcze w Kole MZC nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie. Zarząd Główny reprezentowały  Prezes Marta Kawulok oraz p. Natalia Bańczyk. Zarząd Koła uzyskał absolutorium,

 

- 12. 03. 2019 - Walne Zebranie Sprawozdawcze w Kole MZC w Strumieniu. Zarząd Główny reprezentował p. Zdzisław Wyleżuch. Zarząd Koła uzyskał absolutorium,

 

- 13. 03.  2019 - Walne Zebranie Sprawozdawcze w Kole MZC nr 1" Centrum "w Cieszynie Zarząd Główny reprezentował wiceprezes ZG MZC Bronisław Brudny. Zarząd Koła uzyskał absolutorium,

 

- 19. 03. 2019 – zebranie członków KL "Nadolzie" Gościem spotkania była p. Edyta Hanslik – poetka z Jastrzębia Zdroju. Zarząd Główny MZC reprezentowała p. Jolanta Skóra,

 

- 20. 03. 2019 - Walne Zebranie Sprawozdawcze Koła w Grodźcu – połączone z prelekcją
p. Władysławy Magiery pt. "100 lat praw wyborczych kobiet". W części artystycznej wystąpił Zespół Regionalny " Grodczanie". Zarząd Główny reprezentowali: p. Irena Skrzyżala, p. Józef Król i p. Władysława Magiera,

 

- 20. 03. 2019 – uroczysty  Apel Pamięci Pod Wałką  - Zarząd Główny MZC reprezentowali :  Prezes Marta Kawulok,  wiceprezes Bronisław Brudny. Został wystawiony Sztandar Macierzy,

 

- 20. 03. 2019 - Walne Zebranie Sprawozdawczo – Wyborcze w Kole MZC nr 8 Cieszyn – Mnisztwo. Prezesem na kolejną kadencję została wybrana p. Halina Sajdok – Żyła / gratulujemy!/ Zarząd Koła uzyskał absolutorium. Zarząd Główny reprezetowała  Halina Sajdok – Żyła,

 

- 25. 03. 2019 – posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego. Zarząd Główny reprezentowały: Prezes Marta Kawulok, skarbnik Irena Skrzyżala oraz  Grażyna Tomecka,

 

- 29. 03. 2019 – w Szkole Podstawowej nr 8 im. Krystyny Bochenek w Skoczowie odbył się IX  Gwarowy Konkurs Recytatorski w 3 kategoriach wiekowych . Zarząd Główny MZC reprezentowal p. Zdzisław Wyleżuch, który był członkiem Jury. Zarząd Główny ufundował 3 nagrody książkowe – podręczniki do nauki o regionie "Śląsk Cieszyński".

 

2. Rozpatrzenie wniosków Zarządu Głównego  MZC , oraz Zarządów Kół Terenowych Macierzy dotyczących wyróżnień i odznaczeń macierzowych oraz podjęcie  Uchwał , przez ZG MZC, w tej sprawie

 

            Pani Prezes Marta Kawulok przedstawiła zebranym wnioski przesłane do Zarządu Głównego przez Koła Terenowe Macierzy,  oraz propozycje Zarządu Głównego MZC, dotyczące wyróżnień i odznaczeń członków Kół, którzy wykazali się dużym zaangażowaniem i działalnością na rzecz  Macierzy Ziemi Cieszyńskiej.

Listy kandydatów wnioskowanych do poszczególnych wyróżnień i odznaczeń:

 

Do Godności  "CZŁONKA  HONOROWEGO  MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ"

 

1. Cichy Edward                                            Koło MZC w Grodźcu

2. Bernacka – Frankowska Aleksandra         Kolo MZC w Warszawie

3. Krop Barbara                                             Kolo MZC w Krakowie

4. Sajdok Żyła Halina                                    Koło MZC nr 8 Cieszyn -Mnisztwo

5. Szeruda Jan                                                Koło MZC w Drogomyślu

 

Do  "MEDALU  PAWŁA  STALMACHA"

1. Bronisław Brudny                                     Koło MZC nr 1 "Cetrum" w Cieszynie

2. Nowak Maria                                             Klub Literacki "Nadolzie"

3. Zakolska Bogdana                                     Klub Literacki "Nadolzie"

4. Wojaczek Ewa                                           Koło MZC nr 8 Cieszyn - Mnisztwo

5. Wojaczek Leszek                                       Koło MZC nr 8 Cieszyn - Mnisztwo                       

6. Sznapka Maria                                          Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

7. Wyleżuch Zdzisław                                   Koło MZC w Strumieniu

 

Do  "ZŁOTEJ  ODZNAKI MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ"

 

1. Hankus Wanda                                           Koło MZC w Krakowie

2. Pawlita Grażyna                                        Koło MZC nr 2"Mały Jaworowy" w Cieszynie

3. Skóra Jolanta                                             Klub Literacki "Nadolzie"

4. Kurzyca Krystyna                                     Klub Literacki "Nadolzie"

5. Skrzyżala Irena                                         Koło MZC w Grodźcu                                  

6. Moczała Renata                                         Koło MZC w Grodźcu                                  

7. Holeksa Elżbieta                                       Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

8. Piłka Zofia                                                 Koło MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

9. Kuś Honorata                                            Koło MZC w Strumieniu

10. Sabela Bohdan                                         Koło MZC w Warszawie

11. Grajewski Wojciech                                Koło MZC CKH

12. Święs Wojciech                                       Koło MZC nr 1 " Centrum" w Cieszynie

13. Tomiczek Cezary                                    Koło MZC nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

 

Do " AKTU UZNANIA "

 

1. Chromik     Elżbieta                                  Kolo MZC w Zebrzydowicach                                         

2. Giza Danuta                                               Kolo MZC w Zebrzydowicach

3. Piguła Alicja                                              Kolo MZC w Zebrzydowicach

4. Grzybek Janina                                          Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo                        

5. Tarnawa – Marczak Jadwiga                     Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo                        

6. Sembol Irena                                             Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo                        

7. Wajda Wanda                                             Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

8. Kędra Krystyna                                         Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

9. Szlauer Zuzanna                                        Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

10. Hernik Anna                                            Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

11. Polok Leszek                                           Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

12. Banot Kazimierz                                     Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

13. Baszczyński Karol                                  Koło MZC w Grodźcu

14. Brzóska Henryk                                       Koło MZC w Grodźcu

15. Cebulak Aleksandra                                Koło MZC w Grodźcu

16. Cypcer Andrzej                                       Koło MZC w Grodźcu

17. Heczko Alojzy                                         Koło MZC w Grodźcu                                              

18. Heczko Elżbieta                                      Koło MZC w Grodźcu

19. Kawulok Piotr                                         Koło MZC w Grodźcu

20. Obracaj Paweł                                         Koło MZC w Grodźcu

21. Kubicka Machnio Jolanta                       Koło MZC w Grodźcu

22. Kuszczak Helena                                     Koło MZC w Grodźcu

23. Herda Jan                                                 Koło MZC w Grodźcu

24. Rauer Helena                                           Koło MZC w Grodźcu                                              

25. Szostok Janina                                         Koło MZC w Grodźcu

26. Parchańska Krystyna                               Koło MZC w Grodźcu

27. Lipska Jadwiga                                        Koło MZC w Grodźcu

28. Malik Irena                                              Koło MZC w Grodźcu

29. Rojczyk Andrzej                                      Koło MZC w Grodźcu

30. Gogler Henryk                                         Koło MZC w Grodźcu                                                                                                                                                                                                        

            Po szczegółowym omówieniu i  rozpatrzeniu  każdego wniosku, Pani Prezes poddała przedstawione kandydatury pod głosowanie.  Zarząd Główny MZC podjął w dniu 04 marca 2019 roku następujące Uchwały przyznające wyróżnienia i odznaczenia macierzowe:

 

UCHWAŁA NR 4 / 19

 

Zarząd Główny MZC wystąpi z wnioskiem do Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej  o nadanie Godności "CZŁONKA HONOROWEGO MACIERZY"  następującym osobom:

 

1. Edwardowi Cichemu                                 Koło MZC w Grodźcu

2. Aleksandrze Bernackiej – Frankowskiej  Kolo MZC w Warszawie

3. Barbarze Krop                                           Koło MZC w Krakowie

4. Halinie Sajdok Żyle                                  Koło MZC nr 8 Cieszyn -Mnisztwo

5. Janowi Szerudzie                                       Koło MZC  w Drogomyślu

Uchwała nr 4/19 została podjęta jednogłośnie.

 

UCHWAŁA NR 5 / 19

 

Zarząd Główny MZC postanowił uhonorować  "MEDALEM PAWŁA STALMACHA":

 

1. Bronisława Brudnego                                Koło MZC nr 1 "Cetrum" w Cieszynie

2. Ewę i Leszka Wojaczków                          Koło MZC nr 8 Cieszyn - Mnisztwo

3. Zdzisława Wyleżucha                               Koło MZC w Strumieniu

4. Bogdanę Zakolską                                     Klub Literacki "Nadolzie"

Uchwała nr 5/19 została podjęta jednogłośnie.

 

UCHWAŁA NR 6 / 19

 

Zarząd Główny MZC postanowił uhonorować  "ZŁOTĄ ODZNAKĄ MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ":

 

1.Zofię Piłkę                                                  Kolo MZC nr 1 "Centrum" w Cieszynie

2.Wojciecha Święsa                                      Koło MZC nr 1 " Centrum" w Cieszynie

3.Grażynę Pawlitę                                         Koło MZC nr 2 "Mały Jaworowy" w Cieszynie

4.Cezarego Tomiczka                                    Kolo M ZC nr 2 " Mały Jaworowy" w Cieszynie

5.Irenę Skrzyżalę                                          Koło MZC w Grodźcu                                  

6.Renatę Moczałę                                          Koło MZC w Grodźcu

7.Honoratę Kuś                                             Koło MZC w Strumieniu                                         

8.Jolantę Skórę                                              Klub Literacki "Nadolzie"

9.Krystynę Kurzycę                                                  Klub Literacki "Nadolzie"

10.Marię Nowak                                            Klub Literacki "Nadolzie"

11.Wojciecha Grajewskiego                          Koło MZC CKH

Uchwała nr 6/19 została podjęta jednogłośnie.

 

 

 

 

 

UCHWAŁA NR 7 / 19

 

Zarząd Główny uhonorował " AKTEM UZNANIA MACIERZY ZIEMI CIESZYŃSKIEJ"

 

1. Chromik Elżbietę                                      Koło MZC w Zebrzydowicach                                        

2. Gizę Danutę                                               Kolo MZC w Zebrzydowicach

3. Pigułę Alicję                                              Kolo MZC w Zebrzydowicach

4. Grzybek Janinę                                          Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo                        

5. Tarnawę – Marczak Jadwigę                     Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo                        

6. Sembol Irenę                                             Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo                        

7. Wajda Wandę                                             Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

8. Kędra Krystynę                                         Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

9. Szlauer Zuzannę                                        Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

10. Hernik Annę                                            Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

11. Poloka Leszka                                         Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

12. Banot Kazimierza                                               Koło MZC nr 8 Cieszyn- Mnisztwo

13. Baszczyńskiego Karola                           Koło MZC w Grodźcu

14. Brzóskę Henryka                                     Koło MZC w Grodźcu

15. Cebulak Aleksandrę                                Koło MZC w Grodźcu

16. Cypcer Andrzeja                                      Koło MZC w Grodźcu

17. Heczko Alojzego                                     Koło MZC w Grodźcu                                              

18. Heczko Elżbietę                                      Koło MZC w Grodźcu

19. Kawulok Piotra                                       Koło MZC w Grodźcu

20. Obracaj Pawła                                         Koło MZC w Grodźcu

21. Kubicką Machnio Jolantę                       Koło MZC w Grodźcu

22. Kuszczak Helenę                                     Koło MZC w Grodźcu

23. Herdę Jana                                               Koło MZC w Grodźcu

24. Rauer Helenę                                           Koło MZC w Grodźcu                                              

25. Szostok Janinę                                         Koło MZC w Grodźcu

26. Parchańską Krystynę                               Koło MZC w Grodźcu

27. Lipską Jadwigę                                        Koło MZC w Grodźcu

28. Malik Irenę                                              Koło MZC w Grodźcu

29. Rojczyk Andrzeja                                    Koło MZC w Grodźcu

30. Gogler Henryka                                       Koło MZC w Grodźcu                                              

Uchwała nr 7/19 została podjęta jednogłośnie.

 

3.  Relacja z uroczystego  Apelu Pamięci "Pod Wałką" w Cieszynie

 

            Pani Prezes poinformowała o przebiegu uroczystego Apelu w dniu 20 marca 2019 r.  poświęconego pamięci 24 żołnierzy ZWZ AK zamordowanych pod Wałką w Cieszynie.W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz miejskich z Burmistrzem Miasta Cieszyna, panią  Gabrielą Staszkiewicz, władz powiatowych ze Starostą Mieczysławem Szczurkiem, przedstawiciele środowisk kombatanckich, duchowieństwo, Macierzowcy, młodzież szkolna,  oraz licznie zebrani mieszkańcy Cieszyna. Zarząd Główny Macierzy Ziemi Cieszyńskiej reprezentowali  Prezes Marta Kawulok, wiceprezes Bronisław Brudny. W uroczystości wzięli również udział Wójt Gminy Hażlach – p. Grzegorz Sikorski, oraz  p. Władysław Kristen z PZKO w RC. Został wystawiony Sztandar Macierzy. W poczcie sztandarowym stanęli uczniowie z   ZSE – G im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie. Opiekunem pocztu sztandarowego  była nauczycielka tej szkoły p. Olga Lorek -Brak . Pod pomnikiem upamiętniającym tę straszliwą zbrodnię, w imieniu Zarządu Głównego MZC bukiet biało – czerwonych kwiatów złożyli Pani Prezes Marta Kawulok oraz wiceprezes Bronisław Brudny i Janina Brener członek Koła MZC nr 4.

 

 

4. Informacja dotycząca przygotowań do Zwyczajnego, Sprawozdawczego  Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy

 

            Pani prezes Marta Kawulok przypomniała, że pierwszy  termin Walnego Zjazdu Delegatów  został ustalony na 25 maja 2019 r. Jednakże ze względu  prośbę wielu delegatów, którym ten termin nie pasuje /szczególnie z powodu wyborów do Parlamentu Europejskiego w dniu 26 maja 2019 /,  zaproponowała zmianę terminu WZD na 18 maja 2019 roku. Członkowie Zarządu Głównego, po dyskusji, jednogłośnie zaakceptowali  zaproponowaną zmianę terminu WZD.

Pani Prezes poinformowała,że informacja o zmianie terminu WZD  ukaże się  na stronie internetowej Macierzy. Dodatkowo Prezesi wszystkich Kół Terenowych zostaną o tej zmianie poinformowani , a także otrzymają informację o liczbie mandatów przypadających na Koło, miejscu i terminie rozpoczęcia obrad.

            Zwyczajny, Sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Macierzy odbędzie się 18 maja 2019 r. o godz. 8,30 /w  I terminie/ lub o  godz. 9,00 /w II terminie/, w  Auli Zespołu  Szkół Ekonomiczno- Gastronomicznych im. Macierzy Ziemi Cieszyńskiej w Cieszynie przy Placu Londzina 3.

Pani Prezes poinformowała, że Dyrektor Szkoły p. pani Lilianna Zemła wyraziła zgodę na nieodpłatne  udostępnienie Auli i jej przygotowanie na Walny Zjazd Delegatów Macierzy. O odświetny wystrój  Auli zadba wiceprezes ZG MZC Pan Leszek Pindur,  delegację uczniów do Pocztu Sztandarowego wytypuje p.Regina Kapała – Prezes Koła MZC nr 3 – nauczyciel szkoły, poczęstunek dla Delegatów i Gości  przygotują uczniowie  ZSE-G pod kierunkiem nauczycieli.

            Następnie  prowadząca obrady  przypomniała zebranym o konieczności wyboru kandydatów do pełnienia poszczególnych funkcji na sprawozdawczym Walnym  Zjeździe  Delegatów Macierzy.

            Na Prowadzących obrady członkowie Zarządu Głównego zaproponowali p. Władysławę Magierę i p. Leszka Pindura . Obaj kandydaci wyrazili zgodę.

            Na  Protokolantów zaproponowano – p. Aleksandrę Czajkowską i p. Grażynę Tomecką  Obie kandydatki wyraziły zgodę.

            Na członków  Komisji Mandatowej zostali zaproponowani p.Zdzisław Wyleżuch, p.Stefan Król, p.Jerzy Wałga. Kandydaci wyrazili zgodę.

            Na członków Komisji Uchwał i Wniosków zostały zaproponowane  p.Halina Sajdok -Żyła, p.Urszula Skowron, p.Jolanta Skóra, p.Natalia Bańczyk. Zaproponowane osoby wyraziły zgodę.

 

Następnie została ustalona  liczba Delegatów z poszczególnych Kół Terenowych Macierzy/ Zgodnie z Regulaminem,  1 mandat przypada na 10 członków Koła /.

 

LP

Nazwa Koła

Ilość Mandatów

1

Koło MZC nr 1"Centrum" w Cieszynie

6

2

Koło MZC nr 2 "Mały Jaworowy " w Cieszynie          

15

3

Koło MZC nr 3  przy ZSE-G w Cieszynie

5

4

Koło MZC nr 4 PTTK

2

5

Koło MZC nr 5 przy LO im A. Osuchowskiego w Cieszynie

2

6

Kolo MZC nr 6 "U Zduna " w Cieszynie

6

7

Koło MZC nr 8 Cieszyn - Mnisztwo

3

8

Koło MZC CKH

3

9

Klub Literacki " Nadolzie"

1

10

Koło MZC w Drogomyślu

5

11

Kolo MZC w Gliwicach

1

12

Kolo MZC w Grodźcu

6

13

Koło MZC w Istebnej

1

14

Koło MZC w Krakowie

2

15

Koło MZC w Srumieniu

6

16

Koło MZC Warmińsko – Mazurskie w Olsztynie

5

17

Koło MZC w Warszawie

2

18

Koło MZC we Wrocławiu

1

19

Koło MZC w Zabrzegu

1

20

Koło MZC w Zebrzydowicach

8

 

                                                                                                                      W sumie 81 mandatów.

 

            Zaproszenia na WZD zostaną skierowane do członków ZG MZC, GKR, Sądu Koleżeńskiego/ 2 osoby/ , Członków Honorowych Macierzy,  Prezesów Kół Terenowych Macierzy oraz Gości -  przedstawicieli władz miasta, powiatu, Macierzy Szolnej oraz PZKO na Zaolziu, przedstawicieli mediów.

            Na WZD zostaną uhonorowani Jubilaci – Członkowie Honorowi Macierzy, którzy w tym roku będą obchodzić swoje 80, 85, 90  lub 95 urodziny.

 

5. Informacja z posiedzenia Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego

 

            Pani Prezes poinformowała, o spotkaniu Kolegium Redakcyjnego Kalendarza Cieszyńskiego, które odbyło się  w dniu  20.03.2019 r. Na posiedzeniu dokonano wyboru  nowego Przewodniczącego Kolegium  Redakcyjnego KC, którym został  p. Wojciech Święs .Wcześniej tę funkcję pełnił śp.  Mariusz Makowski. Ponadto Kolegium Redakcyjne powiększyło swój skład redakcyjny. Nowym członkiem KR został p. Stefan Król. Nowo wybrany Przewodniczący poprowadził posiedzenie, omówił propozycje do nowego "Kalendarza Cieszyńskiego 2020". Ustalono termin kolejnego spotkania  na 10 kwietnia br.

 

6.  Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło MZC Mały Jaworowy" w Cieszynie / Prezes Eugeiusz Raabe/

Sprawozdanie Koła nr 2 MZC z działalności w miesiącu marcu 2019 r.

  - 08 marca -  w tym dniu odbyło się Walne Sprawozdawcze Zebranie Koła.W zebraniu uczestniczyło 64 członków, co stanowi prawie 50% całości Koła.Gościem honorowym zebrania była pani prezes ZG MZC Marta Kawulok. Zarząd Koła przedstawił sprawozdania merytoryczne, finansowe za ubiegły rok, a komisja rewizyjna zatwierdziła te sprawozdania i udzieliła absolutorium Zarządowi Koła. Następnie pan prezes Eugeniusz Raabe przedstawił plan pracy na bieżący rok, a wiceprezes Natalia Bańczyk opowiedziała o czekających nas wycieczkach.Zebranie podjęło stosowne uchwały i po krótkiej przerwie technicznej swój recital zaprezentował pan Grzegorz Buchta przy wsparciu naszego Prezesa, a że tego dnia przypadał Dzien Kobiet, piosenki były adresowane głównie do pań. Panowie z  naszego koła przygotowali słodką niespodziankę, którą zamiast kwiatów wręczyli wszystkim paniom.

            Kolejne spotkanie Klubu Propozycji Podgórze  odbyło się  20.03, a naszym  gościem był pan Czesław Stuchlik. Pan Stuchlik  opowiedział  historię hrabiny Thun zwanej dobrą panią z Kończyc, jego opowieść ubarwiły tablice zawierające archiwalne zdjęcia z dziejów kończyckiego zamku i hrabiowskiej rodziny. Dodatkowo pan Czesław zaprezentował fragmenty twórczości artystki  ludowej z Kończyc,która sporo swoich utworów poświęciła  wspomnianej hrabinie i jej czasom.                                                                                              

 

Klub Literacki "Nadolzie / Prezes Jolanta Skóra /

 

- 19 marca 2019 r.  Klub Literacki „Nadolzie” gościł poetkę z Jastrzębia Zdroju - Edytę Hanslik, która jest autorką 6 tomików poetyckich:  „Kromki  z masłem”, ”Romantyczno – optymistycznie”, „Moje wiersze”, „Nieziemsko”, „Poezja marzeń” i  sympatycznego tomiku dla dzieci: ”Tutaj rym wiedzie prym”.

            Edyta Hanslik jest też  autorką  licznych Almanachów i Antologii. Od kilku lat bierze udział w Festiwalu Poezji Słowiańskiej. Ponadto organizuje spotkania z ciekawymi ludźmi w Księgarni Autorskiej w Jastrzębiu Zdroju. Jest członkinią SAP w  Bielsku- Białej.

            Jej  motto to "Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania".

Spotkanie należało do jednych z ciekawszych, bo oprócz interesującej poezji mieliśmy sposobność poznać osobę emanującą pozytywną energią, optymistyczną, przedsiębiorczą i  umiejącą zjednywać sobie ludzi i wydawców… Wielu uczestników spotkania, Edyta Hanslik  przekonała do myśli, że warto szukać wydawców, przeglądać oferty wydawnicze, bo wcale nie muszą być drogie, a wręcz przeciwnie mogą być  na „każdą kieszeń”.

 

7.  Sprawy bieżące

 

Pani Prezes Matra Kawulok poinformowała zebranych o:

 

-  posiedzeniu RFSŚC, które odbyło się w dniu 25 marca 2019 r. Na posiedzeniu rozpatrzono  pismo stypendystki Pani Karoliny Loter, informujące, iż  ze względów osobistych musiała przerwać studia. Po dyskusji,  RFSŚC zdecydowała o wstrzymaniu wypłaty dwóch kolejnych transz stypendium macierzowego. Jednocześnie podjęto decyzję ,że w momencie rozpoczęcia przez Panią Karolinę Loter studiów i przedłożeniu zaświadczenia z Uczelni potwierdzającego ten fakt, dwie zaległe transze zostaną  jej wypłacone,

 

-  konieczności  zainstalowania monitoringu na zewnątrz i wewnątrz Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14. Ma to związek z kolejnym  uszkodzeniem zamku w drzwiach wejściowych do budynku oraz nieuprawnioną obecnością  osób postronnych w budynku, w godzinach wieczornych. Fakt ten został zgłoszony do ZG MZC przez gospodarza p. Józefa Cioska. Policję o tym incydencie poinformowała Pani prezes Marta Kawulok.

Najemcy pomieszczeń w Domu Macierzy zwrócili się do ZG z prośbą, aby  w celu zwiększenia bezpieczeństwa  zamontować kamerę na zewnątrz budynku oraz informację "Obiekt monitorowany". Zarząd Główny po dyskusji, ze względu na znaczny  koszt tych urządzeń / ok 2000 zł / zadecydował, aby  zamontować  na zewnątrz Domu Macierzy atrapę kamery, a wewnątrz obiektu kamerę internetową połączoną z monitorem komputera oraz informację "Obiekt monitorowany". Zakupem i montażem kamer zajmie się wiceprezes p. Leszek Pindur.

Najemcy p. Zbigniew Biały oraz p. Józef Ciosk wyrazili gotowość pomalowania drzwi wejściowych do budynku Macierzy. Farba zostanie zakupiona na  koszt ZG MZC.

 

 

Za Zarząd:

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

Facebook
MZCnew version 11