Okólnik nr 3/17

OKÓLNIKI I KOMUNIKATY ZG » Okólnik nr 3/17

OKÓLNIK NR 3 /17

Z POSIEDZENIA ZARZĄDU GŁÓWNEGO MZC

W DNIACH 08 MAJA i 26 CZERWCA 2017 r.

 

 

 

1.Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

     w miesiącach  kwiecień , maj i czerwiec  2017 r.

2. Relacja z uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

3. Informacja dotycząca stanowiska Zarządu Głównego MZC i Zarządów Kół Terenowych Macierzy w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia

4. Informacja o przygotowaniach do WZD Macierzy

5. Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatow Macierzy

6. Informacja dotycząca Domu Ludowego w Pogwizdowie

7. Z działalności Kół Terenowych Macierzy

8. Sprawy bieżące

 

 

ad.1 Informacja o udziale członków Zarządu Głównego MZC w uroczystościach i imprezach

       w miesiącach  kwiecień, maj i czerwiec  2017 r. 

 

- 06 kwietnia br. – wernisaż w Muzeum Drukarstwa pt. " Wydrukowane w Cieszynie" – prezentowane były prace  prof. Klisia. Zarząd Główny reprezentowali wiceprezesi Bronisław Brudny i Karol Franek,

- 07 kwietnia br. –  Prezes  Marta Kawulok i wiceprezes Bronisław Brudny odwiedzili Honorowego Członka Macierzy p. Zbigniewa Tomanka,

- 11 kwietnia br. – wernisaż wystawy  w Muzeum Drukarstwa pt. "Exlibrisy" - Zarząd Główny reprezentował wiceprezes Karol Franek,

- 25 kwietnia br. -  spotkanie Koła w Grodźcu poświęcone pamięci Jury Gajdzicy. Zarząd Główny reprezentowali p. Edward Cichy oraz p. Józef Król,

- 26 kwietnia br. – posiedzenie Głównej Komisji Rewizyjnej – udział w spotkaniu wzięły  Prezes ZG MZC Marta Kawulok i Główna Księgowa Stowarzyszenia Alina Hławiczka. Spotkanie dotyczyło realizacji Uchwał i Wniosków podjętych na Walnym Zjeździe Dlegatów w roku 2016,

- 28 kwietnia br.  – w Książnicy odbyła się wystawa  " Zbiór Kazań" Dąbrowskiego. W 1620 r. bylo
I wydanie, po 100 latach – II wydanie. Zarząd Główny reprezentował p. Józef Król.

- 10 maja br. - posiedzenie Kolegium Redakcyjnego "Kalendarza Cieszyńskiego"; w posiedzeniu uczestniczyli prezes M. Kawulok i wiceprezes L. Pindur,

- 12 maja br. - Konkurs Gwary dla dzieci w Przedszkolu "Chichopotam" w Górkach Wielkich. W pracach Jury konkursowego udział wzięli – prezes M. Kawulok i wiceprezes B. Brudny,

- 26 maja br. - udział w uroczystości Jubileuszowej 20 lecia Koła w Zebrzydowicach. Uczestniczyli prezes M. Kawulok i wiceprezes B. Brudny. Prezes M. Kawulok złożyła Pani Prezes  Helenie Bartoszek życzenia i gratulacje oraz wręczyła list gratulacyjny i upominek jubileuszowy. Wiceprezes B. Brudny przyłączył się do składanych życzeń i gratulacji i wręczył Pani Prezes H. Bartoszek bukiet kwiatów. Miłym akcentem tej uroczystości był moment wręczenia ZG MZC pamiątkowej Statuetki Jubileuszowej, za którą bardzo dziękujemy,

- 27 maja br. - zwyczajny, sprawozdawczy Walny Zjazd Delegatów Macierzy,

- 29 maja br. - udział w spotkaniu Komitetu Obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości ; uczestniczyły prezes M. Kawulok i wiceprezes J. Wąsowicz,

- 3 czerwca br. - Dzień Tradycji, Stroju i Pieśniczki Regionalnej organizowany w ramach

 " Staromiejskiej Wiosny" na Strumieńskim Rynku ; uczestniczyli prezes M. Kawulok i wiceprezes B. Brudny,

 

- 6 czerwca br.- wernisaż w Muzeum Drukarstwa – uczestniczyli wiceprezesi ZG MZC K. Franek i B. Brudny oraz Z. Wylezuch,

- 12 czerwca br. - posiedzenie Rady Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego; uczestniczyły: prezes M. Kawulok, G. Tomecka,

- 17 czerwca br - udział w uroczystości Jubileuszowej 45 lecia Cieszyńskiego Klubu Hobbystów. Uczestniczył wiceprezes B. Brudny. Złożył Panu Prezesowi CKH Maciejowi Chorobie życzenia i gratulacje oraz wręczył list gratulacyjny i upominek jubileuszowy,

- 19 czerwca br. -  udział w spotkaniu Komitetu Obchodów 100 lecia Odzyskania Niepodległości ; uczestniczyli prezes M. Kawulok,wiceprezesi J. Wąsowicz i B.Brudny oraz W. Magiera,

- 29 czerwca br. - wycieczka członków Koła nr 1 "Centrum" do Grodźca – uczestniczyła prezes M. Kawulok

 

ad.2 Relacja z uroczystych obchodów Święta Konstytucji 3 Maja

 

            Pani Prezes Marta Kawulok zrelacjonowała przebieg  uroczystych obchodów Święta Konstytucji  3 Maja  Zgodnie z programem obchody rozpoczęły się od uroczystej, patriotycznej Mszy św. w Sanktuarium Matki Boskiej Cieszyńskiej. Następnie na cieszyńskim Rynku odśpiewano hymn państwowy, a okolicznościowe przemówienie wygłosiła Przewodnicząca Rady Miejskiej Cieszyna p. Gabriela Staszkiewicz. W uroczystościach uczestniczyli przedstawiciele Zarządu Głównego MZC z Panią Prezes Martą Kawulok i wiceprezesem  Bronisławem Brudnym, prezesi i członkowie Kół Terenowych Macierzy. Został wystawiony sztandar Macierzy a w poczcie sztandarowym stanęli czlonkowie Koła nr 8 Cieszyn – Mnisztwo z panią Prezes Haliną Sajdok -Żyła. Prezes ZG MZC  Marta Kawulok,  oraz wiceprezes Bronisław Brudny  złożyli kwiaty pod tablicą pamiątkową Rady Narodowej dla Księstwa Cieszyńskiego oraz pod Pomnikiem Legionistów. Po oficjalnych uroczystościach rozpoczęła się Majówka na Cieszyńskim Rynku  koncertem orkiestry dętej " Cieszynianka" oraz musztry paradnej w wykonaniu Zespołu Taneczno- Mażonetkowego "Cieszyńskie Gwiazdeczki ". Majówkę zakończyła  lekcja patriotycznego śpiewania. Pamiątkowe zdjęcia z tej uroczystości wykonał pan Edward Figna .

W tym samym dniu w Książnicy Cieszyńskiej odbyła się prezentacja unikatowych druków politycznych ( w tym edycji Konstytucji 3 Maja z roku jej uchwalenia) pt. " Reformatorzy i targowiczanie".

Pani Prezes Marta Kawulok podziękowała wszystkim uczestnikom za udział w obchodach  Święta Konstytucji 3 Maja.

 

ad.3 Informacja dotycząca  stanowiska Zarządu Głównego MZC i Zarządów Kół

        Terenowych Macierzy w sprawie partycypowania w kosztach utrzymania

         majątku Sowarzyszenia

 

            Pani Prezes Marta Kawulok przypomniała obecnym, że na ostatnim spotkaniu Zarządu Głównego MZC w dniu 03 kwietnia, na którym gościli prezesi Kół Terenowych Macierzy, wypracowano 4 opcje dotyczące partycypowania Kół w kosztach utrzymania majątku Macierzy:

1. Przekazanie 10% od realnie zebranych składek członkowskich, płatne w grudniu danego roku w formie darowizny na działalność statutową Towarzystwa,

2. Darowizna kwotowa - określana kwota ustalona przez darczyńców płatna raz w roku,

3. Darowizna w wysokości 10% od przychodu Koła z pominęciem dotacji,

4. Odstąpić od tego pomysłu i nie partycypować w kosztach utrzymania majątku Stowarzyszenia.

            Przypomniała również, że najwięcej głosów było za pierwszą opcją. Jednak ze względu na to, że nie wszystkie Zarządy Kół  się wypowiedziały, Zarząd Główny MZC będzie  oczekiwać dalszych opini z Kół i informacji na ten temat. Przed Walnym Zjazdem Delegatów należałoby ustalić, która z powyższych opcji znajdzie akceptację, dlatego w tym celu należy zwołać jeszcze jedno dodatkowe zebranie na którym ponownie gościć będą prezesi i przedstawiciele  Kół, aby wypracować wspólne stanowisko. Pani Prezes zaproponowała dzień 22 maja o godz. 16,00 w Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14.

            Po tym przypomnieniu , pani Prezes poinformowała, że spotkała się z panem Adamem Drążkiem, radcą prawnym Stowarzyszenia, który stwierdził, że decyzja w tej sprawie musi być podjęta przez Zarządy Kół Terenowych, nie wymaga decyzji WZD ani zmiany Statutu.

Kolejno w tej sprawie głos zabrali przedstawiciele Zarządu Głównego MZC oraz zaproszeni Goście. Po dyskusji nastąpiło jej podsumowanie.

Obecni wysunęli wniosek, aby na Walny Zjazd Delegatów Macierzy w dniu 27 maja br. , Zarząd Główny MZC przygotował projekt Uchwały zobowiązujący Koła Terenowe Macierzy do odprowadzania do Zarządu Głównego MZC raz w roku 10% kwoty zebranych w ciągu roku składek członkowskich, nie mniej niż 2,00 zł od Czlonka Koła, z przeznaczeniem na utrzymanie nieruchomości będących własnością Macierzy, a stanowiących dobro wspólne całego Towarzystwa.

 

ad.4 Informacja o przygotowaniach do WZD Macierzy

 

            W tym punkcie głos zabrała Pani Prezes. Przypomniała,że WZD rozpocznie się w sobotę

27 maja br. w w Auli Zespołu Szkół Ekonomiczno -Gastronomicznych w Cieszynie o godz. 8,30

w I terminie,  lub o godz. 9,00 w II terminie. Obrady będą prowadzone zgodnie z Porządkiem Obrad, i Regulaminem Obrad,  z którymi   Delegaci mogli się wcześniej zapoznać -  były umieszczone w przesłanych "Zaproszeniach". Do wszystkich Kół Terenowych Macierzy zostały również rozesłane "Sprawozdania z działalności Zarządu Głównego MZC za 2016 rok " drogą elektroniczną oraz po 2 egzemplarze" Sprawozdania" w formie papierowej.

Następnie Pani Prezes zaznajomiła obecnych z projektem "Planu Pracy ZG MZC"  na rok 2017.

Kolejno prowadząca poinformowala, że jak zawsze na WZD zostanie wystawiony Sztandar Macierzy, a w poczcie sztandarowym staną uczniowie  ZSE-G w Cieszynie.  Przygotowanie  auli  szkoły do obrad  Zjazdu będzie koordynować Regina Kapała- Prezes Koła nr 3 w Cieszynie oraz wiceprezes ZG MZC – Leszek Pindur. Przygotowaniem poczęstunku i obsługą gastronomiczną  gości zajmą się uczniowie  z ZSE-G pod kierunkiem p. Józefa Ruchały.

Przygotowane zostały wszystkie wyróżnienia i odznaczenia macierzowe :

Dyplom Honorowego Członka Macierzy  Ziemi Cieszyńskiej /wydrukował  p. Stanisław Stoszek/,

Medale Pawła Stalmacha, Złote Odznaki Macierzy, Akty Uznania /przygotował p. Janusz Łukomski – Prajzner /, Zaproszenia na WZD / p. Karol Franek /, oraz szczególne podziękowanie

dla p. Anastazji Żur w związku z zakończeniem ponad  20 – letniej pracy na stanowisku Prezesa Koła w Strumieniu. Dla trzech Członków Honorowych - Jubilatów zostały przygotowane listy gratulacyjne i upominki / w tym obrazy artysty malarza Dariusza Orszulika, "Kalendarze Cieszyńskie 2017" i inne wydawnictwa macierzowe /.

Następnie  prowadząca obrady poinformowała zebranych o przewidywanej liczbie osob  na WZD:

- zaproszoni Goście – 40 osób,

- członkowie ZG MZC, Głównej Komisji Rewizyjnej i  Sądu Koleżeńskiego – 23 osoby,

- Prezesi Kół – 23 osoby,

- Delegaci -  /1 Delegat  na 10 członków Koła /- 87 osób,

- osoby wyróżnione:

  Honorowy Członek Macierzy – 1 osoba

  Medal Pawła Stalmacha – 3 osoby

  Złota Odznaka Macierzy – 10 osób + 5 osób /Koło Zebrzydowice/,

  Jubilaci- Członkowie Honorowi Macierzy, którzy w br. obchodzą  swoje Jubileusze - 80, 90, 95 lat  - 3 osoby

Razem: 195 osob

Kolejno Pani Prezes podała propozycje kandydatów Zarządu Głównego MZC na :

  • prowadzących  obrady WZD: p. Władysława  Magiera, p. Stanisław Kubicius
  • protokolantów obrad WZD: p. Halina Kożusznik, p. Aleksandra Czajkowska

- do Komisji Uchwał i Wniosków: p. Grażyna Tomecka, p.  Halina Sajdok-Żyła, p. Leszek Pindur   - do Komisji Mandatowej: p. Zdzisław Wyleżuch, p. Henryk Franek, p. Jerzy Wałga   

             Na zakończenie Pani Prezes poinformowała zebranych o tym,że wszyscy uczestnicy WZD otrzymają Sprawozdanie Zarządu Głównego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej za rok 2016 ,Regulamin obrad i nowy jednolity tekst  Statutu Stowarzyszenia.

Sprawozdanie ZG MZC za 2016 rok i jednolity tekst nowego Statutu Towarzystwa nieodpłatnie wydrukował w swojej drukarni Offsetdruk i Media p. Stanisław Stoszek, za to jesteśmy mu bardzo wdzieczni.

 

ad. 4 Podsumowanie Walnego Zjazdu Delegatów Macierzy ( 27 maja 2017 r.)

 

            W tym punkcie obrad głos zabrała Pani Prezes Marta Kawulok.Stwierdziła że obrady WZD były prowadzone bardzo sprawnie i zgodnie z Porządkiem i Regulaminem obrad. Jest to zaslugą  prowadzących obrady : p. Władysławy Magiery i p. Stanisława Kubiciusa, którym należą się słowa uznania i podziękowania. Podziękowania pisemne i ustne otrzymali również wszyscy, którzy  pomogli w zorganizowaniu i przebiegu Zjazdu, przygotowali aulę szkoły w ZSE-G, a także zapewnili poczęstunek i  obsługę gastronomiczną Delegatów oraz zaproszonych Gości.Kolejno prowadząca przypomniała, że WZD podjął 7 Uchwał, w tym przygotowaną przez Zarząd Główny MZC dotyczącą partycypowania Kół Terenowych w kosztach utrzymania wspólnego  majątku Stowarzyszenia. Tylko 3 Koła Terenowe / nr 6 " U Zduna" w Cieszynie , Koło MZC w Drogomyślu i Koło MZC w Warszawie/ były przeciwne tej partycypacji. Pani Prezes podsumowała stwierdzeniem, iż  na koniec roku okaże się jak Koła wywiązały się z podjętej Uchwały przez WZD.

 

Uchwały podjęte przez Walny zjazd Delegatów:

 

nr 1

WZD Macierzy postanawia przyjąć sprawozdanie merytoryczne i finansowe Zarządu Głównego MZC za rok 2016

 

nr 2

WZD Macierzy postanawia przyjąć Sprawozdanie Głównej Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonej kontroli pracy Zarządu Głównego MZC za rok 2016

 

nr 3

WZD postanawia  zatwierdzić sprawozdanie finansowe Stowarzyszenia za 2016 r.

 

nr 4

WZD Macierzy postanawia udzielić Zarządowi Głównemu MZC absolutorium za rok 2016

 

nr 5

WZD postanawia przyjąć Plan Pracy Zarządu Głównego MZC na rok 2017

 

nr 6

WZD Macierzy nadaje godność Członka Honorowego Macierzy Ziemi Cieszyńskiej:

 

p. Bronisławowi Frankowi                            Koło MZC nr 2 Cieszyn " Mały Jaworowy"

 

nr 7

Mając na uwadze znaczne koszty związane z zarzadem nieruchomościami stanowiącymi własność Towarzystwa i służącymi dla realizacji jego podstawowych celów wykonywanym na podstawie 

 § 30 pkt 4 Statutu, przez Zarząd Główny, Walny Zjazd Delegatów Macierzy Ziemi Cieszyńskiej postanawia zobowiązać Zarządy  Kół Terenowych Macierzy do odprowadzania do Zarządu Głównego raz w roku 10 procent kwoty zebranych w ciągu roku składek członkowskich, z przeznaczeniem  na utrzymanie nieruchomości będących własnością Macierzy, a stanowiących dobro wspólne całego Towarzystwa.

Jednocześnie, Walny Zjazd Delegatów Towarzystwa, zdając sobie sprawę z autonomii Zarządów Kół Terenowych, co do ustalania minimalnej wysokości rocznych składek członkowskich, apeluje do Zarządow Kół Terenowych o ustalenie minimalnych składek członkowskich w wysokości pozwalającej na odprowadzanie do Zarządu Głównego, zgodnie z akapitem powyższym, kwot nie niższych niż 2,00 zł od Członka Koła.

 

ad. 6  Informacja dotycząca Domu Ludowego w Pogwizdowie

 

            W tym punkcie głos zabrała najpierw pani Prezes Marta Kawulok. Przypomniała zebranym, że  Uchwałą nr 8 /2016 z dnia 21 maja 2016 r. Walny Zjazd Delegatów  Macierzy upoważnił Zarząd Główny MZC do podjęcia działań w celu zbycia Domu Ludowego w Pogwizdowie.

Pani Prezes poinformowała o kilku  spotkaniach, które miały miejsce w ciągu bieżącego roku i prowadzonych rozmowach z Wójtem oraz radnymi Gminy Hażlach. Gmina jest zainteresowana pozyskaniem tej nieruchomości.  Na koszt Gminy został wykonany operat szacunkowy.

            O dokładne informacje i stanowisko Rady Gminy Hażlach prowadząca poprosiła Wójta Gminy pana Grzegorza Sikorskiego, który przyjął zaproszenie na posiedzenie Zarządu Głównego MZC w dniu 26 czerwca 2017r.  Poinformował On zebranych, że na koszt Gminy został wykonany operat szacunkowy  nieruchomości.           Wycena wartości nieruchomości wynosi 212 000 zł. Gmina jest chętna nabyć tę nieruchomość i proponuje nabycie jej za 10%  wartości wynikającej z operatu szacunkowego, ponadto  poniesie wszelkie koszty związane z przekształceniem własności, co łącznie z vatem dało by kwotę około 30 000 zł. Z budżetu Gminy niemożliwe jest wyasygnowanie większej kwoty.  Poza tym budynek wymaga kapitalnego remontu, szacowany koszt tego remontu to ok. 700 tys. zł.

            Wójt zapewnił,że Dom Ludowy w Pogwizdowie nie zmieniłby swojej funkcji. Macierz mogłaby tam realizować dalej swoje cele statutowe. Odremontowany Dom Ludowy pełniłyby rolę Ośrodka Kultury dla mieszkańców, pomieszczenia  mogłyby również służyć  na  spotkania reaktywowanego Koła Macierzy w Pogwizdowie oraz mogło by to być miejsce nieodpłatnych spotkań  Macierzowców.Po wystąpieniu Wójta rozpoczęła się dyskusja.

            Dyskusję podsumowała Pani Prezes. Podziękowała Wójtowi oraz Radzie Gminy, za chęć  zachowania dotychczasowej funkcji Domu Ludowego i możliwość przeznaczenia odremontowanych pomieszczeń Domu Ludowego  na działalność Macierzową i kulturalno – oświatową dla mieszkańców. Stwierdziła, że zdajemy sobie sprawę z konieczności kapitalnego remontu tego budynku i kosztów z tym związanych. Niemniej jednak uważa, tak jak wynika też z dyskusji, że proponowane przez Gminę Hażlach 10% wartości wyceny jest za za niskie i zwróciła się do Wójta o przedstawienie na najbliższym posiedzeniu Rady Gminy decyzji  Zarządu Głównego MZC tj. zbycia nieruchomości za 20%  wyceny majątku. Pan Grzegorz Sikorski zobowiązał się do przedstawienia stanowiska Zarządu Głównego MZC na najbliższej Sesji  Rady Gminy i poinformowania o ustaleniach panią Prezes Martę Kawulok.

 

ad.7 Z działalności Kół Terenowych Macierzy

 

Koło nr 1 "Centrum" w Cieszynie /Prezes Bronisław Brudny/

   Nasze koło pracowało jak zawsze.W pierwszą środę kwietnia odbyło się zebranie Zarządu, a w drugą tradycyjne spotkanie klubowe, którego gościem tym razem była p.Irena French,  wiedząca wszystko o historii naszego Szpitala Śląskiego. Prelekcja była wyjątkowo interesująca,w dodatku wzbogacona archiwalnymi zdjęciami i rycinami, w prezentacji multimedialnej. Tak nas  zainteresowała, że spotkanie trwało ponad dwie godziny i jeszcze nam było mało. Pani I. French jest niezwykle utalentowaną narratorką, a na dodatek ma ogromną wiedzę. Byliśmy bardzo zaciekawieni, zdobyliśmy wiadomości,o których przeciętny cieszyniak nie ma pojęcia.A szkoda,bo mamy z czego być dumni.

- 10 maja br.  odbyło się nasze kolejne spotkanie z ciekawymi ludźmi, które było nadzwyczaj interesujące. Młodzi ludzie fantastyczni, nie mówiąc już o ich pracy i pomysłach. Mówili o i zaprezentowali  Flagę naszego Księstwa Cieszyńskiego – piękna. Dowiedzieliśmy się, że trwają prace nad herbem Księstwa Cieszyńskiego.

- 29 czerwca planowana jest wycieczka do Grodzca dla czlonkow i sympatykow Kola

 

Klub Literacki "Nadolzie"  /Prezes Jolanta Skóra/

 

- 21 marca 2017r. -  spotkanie z Teresą Waszut. Ukazanie się „Cisownickich rymów” stało się okazją, by ich współautorka- Teresa Waszut przedstawiła członkom KL „Nadolzie” oraz zaproszonym gościom swój literacki dorobek. 

Teresa Waszut jest Honorowym Członkiem Macierzy Ziemi Cieszyńskiej, laureatką Srebrnej Cieszynianki, członkiem Stowarzyszenia Miłośników Cisownicy, członkiem chóru „Gloria” przy parafii katolickiej w Goleszowie. Jest również autorką kilku tomików: „Ojcowski dom”,  „Mała Ojczyzna”, „Wiosko moja” oraz jej wiersze znajdują się w wielu antologiach. Gratulujemy!

- w dniach 23-24 marca br. z okazji  Światowego Dnia Poezji, bielski oddział Stowarzyszenia Autorów Polskich zorganizował wyjazd na uroczystości - w ramach roku Józefa Conrada Korzeniowskiego - do Warszawy. Na tę dwudniową imprezę zostali zaproszeni artyści z Podbeskidzia, również nasz KL „Nadolzie”, który był reprezentowany przez: Jolantę Skórę, Elżbietę Barańską, Andrzeja Macurę i Pawła Małysza. Świętowaliśmy, m.in. czytając nasze wiersze, w Domu Kultury ARSUS w Ursusie i w Centrum Kultury w Żyrardowie. Impreza odbyła się pod patronatem prezydenta  miasta Żyrardowa Wojciecha Jasińskiego. Światowy Dzień Poezji obchodzony jest corocznie 21 marca. Święto to ustanowione zostało przez UNESCO w 1999 r. Jego celem jest promocja czytania, pisania, publikacji poezji na całym świecie.

To impuls, aby docenić poezję oraz poprzeć krajowe i regionalne ruchy poetyckie.

            -25 kwietnia 2017r.  KL „Nadolzie” gościł Beatę Kalińską, cieszyńską Poetkę, nauczycielkę biologii pracującą w Gimnazjum nr 1 w Cieszynie, laureatkę kilkudziesięciu konkursów poetyckich i autorkę tomików: „Chwilobranie”, „Znajdziesz mnie w wierszu”, Sennik kobiecy” oraz „Ja,Rzeka”.

Beata Kalińska – od 2016r. kieruje grupą literacką, pod nazwą: „Cieszyńska Studnia Literacka”

Cieszynie.Spotkanie w KL „Nadolzie”  Pani Beata zatytułowała:

"Zawracanie czasu wierszem. Podtytuł: Wydłubywanie rodzynek z ciasta."

Ciasto  w rozumieniu życia. Ciasto, z którego wyjmuje się to, co najsmakowitsze, najlepsze. Ale rodzynki to też to,  co najistotniejsze, najważniejsze, bywa że i najtrudniejsze. Rodzynki, które  zawierają kwintesencję życia. Życie - a w nim przystanki.

Poetka najpierw z ciasta wyłuskała przeżycia najtrudniejsze, graniczne i zatrzymała się na przystanku ostatnim jakim jest umieranie i śmierć. Potem retrospekcyjnie nastąpiło tytułowe zawracanie czasu i wierszem. Pani Beata kolejno  zatrzymywała się przy    przystankach: „Studia”, „Dzieciństwo” docierając do czwartego, ostatniego: „ Podróże”.

Zawracanie czasu wierszem tak mimochodem, od niechcenia a poruszając istotne, ważne sprawy.  Przejmujące metafory, słowa niczym obrazy – sprawiły, że żadnego z przystanków nie chciało się opuścić, może oprócz (z ludzkich pobudek)  pierwszego,  niesłychanie sugestywnego, osobistego, który żadnego ze   słuchaczy nie pozostawił obojętnym na przeżycia Autorki.

Dziękując za  przepiękne wiersze, życzymy Pani Beacie sfinalizowania kolejnego tomiku,  by mogły cieszyć miłośników poezji.

-16 maja 2017r. Paweł  Małysz - członek KL „Nadolzie”- obchodził jubileusz dziesięciolecia przynależności do rodziny poetyckiej w KL”Nadolzie”. Niemała sala przy ulicy Stalmacha 14 pękała w szwach. Przyjaciele, znajomi Pawła Małysza po raz kolejny dopisali i wysłuchali rymujących strof Jubilata, których inspiracją są znane postacie ze świata sportu – Adam Małysz, Justyna Kowalczyk i łuczniczka z Goleszowa ­- p. Anna Stanieczek.  Rymujący Kronikarz Goleszowa opisuje nie tylko  rodzimy Goleszów, ale i urodę Śląska Cieszyńskiego. Oprócz znamienitych gości z Goleszowa spotkanie uświetniły dwie Mistrzynie: wspomniana Mistrzyni łucznictwa – p. Anna Stanieczek i Mistrzyni w grze na heligonce (rodzaj akordeonu) - p. Julia Markiel, która swą energią i talentem oczarowała publiczność.

 

Koło MZC w Strumieniu / prezes Bronisław Świeży/

 

- 03 maja 2017– wycieczka rowerowa do Ośrodka Edukacyjno- Eklogicznego do Frelichowa

- 03 czerwca 2017 – Dzień Tradycji, Stroju i Pieśniczki Regionalnej organizowany w ramach 

 " Staromiejskiej Wiosny" na Strumieńskim Rynku

Wystąpili : Zespół Regionalny " Strumień" i Zespół Folklorystyczny "Duha"ze Slowacji oraz Zespół akordeonistów " Krasnawa Heligonkari" ze Slowacji.

Czlonkowie Koła wystawili scenki rodzajowe:

- o nabyciu przez Mikołaja Brodeckiego wioski Strumień – 1480 r.

- o otrzymaniu praw miejskich od księcia Kazimierza II – 1482 r.

- o nadaniu herbu i potwierdzeniu praw miejskich od króla Węgier i Czech – Władysława – Buda 1503 r.

Scenariusz i reżyseria – Anastazja Żur

w roli Mikołaja Brodeckiego – Mikołaj Sosna

- 10 – 11 czerwca br. – wycieczka do Wiednia na grob Anny Berndt

- 19 czerwca br. –wernisaż wystawy " Wspominki o Strumieniu" – w Galerii pod Ratuszem.

 Zarząd Główny reprezentowal pan Zdzisław Wyleżuch

 

Koło MZC w Grodźcu- /Prezes-Irena Skrzyżala/

           

20 maja 2017 – Wycieczka do Jury Krakowsko Częstochowskiej 

20 maja 2017 r. członkowie i sympatycy Grodzieckiego Koła Macierzy Ziemi Cieszyńskiej zwiedzili Grotę Ciemną ze śladami bytności człowieka neandertalskiego (rekonstrukcja obozowiska) jest miejscem bytowania nietoperza z gatunku Podkowiec mały (Rhinolophus hipposideros), a w okresie zaboru rosyjskiego pełniła funkcje uzdrowiska.

W Dolinie Prądnika zwiedziliśmy zamek w Pieskowej Skale ze słynną Maczugą Herkulesa w sąsiedztwie. Kustosz Muzeum Zamkowego (jest zamek w Pieskowej Skale filią Muzeum Zamkowego na Wawelu) z wielka swadą i znajomością przedmiotu opowiadał o dziejach zamku, jego licznych właścicielach.

Z Pieskowej Skały uczestnicy wycieczki udali się do Ogrodzieńca by zwiedzic  Zamek w Ogrodzieńcu, który był celem tego etapu naszej podróży.Wzniesiony został za czasów Kazimierza Wielkiego na najwyższym wzniesieniu Jury (515 m n.p.m.). Dziś zamek funkcjonuje jako trwała ruina, udostępniona turystom. Mieliśmy okazję uczestniczyć w Festiwalu Kultury Wczesnego Średniowiecza, który odbywał się na Podzamczu. Zbudowano tam barwną osadę, gdzie można było spotkać uczestników festiwalu w ciekawych średniowiecznych strojach, sprzedających stylizowane na wzór epoki wyroby, oferujących ciekawe potrawy i napoje. Byliśmy świadkami pojedynków (także w międzynarodowej obsadzie) z użyciem zbroi i oręża, budzącego u niektórych uzasadnione obawy. Impreza zorganizowana została z okazji 1000 lecia obrony Niemczy.  

27 maja – Tradycyjne smażenie jajecznicy.

Zarząd Koła MZC w Grodźcu wspólnie z Kołem Pszczelarskim zorganizował dla członków i sympatyków tradycyjne smażenie jajecznicy, na terenie Baru „Pod Lasem” - Grodziec Zagóra.

24 czerwca – Spotkanie wyjazdowe po ziemi goleszowskiej.

Zarząd Koła MZC w Grodźcu zorganizowal, dla członków oraz osób zainteresowanych, w dniu 24 czerwca (sobota) spotkanie wyjazdowe po ziemi goleszowskiej.

Celem imprezy było poznanie ciekawych historycznie miejsc i obiektów na ziemi.

Pierwszym obiektem była Izba Spadochroniarzy Ziemi Cieszyńskiej.

 O powstaniu izby jej roli, zgromadzonych tam eksponatach – pamiątkach opowiedział nam opiekun obiektu pan Karol Lipowczan były żołnierz jednostki powietrzno desantowe. Zgromadzone w niej eksponaty obrazują historię wysiłku zbrojnego i dzień dzisiejszy polskich jednostek powietrzno desantowych.

Wśród pamiątek znalazły się zdjęcia i informacje o pilotach Jan ie Kalfasie i Janie Cholewie.

Spotkanie zakończyło się zaproszeniem uczestników wycieczki na Festtyn Lotniczy z pokazami

w dniu 1 lipca br.

 Kolejnym obiektem historycznym do którego udali się uczestnicy było  dawne gospodarstwo Jury Gajdzicy w Cisownicy Pasieka gdzie zwiedzilismy „właściwa” Izbe pamięci Jury Gajdzicy.

O historii powstania tego obiektu zgromadzonych tam eksponatach opowiedziała nam prawnuczka Jury Gajdzicy.

 Dalsze obiekty historyczne i regionalne zwiedziliśmy w Puńcowie :

był kościół św. Jerzego wybudowany w 1518 roku. Jest to najstarszy istniejących na Śląsku Cieszyńskim kościół murowany. W tym kościele w latach 1950 do 1956 obowiązki proboszcza pełnił ks. Alojzy Bima pochodzący z Grodźca oraz późniejszy proboszcz w Grodźcu.

Kościół i otoczenie zostało przygotowane do obchodów 500 lecia kościoła w przyszłym roku.

 Ostatnim obiektem który nas zainteresował był Skansen powozów p. Lacela.

W budynku na własnej posesji właściciel zgromadził kolekcję starych środków transportu i urządzeń gospodarczych, oraz urządzeń domowych, ktore sa perełkami skansenu: bryczka wiedeńska, dyliżans spod Raciborza i wiele innych.

 

ad. 8 Sprawy bieżące

 

W tym punkcie głos zabrała Pani Prezes, która przedstawiła następujące informacje:

 

- na temat prac Komitetu Obchodów 100- lecia  Odzyskania Niepodległości

Pani Prezes poinformowała o pracach Komitetu Organizacyjnego powołanego w ramach  przygotowań do uroczystych Obchodów 100 – lecia Odzyskania Niepodległości, które odbędą się w październiku  2018 r.  Oprócz Pani Prezes ZG MZC Marty Kawulok, w pracach Komitetu biorą udział  jeszcze 3 osoby reprezentujące Zarząd Główny MZC: p.Jadwiga Wąsowicz, p.Władysława Magiera i p. Bronisław Brudny. Kolejne spotkanie zaplanowano we wrześniu br. O przebiegu prac przygotowawczych  będzie  na bieżąco informować Pani Prezes  na kolejnych  Zebraniach  Zarządu Głównego. Macierz zaproponowała wstępnie: umieszczenie obszernych materiałów dotyczących Odzyskania Niepodległości w "Kalendarzu Cieszyńskim 2018",  "Grę Miejską" poświęconą tym obchodom / którą opracują i poprowadzą  p.p.W. Grajewski i W. Święs/ , "Kapsułę czasu" zawierającą  dokumenty z roku 1918 potwierdzające Odzyskanie  Niepodległości, która zostanie umieszczona na Trójstyku w Gminie Istebna,

 

- na temat VII Złazu  Górskiego Macierzy im. W. Orszulika; Złaz odbędzie się 09 września br.  z metą przy schronisku w Wiśle na Kamiennym (o godz. 12.00)

opłata: - osoby dorosłe – 15 zł , dzieci - 10 zł

Zgłoszenia  - do 05 września br.  w Biurze Zarządu Głównego MZC,

 

- na temat obchodów rocznicowych 1 września 2017 r. - 78 rocznica Wybuchu II Wojny Światowej, poczet sztandarowy -   Koło MZC nr 6 "U Zduna" w Cieszynie,

 

- o zmianie najemcy mieszkania w Domu Macierzy przy ul. Stalmacha 14. Na miejsce p. Grzegorza Aszkiełowicza i p. Agaty Czaja wprowadza sie państwo Biały z Gliwic

 

Kolejno Pani Prezes zapoznała obecnych z pismem p. Jerzego Mamicy skierowanym do ZG MZC dotyczacym  używania polskich nazw miejscowości znajdujących się obecnie w Republice Czeskiej

Zarząd Główny upoważnił p. Prezes do udzielenia odpowiedzi pisemnej na wystosowane pismo.

 

Następnie Pani Prezes podała terminy spotkań Zarządu Głównego MZC w II półroczu 2017 roku:

11 września

02 października

06 listopada

04 grudnia

 

ad.9 Zakończenie obrad

 

Pani Prezes podziękowala zebranym za aktywny udział w zebraniach Zarządu Głównego MZC

oraz życzyła slonecznych i udanych wakacji.

 

 

                                                                       Za Zarząd:

 

 

            Sekretarz ZG MZC                                                                         Prezes ZG MZC

    / - / Aleksandra Czajkowska /                                                             /- / Marta Kawulok

 

 

 

Rozdzielnik:

1x Koła Terenowe

1x a/a

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Facebook
MZCnew version 11