Stypendia Macierzowe na rok szkolny 2020/2021

AKTUALNOŚCI » Stypendia Macierzowe na rok szkolny 2020/2021

Stypendia Macierzowe na rok szkolny 2020/2021

Rada Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego przy Zarządzie Głównym Macierzy Ziemi Cieszyńskiej informuje uczniów klas maturalnych (w roku szk. 2020/2021) oraz tegorocznych absolwentów o otwarciu kolejnej edycji składania wniosków o przyznanie stypendiów macierzowych, artystycznych i pomostowych oraz nagrody specjalnej na rok szkolny 2020/2021.

Macierz Ziemi Cieszyńskiej, będąca organizacją lokalną, będzie uczestniczyć w XIX edycji Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) „Dyplom z Marzeń”. Zakwalifikowanie nas do tego programu pozwala nie tylko znacząco zwiększyć wysokość stypendium dla studenta z 1800 zł do 5000 zł na rok, ale ułatwi również najzdolniejszej młodzieży staranie się o stypendium na drugim roku studiów oraz o stypendia i staże zagraniczne. Udział w ogólnopolskim programie spowodował, że zmianie uległy zasady i kryteria przydzielania stypendiów oraz terminy składania wniosków. Zgodnie z Regulaminem przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych, do ubiegania się o stypendium pomostowe uprawnieni są maturzyści, którzy ukończyli szkołę ponadgimnazjalną w 2020 roku i którzy spełniają łącznie następujące kryteria:

  1. są obywatelami polskimi lub posiadają Kartę Polaka;
  2. posiadają rekomendację organizacji lokalnej uczestniczącej w XIX edycji Programu;
  3. mieszkają na terenach wiejskich lub w miastach do 20 tys. mieszkańców, (wymagane potwierdzenie zameldowaniem przez okres nie krótszy niż 2 lata od daty ogłoszenia Programu na stronie www.stypendia-pomostowe.pl);
  4. pochodzą z rodzin, w których dochód w przeliczeniu na osobę lub dochód osoby uczącej się nie jest wyższy niż 1820 zł brutto wyliczony z czerwca 2020 r. Jeśli członkiem rodziny jest dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, do dochodu nie wlicza się świadczeń otrzymywanych w związku z tą niepełnosprawnością;
  5. osiągnęli na egzaminie maturalnym liczbę punktów nie niższą niż 90. Algorytm obliczenia liczby punktów zamieszczony jest w załączniku do Regulaminu.

    W przypadku, gdy liczba osób spełniających powyższe kryteria będzie większa niż liczba stypendiów do rozdysponowania, kandydaci zostaną podzieleni na dwie grupy: kandydatów studiujących na wybranych kierunkach oraz pozostałych kandydatów i będą kwalifikowani oddzielnie, w ramach każdej z tych grup. Pierwszeństwo w uzyskaniu stypendium mają osoby, które uzyskały najwyższą liczbę punktów na egzaminie maturalnym. W przypadku równej liczby punktów pierwszeństwo mają osoby o najniższych dochodach w rodzinie.

            Biorąc powyższe pod uwagę, Rada Funduszu podjęła decyzję, że w miarę posiadanych środków będzie starać się obejmować pomocą również studentów mieszkających w Cieszynie (nieobjętych stypendiami PSP) oraz utrzymać stypendia dla uczniów klas maturalnych. Stypendia te, fundowane w całości przez Macierz Ziemi Cieszyńskiej, pozostają w dotychczasowej wysokości 1800 zł na rok dla studentów I roku oraz 900 zł na rok dla przyszłorocznych maturzystów. Ponadto tegoroczni maturzyści (studenci I roku uczelni artystycznych) mogą ubiegać się o stypendium artystyczne w wysokości 2700 zł na rok.

            W związku z takim układem proponowanych stypendiów prosimy o składanie wniosków, w terminie do 24 września, przez:

  1. tegorocznych maturzystów, którzy spełnią wszystkie kryteria regulaminowe Programu Stypendiów Pomostowych (PSP) i złożą wnioski on-line;
  2. tegorocznych maturzystów z Cieszyna, którzy spełnią warunki identyczne jak w PSP;
  3. przyszłorocznych maturzystów (spełniający warunki regulaminowe + wysoka średnia ocen + niski dochód);
  4. tegorocznych maturzystów, którzy chcą ubiegać się o stypendium artystyczne;
  5. uczniów ze szczególnymi uzdolnieniami i osiągnięciami (artystycznymi, naukowymi, sportowymi), którzy nie muszą spełniać ww. kryteriów, a mogą się ubiegać o uzyskanie nagrody specjalnej.

            Regulamin Funduszu Stypendialnego Śląska Cieszyńskiego oraz wzory wniosków
o przyznanie stypendium i wzór oświadczenia o sytuacji rodzinnej i materialnej są zamieszczone
(do pobrania) na naszej stronie internetowej: www.macierz.cieszyn.pl.

            Regulamin przyznawania i przekazywania stypendiów pomostowych „Dyplom z marzeń” dla studentów w roku akademickim 2020/21, zamieszczony jest na stronie internetowej:
www.stypendia-pomostowe.pl, (formularze wniosków do wypełnienia on-line będą dostępne na stronie Fundacji od 12 sierpnia 2020 r. do 14 września 2020 r. godz. 16.00. Do 24 września 2020r.
/ ostateczny termin / należy przesłać na adres Macierzy Ziemi Cieszyńskiej (43- 400 Cieszyn, ul. Stalmacha 14) wydrukowany z systemu wniosek wraz z załącznikami. Jednocześnie, z uwagi na dynamicznie zmieniającą się sytuację związaną z epidemią, zachęcamy do systematycznego śledzenia strony internetowej Fundacji, z którą kontakt jest możliwy poprzez adres e-mail:  fep@fep.lodz.pl lub telefon 42 6325991.

                                                                                             

                                                                                                     Prezes ZG MZC        

                                                                                               Przewodnicząca RFSŚC

                                                                                                      Marta Kawulok

Facebook
MZCnew version 11